FoU-projekt i svenska och svenska som andraspråk

Ämnesdidaktiska FoU-projekt planeras och genomförs av en grupp lärare på en skola med vetenskapligt stöd från nätverket. Projekten utgår från ett problem eller något som utgör en utmaning i undervisningen.

Vill du vara med?

Anmäl intresse och ansök om medel för ämnesdidaktiska projekt inom STLS

Nästa möjlighet att anmäla intresse till ämnesdidaktiskt FoU-projekt är 15 mars.

Pågående projekt

Undervisningsmetoder i ordens värld

Deltagande skola: Alviksskolan, Blackebergsskolan, Grimstaskolan
Deltagande lärare: Jessica Fidani, Anna Norlin, Linda Sörensson
Projektperiod: ht 2020 – vt 2022

I vår studie vill vi undersöka vilka metoder i en strukturerad undervisning som ökar elevernas ordförråd på bredden och på djupet. Vi vill undersöka hur ett ökat ordförråd påverkar elevers skriftliga uttrycksförmåga. Vi kommer att fokusera på begreppen djup, bredd och access (Skolverket, 2016) som en beskrivning av ordförrådets uppbyggnad och funktion.

Bakgrunden till studien är att vi i vår praktik har olika strategier för inlärning av nya ord men ställer oss frågande till om dessa strategier är tillräckligt gynnsamma. När eleverna börjar skolan kan ordförrådet skilja sig åt markant. En anledning till detta är de stora skillnaderna i språkliga förutsättningar, i vilka miljö och arv spelar roll (Cox Eriksson, 2014). Cox Eriksson (2014) menar att en del av skolans uppdrag är att kompensera för dessa skillnader och ge eleverna ett gott språk. Vi hoppas finna metoder för att kompensera för dessa skillnader.

Läs mer om projektet (word, 63 kB, nytt fönster)

Bilden i språket och språket i bilden

Deltagande skolor: Lärvux Stockholm och Alternativ sfi
Deltagande lärare: Annika Drougge och Fredrik Morin
Projektperiod: ht 2020 – vt 2022

Bilder spelar en central roll i undervisningen i svenska inom komvux som särskild utbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF), samt undervisningen i Alternativ sfi för personer med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) eller migrationsrelaterad stress.

Studiens syfte är att utforska arbetssätt med bilder som främjar språkutveckling i undervisningen inom svenska och sfi. I studien söker vi svar på följande frågeställningar:

  • Hur väljer lärare bilder i undervisningen för att främja elevernas språkutveckling?
  • Hur använder lärare bilder i undervisningen för att främja elevers språkutveckling?
  • Hur kan ett språkutvecklande arbetssätt med bilder medvetandegöras?

Forskningsdata samlas in genom att lärare intervjuas och att de använder en framtagen matris i samband med sin undervisning. Efter tematisk bearbetning och analys av insamlat material färdigställs en rapport. Förväntade kunskapsbidrag är en fördjupad förståelse för hur bilder i språkundervisning bidrar till språkutveckling, samt ett didaktiskt verktyg som stödjer ett språkutvecklande arbetssätt med bilder.

Läsning med bilden som resurs

Deltagande skola: Eriksdalsskolan
Deltagande lärare: Mia-Lena Gusterman och Karin Fondin
Projektperiod: ht 2019 – vt 2021

Läs mer om projektet (pdf, 128 kB, nytt fönster)

Avslutade projekt

Lässtrategier för läsning av faktatexter inom svenskämnet

Deltagande skola: Björkhagens skola och Rågsveds grundskola
Deltagande lärare: Lisa Fondin, Sara Djupman och Jenny Helin
Projektperiod: ht 2018 – vt 2020

Läs mer om projektet här (pdf, 199 kB, nytt fönster)

Vuxna svenska som andraspråksinlärares förmåga till kritisk läsning

Deltagande skola: SIFA, Stockholms intensivsvenska för akademiker
Deltagande lärare: Victoria Steen, Johan Hedberg och David Haas
Projektperiod: ht 2017 – vt 2019

Läs mer om projektet här (pdf, 521 kB, nytt fönster)

Rapporten Kritisk läsning hos vuxna studerande i svenska som andraspråk. (pdf, 600 kB, nytt fönster)

Skriva juridisk analys - om att synliggöra juridiska skrivpraktiker

Deltagande skola: Östra Real
Deltagande lärare: Emma Unnersjö och Eva Bergman Chinapah
Projektperiod: ht 2017 – vt 2019

Läs mer om projektet här (pdf, 557 kB, nytt fönster)

Större fokus på muntlig framställning i svenskämnet

Deltagande skolor: Tumba gymnasium och Globala gymnasiet
Deltagande lärare: Lauri Kuru och Petra Åslund
Projektperiod: ht 2016 – vt 2018

Läs mer om projektet här (pdf, 274 kB, nytt fönster)

Elever som effektiva skribenter - en interventionsstudie

Deltagande skolor: Kungsholmens gymnasium
Deltagande lärare: Fredrik Grahn och Yannick Orfevre
Projektperiod: ht 2016 –vt2018

Läs mer om projektet här (pdf, 286 kB, nytt fönster)

Har du frågor?

Anna-Maija Norberg