Illustration: Elin Jönsson

Digitala läs- och skrivverktyg – olika sätt att ta till sig och producera text

Modul för kollegialt lärande om hur ökad samsyn och kunskap om digitala läs- och skrivverktyg kan öka likvärdigheten och göra lärmiljön mer tillgänglig för alla elever.

Detta digitala material innehåller strukturstöd, perspektiv, diskussionsfrågor, idéer och baskunskaper för dig som tillsammans med dina kollegor vill utveckla gemensamma förhållningssätt för att underlätta för elever med läs- och skrivsvårigheter. Modulen ger även inspiration och information kring vilken teknik som är tänkt att stötta vad i undervisningen. Modulen är framtagen av Skoldatateket, för Stockholms stads grundskolor och gymnasier inom ramen för ESF-projektet BLIVA läsåret 2020/2021.

Vilket stöd ger Skoldatatekets modul Digitala läs- och skrivverktyg?

Det är mycket som lärare förväntas hinna med på gemensam mötestid. Det är därför lätt att reflektion och utveckling av undervisningen får ge vika för mer akuta problem som behöver åtgärdas. Att ta sig an en modul som cykliskt varvar individuell förberedelse, diskussion, prövning av nya arbetssätt och reflektion kan vara det stöd som behövs för att skapa utrymme för ett systematiskt kollegialt lärande.

Det kan vara en fördel att välja en samtalsledare som med hjälp av instruktionerna i modulen leder arbetet.

Modulen börjar med individuell förberedelse i form av film, text och ljud med syfte att skapa förståelse för verktygens användning i skolan och vad som krävs för att få dem att bli en naturlig del av undervisningen. Därefter ses gruppen och diskuterar innehållet i relation till det egna arbetet. En undersökande aktivitet planeras och genomförs tills nästa gång då det är dags att reflektera över hur det gick.

I nästa vända är det dags för påfyllning av kunskap, i form av konkret information om de digitala läs- och skrivverktyg som vi har tillgång till tack vare de centrala licenser som staden tecknat med leverantörer. Efter diskussion planeras och genomförs en ny aktivitet och till sist ses gruppen för slutreflektion.

Det går givetvis bra att förändra både upplägg och innehåll så det passar lärargruppen eller bara använda innehållet för individuell kompetensutveckling.

Omfattning: Cirka 6 timmar, varav cirka 4 timmar tillsammans under vald mötestid. Utöver detta ska två gemensamt planerade aktiviteter ske inom ramen för ordinarie arbetsuppgifter.

Tanken är att ett lärarlag under handledning av någon i skolan genomför modulen tillsammans. Störst fokus ligger på att i lärarlaget utforska sin och kollegornas undervisningspraktik och tillsammans pröva nya lösningar utifrån behov i undervisningen.

Om BLIVA

Utbildningsförvaltningen genomför 2019–2022 ett EU-finansierat projekt, kallat BLIVA. Ett 30-tal grund- och gymnasieskolor deltar för att under två läsår utforska potentialen i digitaliseringen utifrån undervisningsrelaterade frågor. BLIVA står för Behovsdrivet lärande med innovativa verktyg och arbetssätt.

Kollegialt lärande med projekt BLIVA

För vem?

Modulen är tillgänglig för dig som arbetar i Stockholms stads kommunala grund- och gymnasieskolor.

Modulen är varken årskurs- eller ämnesspecifik. Däremot uppmanas grupper som tar sig an modulen att tolka och bearbeta innehållet utifrån sitt specifika läraruppdrag.