Två elever utför ett experiment
Foto: NTA – Skoluveckling

Arbeta med NTA i grundskolan

NTA står för naturvetenskap och teknik för alla och är en satsning för att underlätta arbetet med naturvetenskap och teknik.

Målet är att alla elever ska få möjlighet att möta de naturvetenskapliga ämnena och tekniken i en undervisning som inspirerar till nyfikenhet och lust att lära. För att nå dit ligger fokus på att du som pedagog med hjälp av NTA får en bra grund att stå på. Det sker främst i form av kompetensutveckling, men även genom tillgång till tydliga lärarhandledningar och lådor fyllda med utvalt laborationsmaterial.

Vilket stöd ger NTA?

Programmet erbjuder teman som bygger på ett eller fler av ämnena biologi, fysik, kemi, teknik och matematik.

Varje NTA tema är komplett i den meningen att det tillhandahåller textmaterial, laborationsmaterial, temautbildning och tematräff.

Utbildningen, och arbetet med teman tillsammans med grundskoleelever, är ett led i din kompetensutveckling och fungerar samtidigt som ett stöd i barnens och elevernas lärande.

Arbetssättet i NTA tar sin utgångspunkt i läroplanen och språkutveckling genomsyrar varje uppdrag.

Bättre skolresultat med NTA

NTA-elevers resultat på nationella prov ökar med så mycket som ett helt betygssteg jämfört med elever som inte har tillgång till skolutvecklingsprogrammet NTA. Det har Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) kommit fram till i en kvantitativ forskningsrapport.

I studien har hänsyn tagits till andra faktorer som socioekonomisk bakgrund, modersmål och lärarens utbildning.

NTA-effekten märks för alla elever, både låg- som högpresterande, om än i olika grad. Även resultatet i svenska påverkades i positiv riktning av NTA-programmet.

”Forskning: Elever får bättre skolresultat med NTA”, NTA Skolutveckling

För vem?

NTA är för dig som arbetar inom Stockholms kommunala grundskolor. Delar av innehållet finns anpassat för anpassad grundskola.