En flicka fotar en lapp på väggen med texten Häftig med sin Ipad.
Foto: Josef Sahlin

Skolspråk – mer än bara ämnesord

Stödmaterial för kollegialt lärande om hur vi kan planera vår undervisning för att möta flerspråkiga elevers språkliga utmaningar.

Detta digitala material innehåller strukturstöd, perspektiv, diskussionsfrågor och idéer för dig som tillsammans med dina kollegor vill undersöka hur era flerspråkiga elever kan gynnas av ett mer genomtänkt fokus på språket i respektive ämne. Materialet är framtaget för Stockholms stads grundskolor och gymnasier inom ramen för ESF-projektet BLIVA läsåret 2020/2021.

Vilket stöd ger materialet Skolspråk – mer än bara ämnesord?

Materialet utgår från tanken att ett systematiskt kollegialt arbete kan gynna undervisningsutvecklingen. Under arbetet varvas individuell förberedelse med diskussion, praktiskt arbete i klassrummet och gemensam reflektion. Arbetet utförs med fördel i ett lärar- eller ämneslag där en vald samtalsledare styr diskussioner och planerandet av gemensamma aktiviteter.

Du och dina kollegor börjar med en individuell förberedelse i form av textläsning och filmer om ordförrådets betydelse i ämnesundervisningen. Därefter ses ni i arbetsgruppen och diskuterar innehållet i relation till ert eget arbete. Ni planerar gemensamt en aktivitet som genomförs och träffas därefter för en gemensam reflektion.

I nästa vända är det dags för påfyllning av kunskap, i form av textläsning och filmer om undervisning av skolspråk med flerspråkiga elever. Efter diskussion planerar ni och genomför en ny aktivitet och till sist ses ni i gruppen för slutreflektion.

Det går givetvis bra att förändra både upplägg och innehåll så som det passar lärargruppen, eller bara använda innehållet för individuell kompetensutveckling.

Omfattning: Cirka 6 timmar, varav cirka 4 timmar tillsammans under vald mötestid. Utöver detta ska gemensamt planerade aktiviteter utföras inom ramen för ordinarie undervisning.

Introduktion till Skolspråk – mer än bara ämnesord

Material och förslag på upplägg

Tryck på rubrikerna för att läsa mer om varje del.

Om BLIVA

Utbildningsförvaltningen genomförde 2019–2022 ett EU-finansierat projekt, kallat BLIVA. Ett 30-tal grund- och gymnasieskolor deltar för att under två läsår utforska potentialen i digitaliseringen utifrån undervisningsrelaterade frågor. BLIVA står för Behovsdrivet lärande med innovativa verktyg och arbetssätt.

För vem?

Materialet är tillgängligt för dig som arbetar i grund- och gymnasieskolan. Det är varken årskurs- eller ämnesspecifikt. Däremot uppmanas grupper som tar sig an materialet att tolka och bearbeta innehållet utifrån sitt specifika läraruppdrag.