Lärare i grupp på en gräsmatta
Medarbetare på FoU-enheten som arbetar med littracitet i Stockholms stads skolor. Foto: FoU

Flerspråkighet och litteracitet

Du som rektor får stöd i processen att utveckla undervisningen av nyanlända och flerspråkiga elever. Det kan bland annat innebära att planera, organisera och genomföra kompetensutveckling.

Utifrån din skolas förutsättningar och behov, anpassar du och processtödjaren insatsens innehåll och utformning.

Vilket stöd ger processtödjaren?

Till exempel

  • handleda nyckelpersoner som leder arbetet på skolan
  • ge processtöd i utvecklingen av ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
  • ge processtöd i framtagandet av en språkutvecklingsplan för varje ämne och för hela skolan
  • ge processtöd i mottagandet av nyanlända elever
  • erbjuda föreläsningar
  • leda workshops.

Att utveckla undervisningen av nyanlända och flerspråkiga elever är en långsiktig process. Processen kan se olika ut på olika skolor, men syftet är detsamma.

Insatsens syfte

Syftet med insatsen är att

  • flerspråkiga elever får undervisning som är bättre anpassad till deras behov
  • elever får undervisning som hjälper dem att snabbare nå sin potential i olika ämnen
  • lärare känner sig säkrare i planering, genomförande och utvärdering av undervisningen i språkligt heterogena grupper.

Om du vill veta mer

Innan du bestämmer dig för om insatsen kan göra bäst nytta på din skola, är du välkommen att ta kontakt. Du är kanske intresserad av hur andra har gjort?

Förutsättningar

Du avsätter tid för planeringssamtal och uppföljningssamtal. Du har också, tillsammans med dina medarbetare, beskrivit en önskad förändring som insatsen ska leda till. 

För vem?

Rektor i grund- och gymnasieskola