Illustration: Stockholms stad

Delta i forsknings- och utvecklingsprojekt

Har du och dina kollegor en undervisningsrelaterad utmaning som ni vill utforska i er praktik? Har ni erfarenheter av något som eleverna har speciellt svårt att lära sig i ett specifikt ämne?

Sidans innehåll i korthet:

 • Det finns tre typer av projekt.
 • Din skola får ekonomiskt bidrag för din forskning.
 • Skolledningen ger sitt medgivande för din anmälan.
 • Det finns olika förutsättningar för deltagande.

FoU-projekten utgår från utmaningar lärare och annan skolpersonal möter i sin verksamhet. FoU-projekten ska bidra till en skola på vetenskaplig grund och utveckla undervisningen eller förutsättningarna för undervisningen.

Tre typer av projekt

Inom Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) finns två olika typer av forskningsprojekt och dessa beskrivs här under på den här sidan:

 • Ämnesdidaktiska ramprojekt med deltagare från olika skolor.
 • Ämnesdidaktiska FoU-projekt planeras och genomförs av en grupp lärare på en skola eller flera skolor.

För lärare och annan personal i Stockholms stads skolor finns ett tredje alternativ:

 • Generella FoU-projekt är inte knutna till ett specifikt ämne utan kan vara ämnesövergripande och/eller handla om organisatoriska eller andra förutsättningar för skolutveckling. De planeras och genomförs av lärare eller annan personal på en skola eller flera skolor.

1. Ämnesdidaktiskt ramprojekt

Ett ämnesdidaktiskt ramprojekt tar sin utgångspunkt i en övergripande forskningsfråga som formulerats i ett ämnesdidaktiskt nätverk inom STLS.

 • Du kan ansöka om medel för att delta i projekt i ett ämnesdidaktiskt nätverk.
 • Projekten utgår från en specifik förmåga i kurs- och ämnesplanerna.
 • Du prövar olika sätt att utveckla undervisningen.
 • Du får stöd i form av projektmöten, seminarier och workshops.
 • Varje delprojekt pågår två terminer.
 • Anmälan 1 maj.

Information om ramprojektens övergripande problemformulering och forskningsfråga finns på de ämnesdidaktiska nätverkens sidor:

Förutsättningar för deltagande

Du kan delta i ramprojekt om:

 • Du undervisar i/har tillgång till en klass där du kan pröva olika uppgifter och bedömningsinstrument.
 • Du har möjlighet att delta i seminarier ett antal fredagseftermiddagar per termin.
 • Du kan avsätta tid motsvarande en halv dag per vecka till att arbeta med projektet mellan seminarierna.
 • Skolledningen ger sitt medgivande och garanterar att ovanstående förutsättningar ges.

2. Ämnesdidaktiskt FoU-projekt

De ämnesdidaktiska FoU-projekten handlar om att utveckla undervisningen inom ett specifikt skolämne.

 • Gäller skolor vars huvudman ingår i Stockholm Teaching & Learning Studies, STLS.
 • Ansökan om medel 15 mars.
 • Du undersöker en utmaning i undervisningen med vetenskapliga metoder.
 • Du formulerar projektet utifrån beprövad erfarenhet och forskning.
 • Projektet pågår i två år.

Information om FoU-projektens övergripande problemformulering och forskningsfråga finns på de ämnesdidaktiska nätverkens sidor:

Förutsättningar för deltagande

 • Minst två deltagande lärare från en skola eller olika skolor.
 • Tid motsvarande minst en dag per vecka avsätts per person för minst två deltagande lärare i projektet.
 • Alla deltagande lärare har möjlighet att delta i seminarier på fredagseftermiddagar.
 • Det avslutade projektet dokumenteras och granskas.
 • Resultatet sprids till andra lärare.
 • Skolledningen ger sitt medgivande och garanterar att ovanstående förutsättningar ges.

Beviljade projekt knyts till ett ämnesdidaktiskt nätverk inom STLS. Därigenom får projektet möjlighet till:

 • Vetenskapligt stöd under hela projekttiden.
 • Deltagande i seminarier för att få återkoppling på pågående arbete.
 • Hjälp med att sprida resultaten, till exempel på Lärarnas forskningskonferens.

Intresseanmälan och information

Huvudmännen i STLS har olika villkor för utbetalning av medel för deltagande.

Anmäl intresse och ansök om medel för ämnesdidaktiska projekt

3. Generella FoU-projekt

De generella FoU-projekten är inte knutna till ett specifikt ämne utan kan vara ämnesövergripande och/eller handla om organisatoriska eller andra förutsättningar för skolutveckling. De planeras och genomförs av lärare eller annan personal på en skola eller flera skolor.

Generella FoU-projekt

Uppdaterad