Två barnhänder håller i en liten jordglob.
Foto: Pixabay

Hållbar utveckling i undervisningen

Ett av förskolans och skolans viktiga uppdrag är att få barnen och eleverna att förstå vad som menas med en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Undervisningen ska bidra med redskap för att alla ska kunna leva och arbeta på ett hållbart sätt.

Sidans innehåll i korthet:

 • Enligt läroplanen ska miljö- och hållbarhetsperspektiven genomsyra all undervisning.
 • Hos Skolverket hittar du material, övningar och lektionsupplägg.

Vad är hållbar utveckling?

Med hållbar utveckling menas en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

I Agenda 2030 har FN:s medlemsstater kommit överens om 17 globala mål för hållbar utveckling. De knyter ihop hållbarheten i ekosystemen med de sociala och ekonomiska utmaningar som mänskligheten står inför.

Information om de globala målen, Globala målens webbplats

Lärande för hållbar utveckling

Lärande för hållbar utveckling behandlar frågor som rör ekologisk-, social- och ekonomisk hållbarhet. Det vill säga områden som

 • mänskliga rättigheter
 • miljö
 • demokrati
 • naturresurser
 • fattigdomsbekämpning
 • fred och säkerhet
 • klimatförändringar
 • hälsa
 • biologisk mångfald
 • delaktighet
 • jämställdhet mellan könen
 • jämlikhet
 • kulturell mångfald
 • konsumtion
 • etik
 • samhälleliga intressekonflikter.

Kärnan i uppdraget är att barn och elever ska utveckla ett kunskapsbaserat förhållningssätt till viktiga etiska frågor rörande förhållandet mellan människor och människors förhållande till naturen.

Lärande för hållbar utveckling behöver utformas så att barn och elever får möjlighet att ta reda på, förstå och kritiskt granska olika uppfattningar, bakomliggande motiv och intressen. Detta innebär att intressekonflikter mellan krafter i samhället och hur de påverkar olika parters beskrivningar av ett problem eller en fråga ska tydliggöras. Därigenom får barn och elever möjlighet att utveckla förmågan att värdera information och bedöma konsekvenser av olika handlingsalternativ.

De behöver också få möjligheter och tränas i att ta ställning, tänka över konsekvenserna av vår livsstil och hur våra val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling. Skolans ämnen kan här bidra med olika perspektiv på området hållbar utveckling.

Hur dessa frågor behandlas och integreras i undervisningen så att de bildar en helhet är centralt i ett lärande om hållbar utveckling. Bra utbildning är en förutsättning för att nå en utveckling som är hållbar.

Undervisning i hållbar utveckling bör karakteriseras av:

 • demokratiska arbetssätt
 • kritiska förhållningssätt
 • ämnesövergripande samarbeten
 • mångfald av pedagogiska metoder
 • delaktighet och inflytande från eleverna
 • att undervisningen behandlar utvecklingen från dåtid till framtid
 • både det lokala och det globala perspektivet.

Vad säger läroplanerna?

Undervisning om miljö och lärande för hållbar utveckling är inskrivna i läro-, kurs- och ämnesplanerna. Tanken är att miljö- och hållbarhetsperspektiven ska genomsyra all undervisning.

Det finns inga hänvisningar i styrdokumenten till Agenda 2030. Däremot finns det i läroplanernas inledande avsnitt tydliga kopplingar till demokrati, jämställdhet och hållbar utveckling, vilka är centrala i Agenda 2030.

Rapport om skolors arbete med lärande för hållbar utveckling

Skolinspektionen har granskat med vilken kvalitet skolor arbetar för att lärande för hållbar utveckling ska prägla utbildningen i sin helhet. 27 av de 30 granskade skolorna kan utveckla sitt arbete med lärande för hållbar utveckling.

I granskningen har Skolinspektionen bedömt i vilken utsträckning elever ges delaktighet och inflytande över frågor som berör hållbar utveckling.

De har också bedömt i vilken utsträckning rektorerna styr och organiserar skolorna så att lärande för hållbar utveckling präglar utbildningen i sin helhet.

Ladda ner och läs rapporten Skolors arbete med lärande för hållbar utveckling, Skolinspektionens webbplats

Tips på resurser att använda i arbetet med hållbar utveckling

Att använda skönlitteratur, film eller historiskt källmaterial i arbetet med hållbar utveckling kan vara en bra grund för samtal och diskussioner. 

Tips på skönlitteratur som går att koppla till de globala målen, Cirkbloggen

Filmer och program om några av de globala målen, Medioteket play

Globala målen – en historisk bakgrund, Stockholmskällans webbplats

Föreställningar och workshops som kan ingå i arbete och reflektion kring en hållbar framtid, Kulans webbplats

Skolverket erbjuder stöd

Skolverket arbetar för att underlätta och stödja skolors arbete med ett lärande för hållbar utveckling.