Ämnesdidaktiska ramprojekt i naturvetenskap och teknik

Vill du vara med och bedriva naturvetenskaps- och teknikdidaktisk forskning och samtidigt utveckla undervisning inom ditt ämne? Under läsåret 2020/2021 kan du som lärare delta i något av tre ramprojekt.

Projekten fokuserar på ämnesplanernas övergripande förmågor och tillsammans undersöker vi, lärare och forskare, hur undervisning kan främja och synliggöra elevers lärande i naturvetenskap och teknik.

  • Hållbar stad
  • Digitalisering
  • Programmering

Hållbar stad, möjliga frågor att utforska i projektet Hållbar stad kan handla om hur undervisning kan stödja förmågan till ett undersökande arbetssätt i urbana miljöer. Eller vad det innebär att kunna identifiera och beskriva begräsningar och möjligheter i den hållbara stadens tekniska lösningar och system.

Digitalisering, samtidigt som digitalisering och digital kompetens lyfts i styr- och policydokument är kunskapen begränsad om vad detta kan innebära i relation till undervisning och lärande. I detta ramprojekt är vi därför intresserade av hur digitala verktyg kan användas i undervisningen för att stödja elevers förståelse för, och användning av, naturvetenskap.

Programmering, sedan 2018 är programmering ett nytt innehåll i teknikämnet och inom detta ramprojekt utforskar vi bland annat hur undervisningsaktiviteter i programmering kan organiseras för att stödja elever i att identifiera, formulera och lösa tekniska problem.

Syftet är att kunna bidra med mer samlad kunskap om vad elever behöver kunna för att identifiera, formulera och lösa ämnesrelaterade problem. Arbetet förväntas resultera i en ökad kunskap om hur undervisningen kan utvecklas och kunskaper bedömas i relation till olika årskurser och till olika centralt innehåll inom naturvetenskap och teknik.

Vill du vara med?

Anmäl intresse och ansök om medel för ämnesdidaktiska projekt inom STLS

Nästa möjlighet att anmäla intresse till ramprojekt i naturvetenskap och teknik är 15 april.

Pågående delprojekt

Programmering och den hållbara staden

Deltagande lärare och skolor: Cesar Estay, Karsby International School; Niklas Salomonsson, Mariaskolan; Annika Lundholm-Bergström och Madeleine Björn, Örbyskolan.

Avslutade delprojekt

Digitala verktyg och naturvetenskapens begrepp, teorier och modeller

VT 2018–VT 2020

Deltagande lärare och skolor: Camilla Lundqvist och Suvi Mikkonen, Gubbängens skola; Cecilia Kozma, Vetenskapens Hus.

Förmågan att formulera undersökningsbara frågor

VT 2016-VT 2018

Deltagande lärare och skolor: Per Freerks, Per Wennerström, Josefine Reimark och Fredrik Westman, Kungsholmens gymnasium; Johanna Lundström och Sara Puck, Värmdö gymnasium; och Johan Nordling, Johanna da Luz och Sofija Jahdadic, Östra Reals gymnasium.

Programmering i teknikämnet

VT 2016-VT 2018

Deltagande lärare och skolor: Sophie Odén, Kristinebergsskolan; Tove Wållberg, Järla skola; och Annika Lundholm-Bergström och Madeleine Björn, Örbyskolan.

Formativ bedömning av de naturvetenskapliga ämnenas tre övergripande förmågor

NT-satsningen som ramprojekt2014 startade, i samband med NT-satsningen inom Stockholms stad, tio ramprojekt där lärargrupper på åtta olika skolor ingick. En NT-utvecklare, kopplad till Skolverkets satsning NT-lyftet, fungerade som handledare för de olika projekten.

Delstudierna fokuserade någon aspekt av de sammanfattande förmågor som beskrivs i grundskolans kursplaner i de naturvetenskapliga ämnena. Syftet med delprojekten var att undersöka hur dessa förmågor kan främjas och synliggöras i undervisning. Deltagande skolor:

VT 2014-VT 2015

Blommensbergsskolan, NT-utvecklare Andrea Holmgren
Vuxna som använder smutsig el... - Progression i förmågan att granska information, kommunicera och ta ställning, årskurs 6-9

Engelbrektsskolan, NT-utvecklare Daniel Bengtsson
Bin i klassrummet - Ett sätt att utveckla elevers förmåga kommunicera och ta ställning, årskurs 1-6.
Kolets kretslopp - Att utveckla elevers förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp, årskurs 7-9

Skapaskolan, NT-utvecklare Ann Ulfves
“Varför går det så långsamt för dig?” Om utveckling av elevers sätt att erfara begreppet friktion i de tidiga skolåren, årskurs 1-2

HT 2014-HT 2015

Aspuddens skola, NT-utvecklare Birgitta Sang och Gunilla Lindhagen
Hur kan en progression av elevers förmåga att tolka resultat och dra slutsatser se ut från mellanstadium till högstadium?

Eriksdalsskolan, NT-utvecklare Maria Sundler
Hur kan elevers förmåga att framföra och bemöta argument om energi utvecklas?, årskurs 5

Grimstaskolan, NT-utvecklare Peter Rejhed
Hur kan man använda iPads som verktyg i NO undervisningen så att elevernas intresse växer och de upplever NO undervisningen som mer relevant än tidigare?, årskurs 7-9
Hur utvecklas elevers uppfattningar av organismers livscykler från årskurs 1-3?, årskurs 1-3

Nya Elementar, NT-utvecklare Sara Fransson och Maria Sundler Kritiska aspekter för utveckling av elevers förståelse av växthuseffekten, årskurs 7

Skarpatorpsskolan, NT-utvecklare Cecilia Bergwall
”Blöta handdukar” – en uppgift för utveckling och bedömning av elevers förmåga att planera en undersökning?, årskurs 4, årskurs 6 och årskurs 8