FoU-projekt i matematik

Ämnesdidaktiska FoU-projekt planeras och genomförs av en grupp lärare på en skola med vetenskapligt stöd från nätverket. Projekten utgår från ett problem eller något som utgör en utmaning i undervisningen.

Vill du vara med?

Anmäl intresse och ansök om medel för ämnesdidaktiska projekt inom STLS

Nästa möjlighet att anmäla intresse till ämnesdidaktiskt FoU-projekt är 15 mars.

Pågående projekt

Språket i matematiken

Deltagande skola: Bagarmossens skola
Deltagande lärare: Charlotte Ahlström och Anne-Lie Hellström
Projektperiod: ht 2019 – vt 2021

Vår erfarenhet är att elever med svenska som sitt andraspråk, i synnerhet nyanlända, ofta har sämre resultat och betyg i matematik än sina jämnåriga kamrater som har svenska som sitt förstaspråk. Vi vet att språket kan utgöra ett stort hinder när det gäller textuppgifter, men även i diskussioner som ofta förekommer i matematikundervisningen.

Vi vill försöka förstå vad som kan utgöra dessa språkliga hinder samt har även förhoppningar om att kunna utforma en lektionsdesign som kan stötta eleverna.

Vi kommer att låta elever i olika grupper diskutera ett områdesspecifikt matematiskt problem. Diskussionen filmas och vi kommer att analysera och försöka förstå vad som sägs, vad som inte sägs och vad som utgör hinder i kommunikationen. Därefter är vår förhoppning att utpröva en lektionsdesign som kan användas för att stötta elever med svenska som andraspråk i matematikundervisningen så att de har möjlighet att nå bättre resultat.

Problemlösning med digitala verktyg

Deltagande skola: Tullinge gymnasium
Deltagande lärare: Ella Kai-Larsen och Marie Rimeslåtten
Projektperiod: ht 2019 – vt 2021

Med ökade krav på en digitaliserad undervisning har vi valt att fokusera på Geogebra i matematikundervisningen på gymnasiet. Geogebra är ett digitalt hjälpmedel med bland annat grafritande och symbolhanterande funktioner.

Vi vill undersöka hur elevers lärande förändras då eleverna får använda sig av Geogebra vid undersökande aktiviteter. Aktiviteten ska vara utformad så att ett nytt eller delvis nytt begrepp presenteras under en lektion där eleverna på ett undersökande sätt uppmanas att hitta samband och dra slutsatser utifrån sina upptäckter. Vi avser jämföra elevgrupper som har tillgång till Geogebra med elevgrupper som endast har tillgång till grafräknare.

Vi fokuserar på en eller ett par förmågor, till exempel begreppsförståelse och resonemangsförmåga och tittar på hur dessa förmågor utvecklas i de olika grupperna.

Att föra och följa algebraiska resonemang om matematiska likheter

Deltagande skola: Ekensbergsskolan
Deltagande lärare: Jenny Fred och Malin Wikdahl
Projektperiod: ht 2019 – vt 2021

Projektets kunskapsintresse kan ringas in inom ramen för forskningsfältet early algebra med idén om att elever redan tidigt bör introduceras till ett algebraiskt arbete. Syftet med projektet är att undersöka aspekter i undervisningen som skapar förutsättningar för att elever i de lägre årskurserna engageras i ett algebraiskt arbete gällande matematiska likheter. Följande forskningsfrågor preciserar syftet:

  • Vad kan ses som tecken på att elever i förskoleklass och årskurs 1 för och följer algebraiska resonemang om matematiska likheter?
  • Vilken funktion kan den lärandeverksamhetsteoretiska principen problemsituation ha för att iscensätta och etablera ett algebraiskt arbete gällande matematiska likheter?

Projektet planeras att genomföras i förskoleklass och i årskurs 1. Learning study kommer att användas som forskningsansats. Studien kan bidra till att fördjupa förståelsen gällande (1) vad det innebär att kunna föra och följa algebraiska resonemang om matematiska likheter i de lägre årskurserna samt (2) att fördjupa förståelsen gällande didaktiska redskap som kan ha betydelse för att ett algebraiskt arbete iscensätts och etableras.

Visualisering av algebra i digital miljö i åk 4-6

Deltagande skola: Järla skola (Nacka kommun) och Norra Ängby skola
Deltagande lärare: Annelie Adolfsson, Anneli Blomqvist och Tove Wållberg
Projektperiod: ht 2018 - vt 2020

Läs mer om projektet här (pdf, 192 kB, nytt fönster)

Möjligheter att urskilja rationella tal som tal i år 1

Deltagande skolor: Eriksdalsskolan och Grimstaskolan
Deltagande lärare: Sofia Ek, Marja Wanér och Carolina Blomström
Projektperiod: ht 2017 - vt 2019

Läs mer om projektet här (pdf, 189 kB, nytt fönster)

Avslutade projekt

Igångsättarnas roll för att utveckla ett matematiskt resonemang i ett kollaborativt arbetssätt vid en gemensam arbetsyta

Deltagande skola: Sjöstadsskolan
Deltagande lärare: John Mattsson och Ann-Sophie Tillnert
Projektperiod: ht 2017 - vt 2019

Läs mer om projektet här (pdf, 188 kB, nytt fönster)

Slutrapport (pdf, 570 kB, nytt fönster)

Tiobas-systemet – elevers uppfattningar och lärande

Deltagande skola: Sjöstadsskolan och Engelbrektsskolan
Deltagande lärare: Marie Björk, Åsa Nikkula, Anna Stridfält och Paul Stensland
Projektperiod: ht 2016 – vt 2018

Läs mer om projektet här (pdf, 272 kB, nytt fönster)

Slutrapport (pdf, 225 kB, nytt fönster)

Artkel i tidskriften Forskning om undervisning och lärande 2019: 2 vol. 7 (pdf, annan webbplats)

Matematik genom problemlösning

Deltagande skola: Södra Ängby skola
Deltagande lärare: Pär Asplund, Daniel Granström, Katrin Halvarsson, Åsa Höök, Tord Malmberg, Marianne Pertoft, Sara Rumbutis och Knut Sparell
Projektperiod: ht 2015 – vt 2017

Läs mer om projektet här (pdf, 190 kB, nytt fönster)