En pojke med en Ipad framför sig och en penna i handen.
Foto: Elin Jönsson

Vår digitala skola

Stödmaterial för kollegialt lärande om digitalisering i skolan och digital undervisning.

Upplever du att ni i skolan menar olika saker när ni pratar om skolans digitalisering? Detta digitala material innehåller strukturstöd, perspektiv, diskussionsfrågor och idéer för dig som tillsammans med dina kollegor vill få till en större samsyn kring vad ni menar med olika aspekter eller delar av digitaliseringen och det digital klassrummet. Vad av det digitala kan tillföra vilken nytta, vilka beroenden finns och vilka flöden måste fungera? Modulen är framtagen för Stockholms stads grundskolor och gymnasier inom ramen för ESF-projektet BLIVA hösten 2020.

Vilket stöd ger materialet Vår digitala skola?

Materialet utgår från tanken att ett systematiskt kollegialt arbete kan gynna undervisningsutvecklingen. Under arbetet varvas individuell förberedelse med diskussion, praktiskt arbete i klassrummet och gemensam reflektion. Utför gärna arbetet i ett lärar- eller ämneslag där en vald samtalsledare styr diskussioner och planerandet av gemensamma aktiviteter.

Syftet med materialet är att utforska den egna undervisningspraktiken utifrån temat och tillsammans pröva nya arbetssätt som utgår från de egna behoven.

Du och dina kollegor börjar med en individuell förberedelse i form av textläsning med perspektiv på en digitaliserad skola. Därefter ses ni i arbetsgruppen och diskuterar innehållet i relation till ert eget arbete. Ni planerar gemensamt och genomför en aktivitet. Sedan träffas ni för en gemensam reflektion.

I nästa vända är det dags för påfyllning av kunskap i form av en text om det digitala klassrummet. Efter diskussion planerar ni och genomför en ny aktivitet. Till sist ses ni i gruppen för slutreflektion.

Material och förslag på upplägg

Om BLIVA

Utbildningsförvaltningen genomförde 2019–2022 ett EU-finansierat projekt, kallat BLIVA. Ett 30-tal grund- och gymnasieskolor deltar för att under två läsår utforska potentialen i digitaliseringen utifrån undervisningsrelaterade frågor. BLIVA står för Behovsdrivet lärande med innovativa verktyg och arbetssätt.

För vem?

Materialet är tillgängligt för dig som arbetar i grund- och gymnasieskolan. Det är varken årskurs- eller ämnesspecifikt. Däremot uppmanas grupper som tar sig an materialet att tolka och bearbeta innehållet utifrån sitt specifika läraruppdrag.