Två kvinnor drejar.
Illustration: Eva-Lena Forslind

Ämnesdidaktiskt ramprojekt i praktisk-estetiska ämnen

Vill du vara med och bedriva ämnesdidaktisk forskning inom de så kallade praktisk-estetiska ämnena (bild, musik, slöjd, hem- och konsumentkunskap, samt idrott och hälsa) och samtidigt utveckla din egen undervisning?

Från och med höstterminen 2023 kommer praktiskt-estetiska nätverket driva två ramprojekt. Det första tar sin utgångspunkt i lärares återkopplingspraktiker, med fokus på hur materiella villkor formar den kommunikation som sker i interaktion mellan lärare och elever respektive mellan elever. Det andra handlar om musikundervisning, med koppling till sexualitet, samtycke och relationer.

Att ge och ta i PREST-ämnen: Återkoppling i samspel mellan deltagare och materiella villkor

Återkoppling i PREST-ämnen relaterar ofta till elevernas görande av olika slag. Exempelvis kunnande i att hantera olika verktyg, instrument eller föremål. Hur återkopplingen tar form och formar elevers efterföljande handlande är av intresse eftersom det pekar i riktning mot undervisningens form och innehåll. Genom att undersöka hur återkoppling står i relation till de specifika materiella förutsättningarna för ämnena musik, bild, slöjd, idrott- och hälsa såväl som hem- och konsumentkunskap, syftar projektet till att utveckla och kartlägga ämnesdidaktisk och empiriskt grundad förståelse för hur återkoppling i PREST-ämnen ges och formas i undervisningen.

Vi söker lärare som vill undersöka hur återkopplingspraktiker kan utvecklas i undervisningen. I fokus är frågan hur återkoppling kan organiseras så att eleverna utvecklar det ämneskunnande som återkopplingen syftar till. Varje delprojekt genomförs tillsammans med nätverket, samt organiseras i form av projektmöten, seminarier och workshops. Utfallet från undervisningen analyseras med stöd av multimodal interaktionsanalys, genom vilken vi tillsammans planerar och genomför undervisningsutvecklande interventioner. Ramprojektet vänder sig till lärare både i grundskolan och gymnasiet.

Sexualitet, samtycke och relationer i musikundervisningen

Ramprojektet fokuserar på hur kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer, som introducerats i Lgr22, kan införlivas som en naturlig del av musikundervisningen. Detta kunskapsområde utgör en del av ett större värdegrundsarbete, och omfattar därmed att arbeta med normer och förväntningar, jämställdhet såväl som respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar.

I kursplanen för musik anges att undervisningen i musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla: ”förmåga att uppleva och reflektera över musikens innehåll, funktion och betydelse i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang” varmed värdegrundsfrågor kan behandlas som ett kunskapsinnehåll. Musik är också ett interaktivt ämne i vilket elevernas sociala interaktioner, och de värden dessa grundar sig på, påverkar deras musicerande och musikskapande. Vilka utmaningar du som lärare ställs inför när det gäller att utveckla metoder för att jobba med beror därmed i hög utsträckning på den elevgrupp och de aktiviteter du arbetar med. Mer specifika frågeställningar kan därmed se olika ut beroende på vilka lärare som deltar i ramprojektet.

Vi söker lärare som vill pröva och utveckla kunskap om arbetssätt för att arbeta med värdegrundsfrågor som har beröringspunkter med dom nya skrivningarna i Lgr22 om sexualitet, samtycke och relationer i musikundervisningen. Varje delprojekt genomförs tillsammans med nätverket och med en forskare i musikpedagogik från Kungl. Musikhögskolan. Undervisningen dokumenteras och analyseras med stöd av en diskursanalytiskt inspirerad interaktionsanalys. Med utgångspunkt i gemensamma analyser av undervisningen planeras och genomförs nya undervisningsutvecklande interventioner.

Vill du vara med?

Nästa möjlighet att anmäla intresse till ramprojekt i praktisk estetiska ämnen är 15 april.

Anmäl intresse och ansök om medel för ämnesdidaktiska projekt inom STLS

Pågående ramprojekt

Att ge och ta i PREST-ämnen: Återkoppling i samspel mellan deltagare och materiella villkor.

Elena Petersson, Rinkebyskolan, Emma Larsson, Eklidsskolan, Botkyrka.

Avslutade delprojekt

  • Hur elevers förmåga att "välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet" kan komma till utryck i olika arbetsområden med Hanna Skarelius och Mikael Willén, Grimstaskolan, Marita Olsson Hvid, Bagarmossen Brotorp skolor och Louisa Asplund, Bromstensskolan.
    Läs mer om projektet (pdf)
  • Elevers förmåga att ”analysera och värdera arbetsprocesser i handling” i slöjd med Ann-Sofie Rottz, Engelbrektsskolan.
  • Matematik i slöjdämnet - en dold och kritisk aspekt med Rana Nabil, Pershagenskolan, Södertälje.