Grafiska cirklar. I mitten står det Vetenskaplig ledning och koordinatorer. I övriga cirklar runt om står namnet på de olika ämnena i nätverken.

Stockholm Teaching & Learning Studies

Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) är en plattform för undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning. STLS syfte är att initiera, stödja och sprida forsknings- och utvecklingsprojekt som rör ämnesdidaktiska frågor och problem som uppstår i ditt klassrum. Projekten koordineras och bedrivs i ämnesdidaktiska nätverk.

STLS ska fungera som en mötesplats för forskande lärare i olika ämnen.

Syftet

  • underlätta kontakter mellan forskare och skolor
  • initiera och genomföra forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU-projekt)
  • skapa former för involvering av forskare i skolhuvudmännens FoU-arbete
  • utveckla skolanpassade modeller för FoU-arbete som involverar lärare
  • utveckla former för rapportering och spridning av forskningsresultat.

Exempel på konkreta uppgifter:

Organisation och verksamhet

Inom ramen för STLS finns det möjlighet dig som lärare att bedriva ämnesdidaktiska forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU-projekt) på din skolan. En ambition är att utveckla metoder och modeller för lärarforskning som är anpassade till din skolas specifika behov och villkor. Genom att göra det möjligt för lärare att medverka i forskningsprojekt kan forskningen bli en integrerad del av skolutveckling.

FoU-projekten koordineras och bedrivs av sju ämnesdidaktiska nätverk. Nätverken koordineras av lektorer och doktorander under handledning av våra vetenskapliga ledare Maria Andrée, Viveca Lindberg och Kristina Danielsson. Projekten planeras och genomförs på skolorna, men möjlighet till diskussion och handledning erbjuds genom gemensamma nätverksseminarier. Inom nätverken anordnas möten med andra projekt, textseminarier och workshops som syftar till att stödja och utveckla projekten.

Ämnesdidaktiska nätverk inom STLS

Det är viktigt att poängtera att projekten inte ses som fortbildningskurser utan som lärarledd forskning som syftar till att utveckla undervisningen. En viktig aspekt av projektens genomförande är att de utgör en del av de deltagande lärarnas arbetstid och att lärarna har möjlighet att ägna minst en eftermiddag i veckan åt detta arbete.

Läs mer om STLS och lärardriven forskning och utveckling i rapporten
Stockholm Teaching & Learning Studies - En plattform för undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning (pdf, 741 kB, nytt fönster).

STLS är ett samarbete mellan skolhuvudmän i Stockholms län och Stockholms universitet.

Spridning av resultaten

Projekten sprids till lärare och andra forskningsintresserade genom publikationer och till exempel på seminarier och forskningskonferenser.

Spridning och publikationer