En tecknad bild av en en hand som håller i en mobiltelefon och två penslar.
Illustration: Elin Jönsson

Praktiskt filmarbete i undervisningen

Material för kollegialt lärande om att använda kamera och redigeringsprogram i undervisningen.

Detta material är till för dig, som tillsammans med dina kollegor, vill fördjupa er i praktiskt arbete med film inom ramen för er undervisning. Materialet är tänk att vara en utgångspunkt för fördjupade diskussioner om den egna undervisningspraktiken. Innehållet diskuterar några av de språkliga normer som vi måste förhålla oss till när en kamera och ett redigeringsprogram ska användas, oavsett syfte och ämne. Materialet diskutera också olika faktorer vi behöver ta hänsyn till när vi ska organisera vår undervisningspraktik. Praktiskt filmarbete i undervisningen är framtagen för Stockholms stads grundskolor och gymnasier inom ramen för ESF-projektet BLIVA läsåret 2020/2022.

Vilket stöd ger materialet Praktiskt filmarbete i undervisningen?

Materialet utgår från tanken att ett systematiskt kollegialt arbete kan gynna undervisningsutvecklingen. Under arbetet varvas individuell förberedelse med diskussion, praktiskt arbete i klassrummet och gemensam reflektion. Arbetet utförs med fördel i ett lärar- eller ämneslag där en vald samtalsledare styr diskussioner och planerandet av gemensamma aktiviteter.

Syftet med materialet är att utforska den egna undervisningspraktiken utifrån temat och tillsammans pröva nya arbetssätt som utgår från de egna behoven.

Du och dina kollegor börjar med en individuell förberedelse i form av textläsning. Det ingår även ett antal filmade instruktioner. Därefter ses ni i arbetsgruppen och diskuterar innehållet i relation till ert eget arbete. Ni planerar gemensamt en aktivitet som genomförs och träffas därefter för en gemensam reflektion. Detta material består bara av en runda.

Det går givetvis bra att förändra både upplägg och innehåll som det passar ert lärarlag eller bara använda innehållet för individuell kompetensutveckling.

Omfattning: Cirka 5 timmar, varav cirka 4 timmar tillsammans under vald mötestid. Utöver detta ska en gemensamt planerad aktivitet ske inom ramen för ordinarie arbetsuppgifter.

Material och förslag på upplägg

Om BLIVA

Utbildningsförvaltningen genomförde 2019–2022 ett EU-finansierat projekt, kallat BLIVA. Ett 30-tal grund- och gymnasieskolor deltar för att under två läsår utforska potentialen i digitaliseringen utifrån undervisningsrelaterade frågor. BLIVA står för Behovsdrivet lärande med innovativa verktyg och arbetssätt.

För vem?

Materialet är tillgängligt för dig som arbetar i grund- och gymnasieskolan. Det är varken årskurs- eller ämnesspecifikt. Däremot uppmanas grupper som tar sig an materialet att tolka och bearbeta innehållet utifrån sitt specifika läraruppdrag.

Uppdaterad