Resurser kring mottagande och utbildning av nyanlända elever

I Stockholms stad finns stödmaterial för mottagande och utbildning av nyanlända elever. Här finns till exempel en processbeskrivning, introduktionshandledning för nyanlända samt samverkan kring studiehandledning på modersmål.

Plats i förskola och skola för nyanlända

Nyanlända elever och barn får hjälp av Stockholms stad att få plats i skolan. Stadsdelsförvaltningarna placerar barn i förskola, medan START Stockholm hjälper elever att få plats i grund- och gymnasieskola.

Plats i förskola och skola för nyanlända, Stockholms stads webbplats

Processbeskrivning

Processbeskrivningen är ett stöd för att säkerställa likvärdighet och kvalitet i skolans arbete med nyanlända elever. Här beskrivs ansvarsfördelning och förutsättningar för arbetet, förhållningssätt, organisation och undervisning.

Processbeskrivning för mottagande, organisation och undervisning av nyanlända elever på språkintroduktion - grundskola (docx)

Processbeskrivning för mottagande, organisation och undervisning av nyanlända elever på språkintroduktion - gymnasieskola (pdf)

Introduktionshandledning

Introduktionshandledning – en samtalsguide för modersmålslärare är ett material som ger eleven kunskap om vad det innebär att gå i svensk skola. Materialet svarar på frågor som exempelvis: Hur ser skolsystemet ut? Vilka ämnen läser vi? Hur bedöms mina kunskaper? Hur ser kunskapssynen ut? Tips för studieteknik!

Till varje kapitel finns en ordlista med ord och begrepp som eleven skriver på sitt modersmål tillsammans med modersmålslärare.

Introduktionshandledning - en samtalsguide för lärare i grundskolan (pdf)

Introduktionshandledning - en samtalsguide för lärare i gymnasieskolan (pdf)

Samverkan kring studiehandledning på modersmål

Stödmaterial för samverkan kring studiehandledning på modersmålet i grund- och gymnasieskolan.

Stödmaterialet är ett stöd i processen kring beslut, beställning och samverkan kring studiehandledning på modersmålet.

Stödmaterial för samverkan kring studiehandledning på modersmålet i grund- och gymnasieskolan (pdf)

Till materialet finns en planeringsblankett som du kan använda som underlag.

Blanketten Stödmaterial för samverkan kring studiehandledning på modersmålet i grund- och gymnasieskola (docx)

Alla elever med annat modersmål har rätt till studiehandledning på sitt modersmål om eleven behöver det. Syftet är att stödja eleven i olika ämnen där språkkunskaperna i svenska inte är tillräckliga för att eleven ska kunna tillgodogöra sig undervisningen.

Läraren är ansvarig för undervisningen och förmedlar det eleven behöver stöd i till studiehandledaren. Studiehandledaren har ansvar för att informera sig om varje elevs behov och förmågor i det aktuella ämnet eller kursen.

Språkprofil

Språkprofil – underlag för antagning till språkintroduktion, används inom Stockholm stad när en elev söker till språkintroduktion. Underlaget skickas till Gymnasieantagningen.

Underlag för antagning till språkintroduktion 2019 (pdf)

Betygssättning för nyanlända elever

Här finns information och stöd i betygssättning för nyanlända elever.

Betygssättning Språkintroduktion (docx)

Grundläggande litteracitet på modersmålet

Detta är ett stödmaterial för modersmålslärare som undervisar ungdomar på språkintroduktion med kort eller ingen skolbakgrund.

Grundläggande Litteracitet För Elever På Språkintroduktion (docx)