En gul boll med ett målat leende ansikte.

Skapa en tillgänglig lärmiljö med stöd av Skoldatateket

Skoldatateket stöttar dig i arbetet med att tillgängliggöra lärmiljön och skapa förutsättningar för alla elever att delta i undervisningen och uppnå kunskapsmålen.

Vilket stöd ger Skoldatateket?

Skoldatateket knyter ihop specialpedagogisk kunskap med det senaste inom assisterande teknik.

Med stöd av Skoldatatekets kursutbud lär du dig hur assisterande teknik och anpassade läromedel på bästa sätt kan stötta dina elevers lärande. Vi erbjuder kurser på plats i Liljeholmen och längre kurspaket ute på din skola.

Arbetslag och elevhälsoteam är dessutom välkomna att boka en egen tid för besök, visning eller workshop.

Skoldatateket erbjuder kompetensutveckling inom följande områden:

  • Läs- och skrivverktyg
  • Anpassningar av lärmiljön för elever med NPF
  • Stöd och resurser för flerspråkiga elever
  • Verktyg och strategier för elever i språklig sårbarhet

Skoldatateket erbjuder också en låneverksamhet där du som pedagog kan låna och prova olika verktyg som kan förbättra lärmiljön i klassrummet och underlätta för dina elever.

Pedagogiska nyckelpersoner

En nyckelperson får erbjudande om informations- och nätverksträffar med olika teman varje termin. Nyckelpersonen har också rollen att sprida information vidare till andra på skolan eller att samla in upplevelser och synpunkter från de som använder stadens centrala licenser. För mer tekniska frågor sköts kontakten av ITKP och Digitala lärresurser. De pedagogiska nyckelpersonerna är tänkta att verka mer i det pedagogiska arbetet.
 
Målet är att alla skolor ska ha minst en pedagogisk nyckelperson. Mejla Skoldatateket om du vill bli nyckelperson på din skola.

För vem?

Alla kommunala skolor i Stockholms stad får stöd från Skoldatateket.

Uppdaterad