Ämnesdidaktiska ramprojekt i naturvetenskap och teknik

Vill du vara med och bedriva naturvetenskaps- och teknikdidaktisk forskning och samtidigt utveckla undervisning inom ditt ämne? Under läsåret 2023/2024 kan du som lärare delta i våra ramprojekt.

Modeller i naturvetenskap och teknik

I naturvetenskaplig och teknisk verksamhet används modeller för att beskriva, undersöka och förklara samband. Modeller är också nödvändiga för att kunna göra förutsägelser om de fenomen man studerar. Det har visat sig att elever ofta uppfattar modeller som direkta avbildningar av verkligheten snarare än som verktyg för att producera kunskap. Modellerna framstår som statiska och eleverna har svårt att se att alla modeller är behäftade med brister till följd av att de är starkt förenklade beskrivningar av verkligheten. I ramprojektet är vi därför intresserade av att undersöka hur undervisning kan utformas för att stödja elever i att utveckla, använda och revidera modeller för att beskriva och förklara naturvetenskapliga och tekniska fenomen.

Undervisning med AI – ämnesöverskridande ramprojekt

Artificiell Intelligens (AI) får en alltmer framträdande roll på såväl samhälle som utbildning och individ, särskilt i och med att teknikerna blir alltmer kraftfulla och tillgängliga att använda av enskilda individer. Utvecklingen har skapat ett behov av kunskap om hur AI, främst generativ AI där ChatGPT är den mest kända versionen, kan användas i ämnesundervisning. Ramprojektet "Undervisning med AI" syftar till att utforska och utveckla metoder och modeller för undervisning med AI, där vi arbetar med att konfigurera och anpassa AI för att möta såväl ämnesspecifika som ämnesöverskridande didaktiska behov. Ambitionen är att vi genom forskningen ska kunna bidra till såväl kunskapsläget om AI i undervisning som med konkret undervisningsmaterial för undervisning med AI. Ramprojektet genomförs i samverkan med STLS:s praktisk-estetiska nätverk.

Undervisning om sexualitet, samtycke och relationer

Sexualitet, samtycke och relationer är ett kunskapsområde där flera skolämnen är tänkta att bidra med olika perspektiv till undervisningen. Det väcker i sin tur funderingar om innehållsliga val, fördjupning, fördelning och samarbeten både inom och mellan olika skolämnen och den skolövergripande organisationen. I ramprojektet får lärare möjlighet att mötas för att tillsammans planera, genomföra och utvärdera en ämnesövergripande sexualundervisning. Ramprojektet är tänkt att bidra med faktiska exempel på hur undervisning kan genomföras då studier på klassrumsundervisning är få både nationellt och internationellt. Ramprojektet genomförs i samverkan med STLS:s praktisk-estetiska nätverk.

Vill du vara med?

Anmäl intresse och ansök om medel för ämnesdidaktiska projekt inom STLS

Nästa möjlighet att anmäla intresse till ramprojekt i naturvetenskap och teknik är 1 maj.

Pågående delprojekt

Systematiska undersökningar i naturvetenskap

Deltagande lärare och skolor: Marie Paulsson, Lilla Adolf Fredriks skola, Jenny Ljung, Kunskapsskolan Uppsala norra, Johanna Lundström och Kristin Bratsberg, Nacka YBC.

Avslutade delprojekt

Tekniska lösningars ändamålsenlighet och funktion

Deltagande lärare och skolor: Christofer Danielsson, Sundbyskolan och Niklas Salomonsson, Mariaskolan.

Programmering och den hållbara staden

VT 2020–VT 2021

Deltagande lärare och skolor: Cesar Estay, Karsby International School och Niklas Salomonsson, Mariaskolan.

Digitala verktyg och naturvetenskapens begrepp, teorier och modeller

VT 2018–VT 2020

Deltagande lärare och skolor: Camilla Lundqvist och Suvi Mikkonen, Gubbängens skola; Cecilia Kozma, Vetenskapens Hus.

Projektet resulterade i antologikapitlet ”Begrepp, metaforer och liknelser i yngre barns samtal om cellen", pdf

Förmågan att formulera undersökningsbara frågor

VT 2016-VT 2018

Deltagande lärare och skolor: Per Freerks, Per Wennerström, Josefine Reimark och Fredrik Westman, Kungsholmens gymnasium; Johanna Lundström och Sara Puck, Värmdö gymnasium; och Johan Nordling, Johanna da Luz och Sofija Jahdadic, Östra Reals gymnasium.

Projektet resulterade i Forskul-artikeln ”Vad kan elever som kan formulera naturvetenskapligt undersökningsbara frågor?”, pdf 

Programmering i teknikämnet

VT 2016–VT 2018

Deltagande lärare och skolor: Sophie Odén, Kristinebergsskolan; Tove Wållberg, Järla skola; och Annika Lundholm-Bergström och Madeleine Björn, Örbyskolan.

Projektet resulterade i NorDiNa-artikeln ”Kod som teknisk lösning: en studie om grundskole-elevers uppfattningar av ändamålsenlighet i deras spontana programspråk”, pdf

Formativ bedömning av de naturvetenskapliga ämnenas tre övergripande förmågor

NT-satsningen som ramprojekt2014 startade, i samband med NT-satsningen inom Stockholms stad, tio ramprojekt där lärargrupper på åtta olika skolor ingick. En NT-utvecklare, kopplad till Skolverkets satsning NT-lyftet, fungerade som handledare för de olika projekten.

Delstudierna fokuserade någon aspekt av de sammanfattande förmågor som beskrivs i grundskolans kursplaner i de naturvetenskapliga ämnena. Syftet med delprojekten var att undersöka hur dessa förmågor kan främjas och synliggöras i undervisning. Deltagande skolor:

VT 2014–VT 2015

Blommensbergsskolan, NT-utvecklare Andrea Holmgren
Vuxna som använder smutsig el... - Progression i förmågan att granska information, kommunicera och ta ställning, årskurs 6-9

Engelbrektsskolan, NT-utvecklare Daniel Bengtsson
Bin i klassrummet - Ett sätt att utveckla elevers förmåga kommunicera och ta ställning, årskurs 1-6.
Kolets kretslopp - Att utveckla elevers förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp, årskurs 7-9

Projektet resulterade i Forskul-artikeln ”Innehåller silver kol? – en studie om elevers begreppsanvändning när de arbetar med kolets kretslopp”, pdf  

Skapaskolan, NT-utvecklare Ann Ulfves
“Varför går det så långsamt för dig?” Om utveckling av elevers sätt att erfara begreppet friktion i de tidiga skolåren, årskurs 1-2

Projektet resulterade i Forskul-artikeln ”Om utveckling av elevers förmåga att resonera om friktion i de tidiga skolåren”, pdf 

HT 2014–HT 2015

Aspuddens skola, NT-utvecklare Birgitta Sang och Gunilla Lindhagen
Hur kan en progression av elevers förmåga att tolka resultat och dra slutsatser se ut från mellanstadium till högstadium?

Eriksdalsskolan, NT-utvecklare Maria Sundler
Hur kan elevers förmåga att framföra och bemöta argument om energi utvecklas?, årskurs 5

Grimstaskolan, NT-utvecklare Peter Rejhed
Hur kan man använda iPads som verktyg i NO undervisningen så att elevernas intresse växer och de upplever NO undervisningen som mer relevant än tidigare?, årskurs 7-9
Hur utvecklas elevers uppfattningar av organismers livscykler från årskurs 1-3?, årskurs 1-3

Nya Elementar, NT-utvecklare Sara Fransson och Maria Sundler Kritiska aspekter för utveckling av elevers förståelse av växthuseffekten, årskurs 7

Projektet resulterade i Forskul-artikeln ”Från missförstånd till klarhet: hur kan undervisningen organiseras för att stötta elevers förståelse för växthuseffekten?”, pdf 

Skarpatorpsskolan, NT-utvecklare Cecilia Bergvall
”Blöta handdukar” – en uppgift för utveckling och bedömning av elevers förmåga att planera en undersökning?, årskurs 4, årskurs 6 och årskurs 8

Projektet resulterade i Forskul-artikeln ”Elevers förmåga att planera undersökningar – en kritisk granskning av stödmaterial för bedömning i NO åk 1-6”, pdf