FoU-projekt i svenska och svenska som andraspråk

Ämnesdidaktiska FoU-projekt planeras och genomförs av en grupp lärare på en skola med vetenskapligt stöd från nätverket. Projekten utgår från ett problem eller något som utgör en utmaning i undervisningen.

Vill du vara med?

Anmäl intresse och ansök om medel för ämnesdidaktiska projekt inom STLS

Nästa möjlighet att anmäla intresse till ämnesdidaktiskt FoU-projekt är 15 mars.

Pågående projekt

Konsten att sätta punkt

Deltagande skola: Hedvig Eleonora skola
Deltagande lärare: Veronica Johansson, Moa Ahrnbom och Marie Nylén-Petersen
Projektperiod: ht 2022 – vt 2024

Vi på Hedvig Eleonora skola har under ett läsår genomfört en systematisk kartläggning för att identifiera vad som fungerar i undervisningen samt vad som utgör problem och utmaningar. Vi har då använt oss av en matris för att få en grov bild av undervisningsutmaningar i ämnet svenska. Med utgångspunkt i kartläggningen har vi nu identifierat elevers förmåga att sätta punkt som det innehåll vi vill utforska ytterligare.

Syftet med projektet är att utveckla skriftspråksaktiviteter som möjliggör för elever att utveckla sin förståelse för när man ska sätta punkt.
Vi fokuserar här på två forskningsfrågor:

  1. Vad är det man kan när man kan sätta punkt?
  2. På vilket sätt kan undervisningsaktiviteter skapa förutsättningar för att elever ska utveckla förmågan att sätta punkt?

I arbetet med att utveckla undervisningsaktiviteter planerar vi att använda oss av Learning Study som modell. Inledningsvis formuleras ett lärandeobjekt med identifiering av kritiska aspekter. Därefter planeras en lektion med efterföljande utvärdering och analys. Vi hoppas med vår forskning få möjlighet att utveckla elevernas kunnande i konsten att sätta punkt.

Grammatik för skrivande

Deltagande skola: Anna Whitlocks gymnasium
Deltagande lärare: Daniel Sterling, Gunnel Thydell, Katarina Lycken Rüter
Projektperiod: ht 2022-vt 2024

För många gymnasieelever innebär den utredande texten en stor skrivutmaning. En resultatrapport från NP i kursen Svenska 3 (Broman, 2019) redovisar att ca 10 procent av eleverna inte nått kraven för E eller högre gällande aspekten språk och stil.

Myhill (2020) beskriver grammatisk kunskap som en väg till medvetna språkliga val. Vi vill genom vår studie få en bättre förståelse för hur kunskap om grammatiska begrepp kan skapa möjligheter och/eller svårigheter för elever att utveckla språklig medvetenhet, förmåga att urskilja kvalitet och kompetens att fatta medvetna val i sitt skrivande.

Vi kommer att undersöka inspelade elevsamtal om textkvalitet och i analysen fokusera på användning av ett antal grammatiska begrepp som har särskild bäring på de språkliga kvaliteter en utredande text kräver gällande informationsstruktur och textbindning. Vi hoppas att vår studie ska kunna ge mer insikt i hur elever kan ha nytta av grammatiska termer för att diskutera handlingsalternativ i sitt skrivande. Det kan hjälpa oss till klokare didaktiska val i skrivundervisningen, och bidra till ämnesdidaktisk utveckling.

Broman, A. (2019). Resultatrapport för nationellt prov i kurs 3, vt 2019. Hämtat från Uppsala Universitet
Myhill, D. (2020). Re-thinking grammar – as choice. Viden om literacy, 27, ss. 6-10.

Förmågan att gestalta en scen i en text och skapa läsvärde genom en nära beskrivning efter litterär förebild

Deltagande skola: Sjöstadsskolan, Stockholm
Deltagande lärare: Ulrica Bäcklin, Martina Jonsson, Bodil Lundblad, Gunilla Pettersson Berggren.
Projektperiod: ht 2021-vt 2023

Syftet är att bidra med ämnesdidaktisk kunskap om hur skönlitteratur kan utveckla undervisning om gestaltande textskrivning för yngre elever. Vi har identifierat ett glapp mellan lågstadiets fokus på form och struktur i att skriva berättande text och mellanstadiets krav på mer gestaltande text. Många lärare använder skönlitteratur i undervisningen, framför allt som läsmaterial, men kanske mer sällan som förlaga eller inspiration för skrivande.

En första analys av elevtexter visar att elever som har en stor erfarenhet av att läsa och lyssna till böcker, lånar såväl grepp som innehåll från skönlitteratur, medan elever med mindre läsvana fastnar i kronologiska uppradningar. I en förberedande studie såg vi dock att alla elever gynnades av en medveten undervisning utifrån skönlitterär text.

Projektet består av lärares ämnesdidaktiska erfarenheter, litteraturstudier samt en kollaborativ, intervenerande studie i klassrum baserad på modellen Learning study.

Avslutade projekt

Den skönlitterära textens potential i utveckling av högstadieelevernas förmågor att beskriva och argumentera

Deltagande skola: Språkcentrum, Botkyrka kommun
Deltagande lärare: Anna Hjalmarsson, Gunta Eneroth och Edyta Jurus
Projektperiod: ht 2020 – ht 2022

Undervisningsmetoder i ordens värld

Deltagande skola: Grimstaskolan och Ålstenskolan. 
Deltagande lärare: Jessica Fidani och Anna Norlin.
Projektperiod: ht 2020 – ht 2022

Läs mer om projektet (word, 63 kB, nytt fönster)

Bilden i språket och språket i bilden

Deltagande skolor: Lärvux Stockholm och Alternativ sfi
Deltagande lärare: Annika Drougge och Fredrik Morin
Projektperiod: ht 2020 – ht 2022

Läsning med bilden som resurs

Deltagande skola: Eriksdalsskolan
Deltagande lärare: Mia-Lena Gusterman och Karin Fondin
Projektperiod: ht 2019 – vt 2021

Läs mer om projektet (pdf, 128 kB, nytt fönster)

Lässtrategier för läsning av faktatexter inom svenskämnet

Deltagande skola: Björkhagens skola och Rågsveds grundskola
Deltagande lärare: Lisa Fondin, Sara Djupman och Jenny Helin
Projektperiod: ht 2018 – vt 2020

Läs mer om projektet här (pdf, 199 kB, nytt fönster)

Vuxna svenska som andraspråksinlärares förmåga till kritisk läsning

Deltagande skola: SIFA, Stockholms intensivsvenska för akademiker
Deltagande lärare: Victoria Steen, Johan Hedberg och David Haas
Projektperiod: ht 2017 – vt 2019

Läs mer om projektet här (pdf, 521 kB, nytt fönster)

Rapporten Kritisk läsning hos vuxna studerande i svenska som andraspråk. (pdf, 600 kB, nytt fönster)

Skriva juridisk analys - om att synliggöra juridiska skrivpraktiker

Deltagande skola: Östra Real
Deltagande lärare: Emma Unnersjö och Eva Bergman Chinapah
Projektperiod: ht 2017 – vt 2019

Läs mer om projektet här (pdf, 557 kB, nytt fönster)

Större fokus på muntlig framställning i svenskämnet

Deltagande skolor: Tumba gymnasium och Globala gymnasiet
Deltagande lärare: Lauri Kuru och Petra Åslund
Projektperiod: ht 2016 – vt 2018

Läs mer om projektet här (pdf, 274 kB, nytt fönster)

Elever som effektiva skribenter - en interventionsstudie

Deltagande skolor: Kungsholmens gymnasium
Deltagande lärare: Fredrik Grahn och Yannick Orfevre
Projektperiod: ht 2016 –vt2018

Läs mer om projektet här (pdf, 286 kB, nytt fönster)