Illustration: Stockholms stad

Spridning och publikationer

Våra projekt sprids till lärare och andra forskningsintresserade genom att vi medverkar på till exempel seminarier och forskningskonferenser och publicerar i ämnestidningar och vetenskapligt granskade forskningstidskrifter.

Sidans innehåll i korthet:

 • Forskningsresultat sprids på konferenser och i tidskrifter.
 • Granskning av texter för vetenskaplig publicering.

En vetenskaplig granskning innebär att minst två forskare inom området bedömer artikeln utifrån

 • syfte
 • frågeställning
 • metodval
 • resultat
 • slutsatser.

Forskningskonferenser

Medverkan på forskningskonferenser innebär oftast en kvalitetsbedömning. Om man vill presentera sin studie skickar man in ett abstract, en kort sammanfattning av sin tänkta presentation, som granskas av konferensarrangör.

Majoriteten av projekten inom STLS presenterar på den årliga konferensen Lärarnas forskningskonferens. Det är ett forum för undervisningsutvecklande och lärardriven forskning.

Lärarnas forskningskonferens

Vi har också blivit representerade på nationella och nordiska forskningskonferenser som:

 • NÄD, Nationell ämnesdidaktisk konferens
 • NoFa, Nordiska fagdidaktisk konferens 
 • FobasNT, Forum för forskningsbaserad NT-undervisning.

Några av våra projekt har presenterat internationellt på till exempel:

 • WALS, World Association of Lesson Studies
 • ELE, Exploring Language Education.

Ämnestidningar och tidskrifter

 • Flera projekt har publicerats i ämnestidningar som NämnarenLisetten och Lingua, som vänder sig till lärare.
 • Projekt inom STLS har också publicerats i vetenskapliga tidskrifter, både internationellt och nationellt. De texterna genomgår en vetenskaplig granskning som innebär att minst två forskare inom området bedömer artikeln utifrån syfte, frågeställning, metodval, resultat och slutsatser.
 • Tidskriften Forskning om undervisning och lärande som specifikt lyfter fram forskning med och för lärare har publicerat flera artiklar från våra projekt i matematik, naturvetenskap och slöjd.
 • Ett av våra matteprojekt har publicerats i International Journal for Lesson and Learning Studies och ytterligare ett naturvetenskapligt projekt har publicerats i Nordic Studies in Science Education.