Två elever i högstadiet och en lärare läser ur var sin bok som de har i händerna.
Foto: Folio bildbyrå

Stödmaterial för svenska som andraspråk

Vi ska öka likvärdigheten kring undervisningen för elever som är i behov av att läsa svenska som andraspråk. Därför finns Stockholms stads stödmaterial för ämnet svenska som andraspråk och dess organisation.

Vilket stöd ger materialet?

Ska öka likvärdigheten

I Skolverkets rapport Svenska som andraspråk i praktiken 470 (2018) framgår det att styrdokumenten inte ger tillräckligt stöd för huvudman och rektor kring ämnet svenska som andraspråk, samtidigt som de betonar huvudmans och rektors ansvar för att undervisningen är likvärdig och möter elevernas behov. I rapporten konstateras även att undervisningen i svenska som andraspråk inte är likvärdig och att den inte alltid utgår ifrån elevernas behov. Bilden bekräftas av Skolinspektionens granskning Svenska som andraspråk i årskurs 7–9 Skolinspektionen (2020)

Stödmaterialet ska öka likvärdigheten i organisation, bedömning av vilka elever som är i behov av att läsa svenska som andraspråk och för att skapa förutsättningar för en undervisning av hög kvalitet.

Vilka elever ska läsa svenska som andraspråk?

Undervisning ska anordnas för

 1. elever som har ett annat språk än svenska som modersmål
 2. elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i utlandet
 3. invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en vårdnadshavare.

Rektor beslutar om undervisning i svenska som andraspråk för en elev.

Vägledning och bedömningsstöd

Stödmaterialet vägleder dig i arbetet. Du får till exempel

 • hjälp att tolka lagtexten
 • stöd i beslut om en elev ska läsa svenska som andraspråk eller kursplanen i svenska
 • förslag på olika bedömningsstöd för elever i olika årskurser
 • stöd i hur du kan organisera undervisningen
 • stöd för dig som lärare som ska undervisa efter båda kursplanerna samtidigt.

Bilagor

Till stödmaterialet finns fyra bilagor som är valfria att använda men kan vara användbara i din skolas organisering av ämnet och som stöd i bedömningen av vilka elever som ska läsa svenska som andraspråk.

 1. Skolans checklista kring beslut om svenska som andraspråk (word, 38 kB)
 2. Kartläggning av elevens språkdomäner (word, 72 kB)
 3. Brev till vårdnadshavare (word, 30 kB)
 4. Beslut för svenska som andraspråk (word, 41 kB)

För vem?

Stödmaterialet ska ge skolledningar och lärare i grundskolan stöd i planering och organisation av svenska som andraspråksämnet samt stöd i hur man kan tänka kring beslut för vilka elever som är i behov av att följa kursplanen i svenska som andraspråk.