Två kvinnor drejar.
Illustration: Eva-Lena Forslind

Ämnesdidaktiskt ramprojekt i praktisk-estetiska ämnen

Vill du vara med och bedriva ämnesdidaktisk forskning inom de så kallade praktisk-estetiska ämnena (bild, musik, slöjd, hem- och konsumentkunskap, samt idrott och hälsa) och samtidigt utveckla din egen undervisning?

Från och med höstterminen 2024 kommer praktisk-estetiska nätverket driva två ramprojekt. Det första handlar om hur estetiska erfarenheter uttrycks i samspel mellan elever. Det andra handlar om musikundervisning, med koppling till sexualitet, samtycke och relationer.

Utblick, inblick och uttryck: Om kunskapsformer i interaktion i PREST-ämnen

Det ständiga samspelet – och växelverkan – mellan reflektion, teori och praktik, är något gemensamt för de praktisk-estetiska (PREST) ämnena. I de enskilda ämnenas syfte framgår det att undervisningen ska utveckla elevernas ämneskunnande genom skapande handlingar och gestaltningar av skilda slag, samt bidra till omsorg om såväl sig själv som andra. Vidare återfinns frågan om materialitet och uttrycksformer i samtliga ämnen; vilket även gäller för processens betydelse för utveckling av kunnande.

Ramprojektet handlar om att utveckla förståelse för hur estetiska erfarenheter uttrycks i samspel, med syfte att utveckla metoder att studera kunnande-i-handling utifrån ett uttalat elevperspektiv som grund för undervisningsutveckling. Varje delprojekt genomförs tillsammans med nätverket, samt organiseras i form av projektmöten, seminarier och workshops baserade på vad som sker i undervisningen. Ramprojektet vägleds av två övergripande frågeställningar:

  • Hur utvecklar elever kunnande i att uttrycka sig om, med och genom skilda material och samspel?
  • Vad innebär det att kunna se, känna, smaka, lyssna, dofta, göra och visa omsorg i PREST-ämnen?

Ramprojektet vänder sig till alla PREST-lärare i både grundskolan och gymnasiet. Vi söker därför enskilda – eller grupper av – lärare som vill undersöka PREST-ämnenas estetiska kunskapsformer i handling och därigenom utveckla sin egen och andras förståelse för, och exempel på, hur elevers estetiska uttryck och erfarenheter tar form i undervisningen.

Sexualitet, samtycke och relationer i musikundervisningen

Ramprojektet fokuserar på hur kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer, som introducerats i Lgr22, kan införlivas som en naturlig del av musikundervisningen. Detta kunskapsområde utgör en del av ett större värdegrundsarbete, och omfattar därmed att arbeta med normer och förväntningar, jämställdhet såväl som respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar.

I kursplanen för musik anges att undervisningen i musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla: ”förmåga att uppleva och reflektera över musikens innehåll, funktion och betydelse i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang” varmed värdegrundsfrågor kan behandlas som ett kunskapsinnehåll. Musik är också ett interaktivt ämne i vilket elevernas sociala interaktioner, och de värden dessa grundar sig på, påverkar deras musicerande och musikskapande. Vilka utmaningar du som lärare ställs inför när det gäller att utveckla metoder för att jobba med beror därmed i hög utsträckning på den elevgrupp och de aktiviteter du arbetar med. Mer specifika frågeställningar kan därmed se olika ut beroende på vilka lärare som deltar i ramprojektet.

Vi söker lärare som vill pröva och utveckla kunskap om arbetssätt för att arbeta med värdegrundsfrågor som har beröringspunkter med dom nya skrivningarna i Lgr22 om sexualitet, samtycke och relationer i musikundervisningen. Varje delprojekt genomförs tillsammans med nätverket och med en forskare i musikpedagogik från Kungl. Musikhögskolan. Undervisningen dokumenteras och analyseras med stöd av en diskursanalytiskt inspirerad interaktionsanalys. Med utgångspunkt i gemensamma analyser av undervisningen planeras och genomförs nya undervisningsutvecklande interventioner.

Vill du vara med?

Nästa möjlighet att anmäla intresse till ramprojekt i praktisk estetiska ämnen är 1 maj.

Anmäl intresse och ansök om medel för ämnesdidaktiska projekt inom STLS

Pågående ramprojekt

Att ge och ta i PREST-ämnen: Återkoppling i samspel mellan deltagare och materiella villkor

Christina (Kicki) Jönsson, Monica Christiansson, Ana Maritza Bruffau, Cecilia Wingstedt,
Johanna Claesson, Hedvig Eleonora skola och Puja Qadri, Skarpnäcks grundskola.

Sexualitet, samtycke och relationer i musikundervisningen

Felix Unsöld, Katarina Norra Skola och Eva Åkerhielm, Rinkebyskolan.

Avslutade delprojekt

  • Hur elevers förmåga att "välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet" kan komma till utryck i olika arbetsområden med Hanna Skarelius och Mikael Willén, Grimstaskolan, Marita Olsson Hvid, Bagarmossen Brotorp skolor och Louisa Asplund, Bromstensskolan.
    Läs mer om projektet (pdf)
  • Elevers förmåga att ”analysera och värdera arbetsprocesser i handling” i slöjd med Ann-Sofie Rottz, Engelbrektsskolan.
  • Matematik i slöjdämnet - en dold och kritisk aspekt med Rana Nabil, Pershagenskolan, Södertälje.