En teckning av en uppslagen bok med tärningar och olika spelpjäser som flyger upp.
Illustration: Elin Jönsson

Spelifiera för synligt lärande

Stödmaterial för kollegialt lärande om hur element från spelens värld kan bidra till att öka engagemang, motivation och i förlängningen progression hos våra elever.

Detta digitala material innehåller strukturstöd, perspektiv, diskussionsfrågor och idéer för dig som tillsammans med dina kollegor vill undersöka hur tydlig progression i uppgifter, tävlingsmoment, snabb återkoppling och andra element från spelens värld kan skapa motivation och engagemang i klassrummet. Modulen är framtagen för Stockholms stads grundskolor och gymnasier inom ramen för ESF-projektet BLIVA våren 2021.

Vilket stöd ger materialet Spelifiera för synligt lärande?

Materialet utgår från tanken att ett systematiskt kollegialt arbete kan gynna undervisningsutvecklingen. Under arbetet varvas individuell förberedelse med diskussion, praktiskt arbete i klassrummet och gemensam reflektion. Arbetet utförs med fördel i ett lärar- eller ämneslag där en vald samtalsledare styr diskussioner och planerandet av gemensamma aktiviteter.

Syftet med materialet är att utforska den egna undervisningspraktiken utifrån temat och tillsammans pröva nya arbetssätt som utgår från de egna behoven.

Du och dina kollegor börjar med en individuell förberedelse i form av textläsning. Därefter ses ni i arbetsgruppen och diskuterar innehållet i relation till ert eget arbete. Ni planerar gemensamt en aktivitet som genomförs och träffas därefter för en gemensam reflektion.

I nästa vända är det dags för påfyllning av kunskap, i form av fyra filmade intervjuer med lärare och forskare som är aktiva i fältet. Efter diskussion planerar ni och genomför en ny aktivitet och till sist ses ni i gruppen för slutreflektion.

Det går givetvis bra att förändra både upplägg och innehåll som det passar lärarlaget eller bara använda innehållet för individuell kompetensutveckling.

Omfattning: Cirka 6 timmar, varav cirka 4 timmar tillsammans under vald mötestid. Utöver detta ska två gemensamt planerade aktiviteter ske inom ramen för ordinarie arbetsuppgifter.

Material och förslag på upplägg

Om BLIVA

Utbildningsförvaltningen genomförde 2019–2022 ett EU-finansierat projekt, kallat BLIVA. Ett 30-tal grund- och gymnasieskolor deltar för att under två läsår utforska potentialen i digitaliseringen utifrån undervisningsrelaterade frågor. BLIVA står för Behovsdrivet lärande med innovativa verktyg och arbetssätt.

För vem?

Materialet är tillgängligt för dig som arbetar i grund- och gymnasieskolan. Det är varken årskurs- eller ämnesspecifikt. Däremot uppmanas grupper som tar sig an materialet att tolka och bearbeta innehållet utifrån sitt specifika läraruppdrag.