En teckning med fem elever med huvuden formade som blommor sitter vid sina bänkar i ett klassrum.
Illustration: Elin Jönsson

Anpassa för elevers variationer

Modul för kollegialt lärande om hur lärmiljön och tydliggörande pedagogik kan bidra till att göra undervisningen meningsfull, hanterbar och begriplig för alla elever.

Detta digitala material innehåller strukturstöd, perspektiv, diskussionsfrågor och idéer för dig som tillsammans med dina kollegor vill utveckla kunskapen om hjärnans variationer, tydliggörande pedagogik och anpassningar i den fysiska lärmiljön. Modulen är framtagen av Skoldatateket, för Stockholms stads grundskolor och gymnasier inom ramen för ESF-projektet BLIVA läsåret 2020/2021.

Vilket stöd ger Skoldatatekets modul Anpassa för elevers variationer?

Det är mycket som lärare förväntas hinna med på gemensam mötestid. Det är därför lätt att reflektion och utveckling av undervisningen får ge vika för mer akuta problem som behöver åtgärdas. Att ta sig an en modul som cykliskt varvar individuell förberedelse, diskussion, prövning av nya arbetssätt och reflektion kan vara det stöd som behövs för att skapa utrymme för ett systematiskt kollegialt lärande.

Det kan vara en fördel att välja en samtalsledare som med hjälp av instruktionerna i modulen leder arbetet.

Modulen börjar med individuell förberedelse i form av film, text och annat innehåll med syfte att ge dig kunskap om och begrepp för hjärnans variationer. Därefter ses gruppen och diskuterar innehållet i relation till det egna arbetet. En aktivitet planeras och genomförs tills nästa gång då det är dags att reflektera över hur det gick.

Därefter är det dags för påfyllning av kunskap, i form av konkreta tips på hur variationerna kan mötas med hjälp av tydliggörande pedagogik och anpassningar i den fysiska lärmiljön. Efter diskussion planeras och genomförs en ny aktivitet och till sist ses gruppen för slutreflektion.

Det går givetvis bra att förändra både upplägg och innehåll så det passar lärargruppen eller bara använda innehållet för individuell kompetensutveckling.

Omfattning: Cirka 6 timmar, varav cirka 4 timmar tillsammans under vald mötestid. Utöver detta ska två gemensamt planerade aktiviteter ske inom ramen för ordinarie arbetsuppgifter.

Tanken är att ett lärarlag under handledning av någon i skolan genomför modulen tillsammans. Störst fokus ligger på att i lärarlaget utforska sin och kollegornas undervisningspraktik och tillsammans pröva nya lösningar utifrån behov i undervisningen.

Om BLIVA

Utbildningsförvaltningen genomför 2019–2022 ett EU-finansierat projekt, kallat BLIVA. Ett 30-tal grund- och gymnasieskolor deltar för att under två läsår utforska potentialen i digitaliseringen utifrån undervisningsrelaterade frågor. BLIVA står för Behovsdrivet lärande med innovativa verktyg och arbetssätt.

Kollegialt lärande med projekt BLIVA

För vem?

Modulen är tillgänglig för dig som arbetar i Stockholms stads kommunala grund- och gymnasieskolor.

Modulen är varken årskurs- eller ämnesspecifik. Däremot uppmanas grupper som tar sig an modulen att tolka och bearbeta innehållet utifrån sitt specifika läraruppdrag.