Tecknad bild med olika undervisningssituationer i ett klassrum.
Illustration: Josef Sahlin

Systematisk undervisningsutveckling

Stödmaterial för kollegialt lärande om hur ett lärarlag med ett vetenskapligt angreppssätt kan studera ett avgränsat ämnesområde och på så sätt förbättra undervisningen.

Detta digitala material innehåller stöd, perspektiv och struktur, för att tillsammans med kolleger tillägna sig kunskap i den dagliga praktiken. Materialet är framtaget av Attila Szabo och Per Anderhag, för Stockholms stads grundskolor och gymnasier inom ramen för ESF-projektet BLIVA hösten 2021.

Vilket stöd ger materialet Systematisk undervisningsutveckling?

Materialet utgår från tanken att ett systematiskt kollegialt arbete kan gynna undervisningsutvecklingen. Under arbetet varvas individuell förberedelse med diskussion, praktiskt arbete i klassrummet och gemensam reflektion. Arbetet utförs med fördel i ett lärar- eller ämneslag där en vald samtalsledare styr diskussioner och planerandet av gemensamma aktiviteter.

Materialet börjar med individuell läsning av en förberedande text om systematisk undervisningsutveckling. Därefter ses gruppen och diskuterar innehållet i relation till det egna arbetet. Sedan börjar arbetet med att avgränsa ett problemområde som i sin tur resulterar i en frågeställning. Under tillfälle fem läser ni ytterligare en text om förutsättningar för att kunna analysera en lektion. Lektionen designas och genomförs och tills sist sker sammanställning, analys och slutsatser.

Det går givetvis bra att förändra både upplägg och innehåll som det passar lärargruppen eller bara använda innehållet för individuell kompetensutveckling.

Omfattning: Cirka 8 timmar, varav cirka 6 timmar tillsammans under vald mötestid. Utöver detta ska gemensamt planerade aktiviteter ske inom ramen för ordinarie undervisning.

Introduktion till Systematisk undervisningsutveckling

Material och förslag på upplägg

Tryck på rubrikerna för att läsa mer om varje del.

Om BLIVA

Utbildningsförvaltningen genomförde 2019–2022 ett EU-finansierat projekt, kallat BLIVA. Ett 30-tal grund- och gymnasieskolor deltar för att under två läsår utforska potentialen i digitaliseringen utifrån undervisningsrelaterade frågor. BLIVA står för Behovsdrivet lärande med innovativa verktyg och arbetssätt.

För vem?

Materialet är tillgängligt för dig som arbetar i grund- och gymnasieskolan. Det är varken årskurs- eller ämnesspecifikt. Däremot uppmanas grupper som tar sig an materialet att tolka och bearbeta innehållet utifrån sitt specifika läraruppdrag.

Uppdaterad