En flicka i förskoleåldern sitter på huk i en vattenpöl.

Arbeta med NTA i förskolan

NTA står för naturvetenskap och teknik för alla och är en satsning för att underlätta arbetet med naturvetenskap och teknik.

Målet är att alla barn ska få möjlighet att möta de naturvetenskapliga ämnena och tekniken i en undervisning som inspirerar till nyfikenhet och lust att lära. För att nå dit ligger fokus på att du som pedagog med hjälp av NTA får en bra grund att stå på. Det sker främst i form av kompetensutveckling, men även genom tillgång till tydliga lärarhandledningar och lådor fyllda med utvalt laborationsmaterial.

Vilket stöd ger NTA?

NTA är ett skolutvecklingsprogram som utifrån LpFö18 ger barnen möjlighet att upptäcka och undersöka naturvetenskapliga fenomen och tekniken som omger oss.

NTA är ett stöd för pedagoger som arbetar i förskolan för att arbeta utforskande utifrån fem olika teman.

Programmet erbjuder teman som ger barnen rika möjligheter att samtala om naturvetenskap samt utforska kemikaliska processer och fysikaliska fenomen.

Varje NTA tema är komplett i den meningen att det tillhandahåller lärarhandledning, laborationsmaterial, temautbildning och tematräff.

Utbildningen, och arbetet med teman tillsammans med förskolebarn är ett led i din kompetensutveckling och fungerar samtidigt som ett stöd i barnens lärande.

Arbetssättet i NTA tar sin utgångspunkt i läroplan för förskolan och ett språkutvecklande arbetssätt genomsyrar varje uppdrag.

Bättre skolresultat med NTA

NTA-elevers resultat på nationella prov ökar med så mycket som ett helt betygssteg jämfört med elever som inte har tillgång till skolutvecklingsprogrammet NTA. Det har Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) kommit fram till i en kvantitativ forskningsrapport.

I studien har hänsyn tagits till andra faktorer som socioekonomisk bakgrund, modersmål och lärarens utbildning.

NTA-effekten märks för alla elever, både låg- som högpresterande, om än i olika grad. Även resultatet i svenska påverkades i positiv riktning av NTA-programmet.

”Forskning: Elever får bättre skolresultat med NTA”, NTA Skolutveckling

För vem?

NTA är för dig som arbetar inom Stockholms kommunala förskolor.