Undervisning och lärande

Du förbereder dina elever på att delta aktivt i samhället och utvecklar deras förmåga att ta personligt ansvar.

Lästid 6 minuter

Bygg en lärande kultur i ditt klassrum

Du sätter kulturen i ditt klassrum. Eleverna anpassar sig efter hur du beter dig och dina förväntningar på deras beteende.

Lästid 5 minuter

Matematikbegåvade elever

Attila Szabo, forsknings- och utvecklingssamordnare på utbildningsförvaltningen, har disputerat på en avhandling om matematikbegåvade elever. Han menar att skolan är bra på att ta hand om musikbegåvade och idrottsbegåvade elever. Men det är sämre ställt med de intellektuellt begåvade.

Lästid 7 minuter

Språkprojekt med genrepedagogik

I ett språkprojekt med genrepedagogiskt tankesätt har förskollärarna Louise Mehdipoor och Alma Tuco lyckats med vad de hoppades uppnå, en språklig medvetenhet hos barnen. Under ett års tid har de på förskolan Norrgården i Rinkeby utvecklat ett genrepedagogiskt arbetssätt utifrån en välkänd saga.

Lästid 2 minuter

HBTQ, genus och normmedvetenhet i förskolan

Normer kan vara nödvändiga för det mellanmänskliga umgänget, men de kan även begränsa. Vilka normer bär du med dig? Ta del av filmade föreläsningar om normkritik och HBTQ i förskolan.

Lästid 2 minuter

Många fördelar med formativ undervisning

Formativ undervisning innebär att undervisningen formas av vad vi drar för slutsatser av interaktionen med eleverna, vad de berättar för oss om sina upplevelser och vad deras resultat säger.

Lästid 5 minuter

Sju tips på anpassningar för lärande

Genom att undanröja hinder och bedriva en undervisning som passar fler elevers lärande höjs hela klassens resultat. Lärarna Sandra Aadalen och Emelie Sköld på ESS gymnasiet tipsar om sju anpassningar alla elever tjänar på.

Lästid 5 minuter

Exit Tickets synliggör gruppens lärande

Hur vet man att man har lyckats med sin undervisning? Exit tickets är en metod för formativ bedömning som används för att stämma av en grupps lärande. För att få veta hur den används i praktiken och hur den påverkar elevresultatet besökte vi läraren Helena Bergsmark på Eiraskolan på Kungsholmen.

Lästid 1 minut

Lågaffektivt bemötande minskar konflikterna

Lågaffektivt bemötande en av de metoder - eller förhållningssätt - det diskuteras mycket om i skolvärlden. Hanna Mellin, lärare i förskoleklass på Alviksskolan använder sig av det.

Lästid 9 minuter

Anpassningar för alla

”Det som är nödvändigt för en del är bra för alla”. Marie Nilsson och Malin Behrenfeldt på Södermalmsskolan förändrade sin undervisning för att höja elevernas resultat och förbättra arbetsmiljön. Arbetssättet med generella anpassningar för alla elever har visat sig framgångsrikt både för lärare och elever.

Lästid 4 minuter

Förskolans vattenprojekt som bara växte

Vatten var ett sommaruppdrag inom hållbar utveckling som alla på Medevi Brunns förskola fick till sommaruppehållet 2016. Tillbaka efter sommaren presenterade barnen sina sommarprojekt för varandra. Barnens intresse för vatten ville inte släppa, vilket pedagogerna tog tillvara.

Lästid 4 minuter

Modersmål och andraspråk stärker barnets språkutveckling

Vad kan förskolan göra så att barn inte förlorar sitt modersmål? I Skärholmen har de utvecklat språksamtalet med barnens föräldrar på ett framgångsrikt sätt.

Lästid 4 minuter

Anpassa undervisningen efter dina elever

Lärarna Emelie Sköld och Sandra Aadalen på ESS gymnasiet på Södermalm brinner för klassrum där alla elever får komma till sin rätt. För att nå dit vill de göra upp med myten om den genomsnittliga eleven som präglar mycket undervisning.

Lästid 10 minuter

Att arbeta med de minsta i förskolan

Småbarn utvecklas mycket på kort tid och för att hänga med måste man vara närvarande och möta barnet där det är. "Arbetar man med små barn får man snabb feedback. De röstar med sina fötter" säger förskollärare Anna Wolkert på förskolan Skorstenen i Vällingby.

Vägledning

Lästid 2 minuter

HBTQ, genus och normmedvetenhet i förskolan

Normer kan vara nödvändiga för det mellanmänskliga umgänget, men de kan även begränsa. Vilka normer bär du med dig? Ta del av filmade föreläsningar om normkritik och HBTQ i förskolan.

Lästid 3 minuter

Stödmaterial för mötet med nyanlända vårdnadshavare

När du möter nyanlända vårdnadshavare kan du använda en presentation och en informationsfolder som innehåller presentation om hur skolan fungerar och av det svenska skolsystemet.

Lästid 2 minuter

Stimulera dina elevers läslust med Barn och böcker

Varje år arrangeras Barn och böcker för att stimulera dina elevers läslust och språkutveckling. Du och din klass kan även delta i tävlingen En bok i världen.

Lästid 2 minuter

Så använder din skola bibliotekssystemet

Bibliotekssystemet Book-IT är ett verksamhetssystem som ger dig överblick över skolans medier, var de finns och hur de används.

Lästid 2 minuter

Att tänka på när du visar film i skolan

Du som pedagog har fri tillgång till ett stort utbud av filmer och program i medieplattformen sli.se/medioteket. Alla filmer har institutionella visningsrättigheter. Det gör det enkelt för dig att visa film på rätt sätt.

Lästid 4 minuter

Så använder du musik i undervisningen

I Stockholms stad har du möjligheter att använda kommersiell musik i undervisningen. Vad är möjligt och vad bör du tänka på?

Lästid 3 minuter

Så bokar du kulturupplevelse med Kulanpremien

På webbplatsen Kulan finns ett rikt utbud av kulturupplevelser för barn och unga. Ett urval aktiviteter kan bokas med Kulanpremien. Det innebär att kulturförvaltningen går in och samfinansierar dessa.

Lästid 2 minuter

Så fungerar Skapande skola

Skapande skola är ett statligt bidrag från Kulturrådet som stödjer kulturprojekt i förskolan och skolan.

Verktyg & resurser

Böcker på många språk till skolbiblioteket

Genom Mångspråksbiblioteket kan din skolas bibliotek på ett enkelt sätt erbjuda barn- och ungdomslitteratur på olika modersmål som talas på skolan. Syftet är att främja språkutveckling och att stimulera alla elever att läsa mer – på alla sina språk.

Låna skönlitteratur i klassuppsättning

Cirkulationsbiblioteket är ett komplement till skolans eget bibliotek. Här får du hjälp med val och lån av skönlitteratur i klassuppsättning för gemensam läsning i klassen.

Utveckla skolbiblioteket

Elever och lärare i stadens skolor ska ha tillgång till skolbibliotek och bibliotekspersonal som aktivt bidrar till att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. Detta enligt både läroplan och stadens skolbiblioteksplan. Du kan få stöd i arbetet med att uppfylla detta.

Författarbesök i ditt klassrum

Väck dina elevers läslust, fantasi och nyfikenhet att utforska språket och utveckla berättandet. Boka en författare genom projektet Läsning pågår.

Arbeta med Strindbergs novell på många språk

Läs, lyssna eller se på August Strindbergs novell Ett halvt ark papper med dina elever. Den finns på nästan 40 olika språk. Du får tips på resurser och pedagogiska planeringar för olika stadier och ämnen.

Bio på skoltid

Film är ett starkt medium för att förmedla olika känslor, berättelser och perspektiv. Skolbio ger en möjlighet att bedriva undervisning med filmens hjälp, men även att introducera barn och ungdomar till biografen och film som konstart och medium.

Arbeta med NTA

NTA står för naturvetenskap och teknik för alla och är en satsning för att underlätta arbetet med naturvetenskap och teknik i grundskolan.

Ungdomsparlamentet lyfter ungas röst

Stockholms Ungdomsparlament låter dina elever lära sig det demokratiska styrelseskicket genom praktisk arbete kring aktuella samhällsfrågor som de själva anser viktiga.

Lär dig om programmering med stöd av Roboteket

Genom undervisningen ska eleverna utveckla digital kompetens och en generell förståelse för programmering och hur den kan påverka både individ och samhälle. Kom till Mediotekets labb – Roboteket – för att under kreativa former stärka din kunskap om programmering och digitala verktyg.

Tidningen LÄRA Stockholm

Inspiration och lust att tänka nytt. Det vill personaltidningen LÄRA Stockholm ge dig som arbetar inom skolan.

Apptips för elever i behov av särskilt stöd

Att använda bra appar i undervisningen kan vara framgångsrikt. I Skoldatatekets applista finns ett stort urval av tips på appar som lämpar sig för alla elever, men i synnerhet för elever i behov av särskilt stöd.

Skapa med film och ljud

Att skapa egen film och podd lär eleverna att kritiskt granska dagens enorma medieutbud och ger en mediekunnighet som är oerhört viktig. Dessutom är det språkutvecklande, roligt och engagerande.

Visa film i ditt klassrum

Förmedla kunskap genom en filmupplevelse. På sli.se/medioteket hittar du snabbt relevant och bra rörligt material för alla skolformer.