Ämnesdidaktiska ramprojekt i naturvetenskap och teknik

Vill du vara med och bedriva naturvetenskaps- och teknikdidaktisk forskning och samtidigt utveckla undervisning inom ditt ämne? Under läsåret 2021/2022 kan du som lärare delta i våra ramprojekt.

Projekten fokuserar på kurs- och ämnesplanernas långsiktiga mål och tillsammans undersöker vi, lärare och forskare, hur undervisning kan främja och synliggöra elevers lärande i naturvetenskap och teknik.

Tekniska lösningars ändamålsenlighet och funktion, vad innebär det att kunna identifiera och värdera tekniska lösningar utifrån deras ändamålsenlighet och funktion? Hur kan undervisning organiseras för att stödja detta kunnande? Hur kan kunnandet bedömas? Detta är några av de frågor vi utforskar i detta projekt och för närvarande pågår ett projekt som undersöker hur undervisning i programmering kan stödja elever i att identifiera och lösa tekniska problem kopplade till den hållbara staden.

Systematiska undersökningar i naturvetenskap, vad är det elever uppmärksammar och intresserar sig för när de arbetar undersökande, praktiskt och laborativt? Hur kan elevernas intresse riktas mot naturvetenskapliga syften och objekt och vilket kunnande utvecklas när de gör det? Hur kan detta kunnande bedömas? Detta är några av de frågor vi har utforskat i detta projekt.

Syftet är att kunna bidra med en ökad kunskap om hur undervisningen kan utvecklas och kunskaper bedömas i relation till olika årskurser och till olika centralt innehåll inom naturvetenskap och teknik.

Vill du vara med?

Anmäl intresse och ansök om medel för ämnesdidaktiska projekt inom STLS

Nästa möjlighet att anmäla intresse till ramprojekt i naturvetenskap och teknik är 15 april.

Pågående delprojekt

Tekniska lösningars ändamålsenlighet och funktion

Deltagande lärare och skolor: Christofer Danielsson och Robert Brattberg, Sundbyskolan samt Niklas Salomonsson, Mariaskolan.

Systematiska undersökningar i naturvetenskap

Deltagande lärare och skolor: Angela Stjärnström och Marie Paulson, Lilla Adolf Fredriks skola.

Avslutade delprojekt

Programmering och den hållbara staden

VT 2020–VT 2021

Deltagande lärare och skolor: Cesar Estay, Karsby International School och Niklas Salomonsson, Mariaskolan.

Digitala verktyg och naturvetenskapens begrepp, teorier och modeller

VT 2018–VT 2020

Deltagande lärare och skolor: Camilla Lundqvist och Suvi Mikkonen, Gubbängens skola; Cecilia Kozma, Vetenskapens Hus.

Projektet resulterade i antologikapitlet ”Begrepp, metaforer och liknelser i yngre barns samtal om cellen” (pdf)

Förmågan att formulera undersökningsbara frågor

VT 2016-VT 2018

Deltagande lärare och skolor: Per Freerks, Per Wennerström, Josefine Reimark och Fredrik Westman, Kungsholmens gymnasium; Johanna Lundström och Sara Puck, Värmdö gymnasium; och Johan Nordling, Johanna da Luz och Sofija Jahdadic, Östra Reals gymnasium.

Projektet resulterade i Forskul-artikeln ”Vad kan elever som kan formulera naturvetenskapligt undersökningsbara frågor?”(pdf) 

Programmering i teknikämnet

VT 2016-VT 2018

Deltagande lärare och skolor: Sophie Odén, Kristinebergsskolan; Tove Wållberg, Järla skola; och Annika Lundholm-Bergström och Madeleine Björn, Örbyskolan.

Projektet resulterade i NorDiNa-artikeln ”Kod som teknisk lösning: en studie om grundskole-elevers uppfattningar av ändamålsenlighet i deras spontana programspråk” (pdf)

Formativ bedömning av de naturvetenskapliga ämnenas tre övergripande förmågor

NT-satsningen som ramprojekt2014 startade, i samband med NT-satsningen inom Stockholms stad, tio ramprojekt där lärargrupper på åtta olika skolor ingick. En NT-utvecklare, kopplad till Skolverkets satsning NT-lyftet, fungerade som handledare för de olika projekten.

Delstudierna fokuserade någon aspekt av de sammanfattande förmågor som beskrivs i grundskolans kursplaner i de naturvetenskapliga ämnena. Syftet med delprojekten var att undersöka hur dessa förmågor kan främjas och synliggöras i undervisning. Deltagande skolor:

VT 2014-VT 2015

Blommensbergsskolan, NT-utvecklare Andrea Holmgren
Vuxna som använder smutsig el... - Progression i förmågan att granska information, kommunicera och ta ställning, årskurs 6-9

Engelbrektsskolan, NT-utvecklare Daniel Bengtsson
Bin i klassrummet - Ett sätt att utveckla elevers förmåga kommunicera och ta ställning, årskurs 1-6.
Kolets kretslopp - Att utveckla elevers förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp, årskurs 7-9

Projektet resulterade i Forskul-artikeln ”Innehåller silver kol? – en studie om elevers begreppsanvändning när de arbetar med kolets kretslopp” (pdf) 

Skapaskolan, NT-utvecklare Ann Ulfves
“Varför går det så långsamt för dig?” Om utveckling av elevers sätt att erfara begreppet friktion i de tidiga skolåren, årskurs 1-2

Projektet resulterade i Forskul-artikeln ”Om utveckling av elevers förmåga att resonera om friktion i de tidiga skolåren” (pdf) 

HT 2014-HT 2015

Aspuddens skola, NT-utvecklare Birgitta Sang och Gunilla Lindhagen
Hur kan en progression av elevers förmåga att tolka resultat och dra slutsatser se ut från mellanstadium till högstadium?

Eriksdalsskolan, NT-utvecklare Maria Sundler
Hur kan elevers förmåga att framföra och bemöta argument om energi utvecklas?, årskurs 5

Grimstaskolan, NT-utvecklare Peter Rejhed
Hur kan man använda iPads som verktyg i NO undervisningen så att elevernas intresse växer och de upplever NO undervisningen som mer relevant än tidigare?, årskurs 7-9
Hur utvecklas elevers uppfattningar av organismers livscykler från årskurs 1-3?, årskurs 1-3

Nya Elementar, NT-utvecklare Sara Fransson och Maria Sundler Kritiska aspekter för utveckling av elevers förståelse av växthuseffekten, årskurs 7

Projektet resulterade i Forskul-artikeln ”Från missförstånd till klarhet: hur kan undervisningen organiseras för att stötta elevers förståelse för växthuseffekten?”(pdf) 

Skarpatorpsskolan, NT-utvecklare Cecilia Bergvall
”Blöta handdukar” – en uppgift för utveckling och bedömning av elevers förmåga att planera en undersökning?, årskurs 4, årskurs 6 och årskurs 8

Projektet resulterade i Forskul-artikeln ”Elevers förmåga att planera undersökningar – en kritisk granskning av stödmaterial för bedömning i NO åk 1-6” (pdf)