STLS är med i ULF försöksverksamhet

Lärare och forskare behöver samarbeta för att utveckla kunskap. Stockholm Teaching & Learning Studies, STLS, utvecklar och stödjer projekt med forskande lärare. Frågorna kommer från klassrummet.

Sidans innehåll i korthet:

  • Forskning och utveckling hand i hand.
  • Samarbete mellan skolor och universitet.
  • Modeller för lärardriven forskning.
  • Spridning av beprövad erfarenhet och praktiknära forskning.

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet behöver forskning som utgår ifrån lärares frågor. Stockholm Teaching & Learning Studies, STLS, är ett samarbete mellan skolhuvudmän och Stockholms universitet där lärare och forskare möts och tillsammans utvecklar kunskap om undervisning och lärande. De gemensamma projekten utgår från lärares frågor och involverar lärare i hela forskningsprocessen.

Stockholm Teaching & Learning Studies

Ny typ av forskning

Inger Eriksson, professor i pedagogik med inriktning mot lärande och läroplansteori och docent i didaktik vid Stockholms universitet och vetenskaplig ledare i STLS beskriver de studier som bedrivs inom STLS som en ny typ av forskning.

- Det är en speciell typ av forskning som skiljer sig från den traditionella forskningen på universiteten i rätt så hög utsträckning. Den utgår ifrån lärares utmaningar och undervisningsdilemman, medan annan forskning oftast tar sin utgångspunkt i teorier.

Ett nytt sätt att tänka kring forskning är också aktuellt i och med ULF-avtalet: Utveckling, Lärande, Forskning. Det är en nationell försöksverksamhet som ska utveckla och pröva samverkansmodeller mellan akademi och skola. Stockholms universitet deltar i ULF-verksamheten med STLS som modell.

ULF på Stockholms universitets webbplats

Fokus på undervisning och lärande

I STLS är ämnesdidaktiken central. Frågorna är precisa och handlar om undervisningens innehåll, kursplaner, metoder och bedömning. Exempel på frågeställningar är hur elever förstår objekt i moderna språk, hur historieundervisning kan inkludera olika perspektiv och hur man formulerar undersökningsbara frågor i naturvetenskap.

Stöd på seminarier

Arbetet i STLS organiseras i sju ämnesdidaktiska nätverk som utgår ifrån skolämnena. Disputerade lärare och lärare i forskarutbildning koordinerar projekten och ger stöd under forskningsprocessen. STLS har också en vetenskaplig ledning. Nätverken anordnar seminarier och workshops för att stödja och utveckla projekten. Stödet innebär bland annat att forskningsplanen, som innehåller forskningsfrågor, metod och teori, formuleras gemensamt och att forskarna och lärarna tillsammans analyserar insamlat material.

Skolhuvudmännens roll

Stockholms stad, Nacka kommun, Botkyrka kommun, Kunskapsskolan och Fryshusets gymnasium samarbetar i STLS. Skolor och lärare som vill delta i STLS forsknings- och utvecklingsprojekt kan skicka in ansökningar en gång per år. De projekt som antas får medel från huvudmannen för att möjliggöra deltagande. Genom att frågorna kommer från klassrummet finns en direkt koppling till skolans utvecklingsarbete och samarbetet med forskare gör att projekten också bidrar till lärarprofessionens kunskapsbas.