Tecknad bild med olika undervisningssituationer i ett klassrum.
Illustration: Elin Jönsson

Systematisk undervisningsutveckling

Modul för kollegialt lärande om hur ett lärarlag med ett vetenskapligt angreppssätt kan studera ett avgränsat ämnesområde och på så sätt förbättra undervisningen.

Detta digitala material innehåller stöd, perspektiv och struktur, för att tillsammans med kolleger tillägna sig kunskap i den dagliga praktiken. Modulen är framtagen av Attila Szabo och Per Anderhag, för Stockholms stads grundskolor och gymnasier inom ramen för ESF-projektet BLIVA hösten 2021.

För vem?

Modulen är tillgänglig för dig som arbetar i Stockholms stads kommunala grund- och gymnasieskolor.

Modulen är varken årskurs- eller ämnesspecifik, men det ingår i arbetet med modulen att definiera och arbeta med kritiska faktorer på ämnesnivå.

Vilket stöd ger modulen Responsiv undervisning med digitala verktyg??

Det är mycket som lärare förväntas hinna med på gemensam mötestid och det är därför lätt att reflektion och utveckling av undervisningen får ge vika för mer akuta problem som behöver åtgärdas. Att ta sig an en modul, där undervisningspraktiken diskuteras och kritiskt granskas, kan vara det stöd som behövs för att skapa utrymme för ett systematiskt kollegialt lärande.

Arbetet leds med fördel av en vald samtalsledare, som med hjälp av instruktionerna i modulen leder arbetet.

Modulen börjar med individuell läsning av en förberedande text om systematisk undervisningsutveckling. Därefter ses gruppen och diskuterar innehållet i relation till det egna arbetet. Sedan börjar arbetet med att avgränsa ett problemområde som i sin tur resulterar i en frågeställning. Under tillfälle fem läses ytterligare en text om förutsättningar för att kunna analysera en lektion. Lektionen designas och genomförs och tills sist sker sammanställning, analys och slutsatser.

Det går givetvis bra att förändra både upplägg och innehåll så som det passar lärargruppen, eller bara använda innehållet för individuell kompetensutveckling.

Omfattning: Cirka 8 timmar, varav cirka 6 timmar tillsammans under vald mötestid. Utöver detta ska två gemensamt planerade aktiviteter utföras inom ramen för ordinarie arbetsuppgifter.

Tanken är att ett lärarlag under handledning av någon i skolan genomför modulen tillsammans. Störst fokus ligger på att i lärarlaget utforska sin och kollegernas undervisningspraktik och tillsammans pröva nya lösningar utifrån behov i undervisningen.

Så här får du tillgång

  1. Modulen finns på Utbildningsplattformen. Du måste vara inloggad i Stockholms stad eller logga in med Bank-ID.

Om BLIVA

Utbildningsförvaltningen genomför 2019–2022 ett EU-finansierat projekt, kallat BLIVA. Ett 30-tal grund- och gymnasieskolor deltar för att under två läsår utforska potentialen i digitaliseringen utifrån undervisningsrelaterade frågor. BLIVA står för Behovsdrivet lärande med innovativa verktyg och arbetssätt.

Kollegialt lärande med projekt BLIVA

Har du frågor?

Per Anderhag FoU-enheten E-post: E-post per.anderhag@edu.stockholm.se