Illustration: Elin Jönsson

Källkritik i en förändrad värld

Material för kollegialt lärande om vikten av källkritiska förmågor i dagens föränderliga samhälle.

Detta material är till för dig, som tillsammans med dina kollegor, vill utveckla en fördjupad förståelse för källkritikens betydelse i skolan och samhället i stort. Materialet är tänk att vara en utgångspunkt för fördjupade diskussioner om den egna undervisningspraktiken. Innehållet tar avstamp i olika källkritiska strategier som historiker använder och vilka fördelar respektive nackdelar de har i relation till olika skolämnen och till vår samtid. Därefter diskuteras hur samtidens mediemiljöer påverkar och formar de budskap vi möter och i förlängningen våra föreställningar om världen. Källkritik i en förändrad värld är framtagen för Stockholms stads grundskolor och gymnasier inom ramen för ESF-projektet BLIVA läsåret 2020/2021.

Vilket stöd ger materialet Källkritik i en förändrad värld?

Materialet utgår från tanken att ett systematiskt kollegialt arbete kan gynna undervisningsutvecklingen. Under arbetet varvas individuell förberedelse med diskussion, praktiskt arbete i klassrummet och gemensam reflektion. Arbetet utförs med fördel i ett lärar-eller ämneslag där en vald samtalsledare styr diskussioner och planerandet av gemensamma aktiviteter.

Syftet med materialet är att utforska den egna undervisningspraktiken utifrån temat källkritik och tillsammans pröva nya arbetssätt som utgår från de egna behoven.

Du och dina kollegor börjar med en individuell förberedelse i form av textläsning, det ingår även ett antal filmade instruktioner. Därefter ses ni i arbetsgruppen och diskuterar innehållet i relation till ert eget arbete. Ni planerar gemensamt en aktivitet som genomförs och träffas därefter för en gemensam reflektion. Alla steg upprepas sedan en gång till.

Det går givetvis bra att förändra både upplägg och innehåll så det passar lärarlaget eller bara använda innehållet för individuell kompetensutveckling.

Omfattning: Cirka 6 timmar, varav cirka 4 timmar tillsammans under vald mötestid. Utöver detta ska två gemensamt planerade aktiviteter ske inom ramen för ordinarie arbetsuppgifter.

Material och förslag på upplägg

Om BLIVA

Utbildningsförvaltningen genomförde 2019–2022 ett EU-finansierat projekt, kallat BLIVA. Ett 30-tal grund- och gymnasieskolor deltar för att under två läsår utforska potentialen i digitaliseringen utifrån undervisningsrelaterade frågor. BLIVA står för Behovsdrivet lärande med innovativa verktyg och arbetssätt.

För vem?

Materialet är tillgängligt för dig som arbetar i grund- och gymnasieskolan. Det är varken årskurs- eller ämnesspecifikt. Däremot uppmanas grupper som tar sig an materialet att tolka och bearbeta innehållet utifrån sitt specifika läraruppdrag.