Ett sällskap personer diskuterar och tittar i en bok.

Att vara VFU-handledare

Som VFU-handledare är du en av de viktigaste personerna under lärarstudentens VFU-period. Uppdraget ger dig kompetensutveckling och stimulerar din verksamhet.

Sidans innehåll i korthet:

 • Att vara VFU-handledare stimulerar och kompetensutvecklar dig och din verksamhet.
 • VFU-handledaren är en viktig person i lärarstudentens VFU-period.
 • Du får ersättning för uppdraget.

Texten i sin helhet:

Du kan bli VFU-handledare och bli en mycket viktig del för att hjälpa lärarstudenter att bli lärare. Att vara VFU-handledare ger dig också stimulans och kompetensutveckling av din egen verksamhet.

Anmäl ditt intresse

För att bli VFU-handledare börjar du med att anmäla ditt intresse för uppdraget till den VFU-ansvarige på din förskola eller skola.

Gå handledarutbildning

Handledarutbildningen är på 7,5 högskolepoäng och ges regelbundet i olika stadsdelar i staden. Upplägget är oftast sex träffar med självstudier där i mellan.

Du som är VFU-handledare och som ännu inte gått handledarutbildningen kan kontakta den VFU-ansvarige på din förskola och skola för att få mer information om hur du går vidare.

Handledaruppdraget

Du ska vara legitimerad lärare med anställning på förskolan eller skolan. Handledaruppdraget varierar i omfattning beroende på var i utbildningen lärarstudenten befinner sig, hur lång VFU-perioden är och om du som handledare tar emot studenter i par.

Du ansvarar för att

 • informera förskolan eller skolan om lärarstudentens ankomst till arbetslag, elever och vårdnadshavare.
 • planera VFU tillsammans med lärarstudenten utifrån den gällande kursplanen.
 • vara en reflektionspartner och att handleda och stödja lärarstudenten.
 • bidra till studentens kunskap och förståelse för förskolans eller skolans uppdrag och grundläggande värderingar.
 • ge möjlighet för lärarstudenten att delta i olika lärandemiljöer och utveckla olika förmågor.
 • registrera lärarstudentens närvaro enligt lärosätets rutiner.
 • lämna bedömningsunderlag inför lärosätets examination av VFU-kurser
 • delta på handledarträffar och trepartssamtal.

Handlingsplan

VFU-ansvarig på din förskola eller skola har gjort handlingsplan för VFU där kan du ta del av vem som ansvarar för vad under lärarstudentens VFU. Bekanta dig med den i god tid innan lärarstudenten första dag på förskolan eller skolan.

Att ta emot en lärarstudent

När lärarstudenten blivit placerad på din skola och fått dig som VFU-handledare ska lärarstudenten ta en första kontakt med dig. Innan VFU-perioden eller första dagen ska du eller VFU-ansvarig

 • ta emot lärarstudentens utdrag ur belastningsregistret.
 • informera lärarstudenten om sekretess, tystnadsplikt och förhållningssätt till sociala medier
 • ta emot uppgifter om lärarstudentens närmast anhöriga
 • introducera lärarstudenten på arbetsplatsen.

Förskolans eller skolans VFU-handlingsplan beskriver vem som gör vad.

VFU-portföljen

VFU-portföljen är ett centralt verktyg som du och lärarstudenten använder under VFU-perioden. Lärarstudenten äger VFU-portföljen och bjuder in dig. I VFU-portföljen ska all information om studentens VFU-period finnas, till exempel uppgifter och kursplan. I portföljen skriver du som VFU-handledare bedömningsunderlag.

VFU-portföljen används av lärarstudenter från Stockholms universitet, Södertörns högskola och Gymnastik- och idrottshögskolan.

Vikariat

Lärarstudenten får inte vikariera för dig under VFU-perioden. Detta innebär att om du blir sjuk under VFU måste lärarstudenten få en annan VFU-handledare.

Om något inte fungerar

Om lärarstudenten eller du som VFU-handledaren upplever att något inte fungerar och ni behöver hjälp ska du kontakta din förskolas eller skolas VFU-ansvarig för att lösa situationen.

Risk för att studenten underkänns

Om det finns en risk för att lärarstudenten inte kommer att nå sina kursmål och därför bli underkänd ska du i god tid informera hen om detta. Du ska även informera VFU-ansvarig och VFU-kursläraren på lärosätet.

Ekonomisk ersättning

Du får ersättning för ditt arbete med VFU. Det finns tre ersättningsmodeller som används, enskilt eller i kombination.

Ekonomisk ersättning för VFU (på sidan om VFU-ansvarig)