Flerspråkighet och litteracitet

Du som rektor får stöd i processen att utveckla undervisningen av nyanlända och flerspråkiga elever. Det kan bland annat innebära att planera, organisera och genomföra kompetensutveckling.

Utifrån din skolas förutsättningar och behov, anpassar du och processtödjaren insatsens innehåll och utformning.

För vem?

Rektor i grund- eller gymnasieskola

Vilket stöd ger planeringen?

Processtödjare kan till exempel

  • handleda nyckelpersoner som leder arbetet på skolan
  • ge processtöd i utvecklingen av ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
  • ge processtöd i framtagandet av en språkutvecklingsplan för varje ämne
  • ge processtöd i mottagandet av nyanlända elever
  • erbjuda föreläsningar
  • leda workshops.

Insatsens syfte är att

  • flerspråkiga elever får undervisning som är bättre anpassad till deras behov
  • elever får undervisning som hjälper dem att snabbare nå sin potential i olika ämnen
  • lärare känner sig säkrare i planering, genomförande och utvärdering av undervisningen i språkligt heterogena grupper.

Har du frågor?

Anna-Maija Norberg Lektor Forskning- och utvecklingsenheten 0850833678 anna-maija.norberg@edu.stockholm.se