En person står vid vägg med postit-lappar och pekar på dem för ett sällskap personer i bakgrunden.
Foto: Folio bildbyrå

Att vara VFU-ansvarig

Som VFU-ansvarig för den praktiska delen i lärarutbildningen på din förskola eller skola är du ett stort stöd för VFU-handledarna. Du är också en viktig länk till Stockholms stads samordnare för den verksamhetsförlagda utbildningen.

Sidans innehåll i korthet:

 • Du rekryterar nya VFU-handledare.
 • Du verkar för att ge VFU-handledarna förutsättningar för sina uppdrag.
 • Du ska upprätta en handlingsplan för VFU-arbetet.
 • VFU-portalen är ett viktigt verktyg.
 • Du kontrollerar att VFU-ersättningen stämmer.

VFU är starten på en professionell relation mellan personal i Stockholm stads förskolor, skolor, lärarstudenter och lärosäten. Dessa relationer bidrar till stimulans och kompetensutveckling av den egna verksamheten samt skapar en bas för framtida rekrytering av lärare.

Ditt uppdrag

Du har blivit utsedd till VFU-ansvarig av rektor och fått mandat att skapa förutsättningar för VFU-arbetet på din förskola eller skola. Uppdraget varierar i omfattning över läsåret. Du ansvarar bland annat för att

 • upprätta en handlingsplan
 • förmedla och förankra VFU-uppdraget på förskolan/skolan
 • rekrytera nya handledare och verka för att de går handledarutbildning
 • placera och omplacera lärarstudenter hos handledare med rätt behörighet
 • se till att VFU-handledarna ges möjlighet att utföra handledaruppdraget
 • delta på VFU-ansvarigmöten och i andra forum kopplade till VFU
 • vara ett stöd för VFU-handledarna gällande frågeställningar kopplade till VFU och lärarstudent
 • granska och uppdatera uppgifterna i VFU-portalen.

Du ansvarar för att en handlingsplan för VFU på din förskola eller skola upprättas. Du kan ta hjälp av kollegor, rektor eller andra medarbetare. I  Stockholms stads VFU-handbok kan du läsa mer om hur du tar fram en handlingsplan.

Stockholms stads VFU-handbok 2023 (pdf)

Se till att VFU-handledarna går handledarutbildning

Om din förskola eller skola har VFU-handledare som ännu inte gått handledarutbildningen ska de få förutsättningar för att göra det. Kontakta din VFU-samordnare för information om när och var nästa handledarutbildning ges.

Att ta emot en lärarstudent

När lärarstudenten blivit placerad på din skola och fått dig som VFU-handledare ska lärarstudenten ta en första kontakt med dig. Innan VFU-perioden eller första dagen ska du eller VFU-ansvarig

 • ta emot lärarstudentens utdrag ur belastningsregistret.
 • informera lärarstudenten om sekretess, tystnadsplikt och förhållningssätt till sociala medier
 • ta emot uppgifter om lärarstudentens närmast anhöriga
 • introducera lärarstudenten på arbetsplatsen.

Förskolans eller skolans VFU-handlingsplan beskriver vem som gör vad.

VFU-portalen

VFU-portalen är ditt viktigaste verktyg när du hanterar VFU. Du granskar, uppdaterar och rensar uppgifter i VFU-portalen, framför allt VFU-handledarnas kontaktuppgifter och ämnen. I början av varje termin kontrollerar du att de lärarstudenter som kommer till din förskola eller skola innevarande termin har en VFU-handledare i rätt program. Se till att lärarstudenten och VFU-handledaren är ihopkopplade i VFU-portalen. Detta är viktigt för att de ska kunna kommunicera via VFU-portföljen.

VFU-portalen på Stockholms universitets webbplats

Om något inte fungerar

Om lärarstudenten eller VFU-handledaren meddelar dig att något inte fungerar och de inte kan lösa problemet själva är det viktigt att du agerar snabbt. I första hand kan du kontakta VFU-ansvarig eller skolledare för att få stöd. Om du behöver ytterligare stöd kan du kontakta VFU-kursläraren på lärosätet eller VFU-samordnaren.

Vikariat

Du ska känna till att lärarstudenten inte får vikariera under VFU-perioden. Detta innebär att om VFU-handledaren blir sjuk under VFU måste du se till att lärarstudenten får en annan VFU-handledare.

Beställning av lärarstudenter

Inför varje ny termin ska du göra en beställning till VFU-samordnaren av vilka lärarstudenter som kan tas emot.

Gör en ekonomisk avstämning

I november respektive maj varje år gör du en ekonomisk avstämning gällande VFU-ersättningen. Det innebär att du kontrollerar att uppgifterna i VFU-portalen stämmer för innevarande termin. Om uppgifterna inte stämmer ska du kontakta din VFU-samordnare. Om allt är korrekt betalas ersättningen ut av Stockholms stad till din förskola eller skola i december respektive juni. Detta gäller både kommunala och fristående verksamheter.

Ekonomisk ersättning

Det finns tre ersättningsmodeller för VFU-handledaruppdraget som din förskola eller skola beslutar om i samverkan. En eller kombinerade varianter kan användas.

 • Frigöra tid för VFU-handledaren till VFU-uppdraget, till exempel mottagande av lärarstudent, reflektionstid och handledningstid.
 • Kompetensutveckling eller studieresor med mera till VFU-handledaren.
 • Lönetillägg till den enskilde VFU-handledaren. Personalförsäkringsavgift dras av från summan.

Ersättningen, som även omfattar kostnader för administration och organisation för enheten, överförs till din förskola eller skola i slutet av den termin VFU-perioden har genomförts.

Ersättningsnivåer

Lärarstudenter som placerats via VFU-samordnare

För lärarstudenter som placeras via VFU-samordnarna och ingår i Stockholms läns samverkansavtal ersätts din förskola eller skola med totalt 1046 kronor per högskolepoäng och per lärarstudent

 • 646 kronor/högskolepoäng/lärarstudent (2024) från lärosätet
 • 400 kronor/högskolepoäng/lärarstudent från Stockholms stad, som kan fördelas till administration/organisation eller till VFU-handledaren.

Lärarstudenter som placerats på annat sätt

För lärarstudenter som placerats i din förskola eller skola på annat sätt än via Stockholms stads VFU-samordnare utgår en summa som bestäms från respektive lärosäte. Ingen extra ersättning utgår från Stockholms stad.

Uppdaterad