Pojke läser en bok
Foto: Folio

Stöd för särskilt begåvade elever

Särskilt begåvade elever behöver ett anpassat bemötande i skolan för att klara av studierna så väl som möjligt och utvecklas enligt sin potential. Därför har utbildningsförvaltningen tagit fram en handlingsplan som omfattar elever från förskoleklass till gymnasiet. Handlingsplanen handlar om utbildningsinsatser av skolans personal och åtgärder som kan sättas in för att tillmötesgå det särskilt begåvade barnets behov.

Sidans innehåll i korthet:

 • Viktigt att identifiera särskilt begåvade elever
 • Särskilt begåvade elever ska utmanas i undervisningen för att inte misslyckas i skolan
 • Utbildningsinsatser bidrar till kunskap för att stötta dessa elever
 • Kompetensnav ger skolorna stöd

Särskilt begåvade elever presterar i allmänhet mycket väl i de ämnen som de har fallenhet och starkt engagemang för. Men anpassar man inte undervisningen och utmanar eleven, så kan det leda till att den begåvade eleven blir uttråkad eller understimulerad och presterar långt under sin potential.

Identifierar man inte deras särskilda begåvning kan de här eleverna känna sig missförstådda och misslyckas med skolan. På grund av att de är understimulerade i undervisningen beskrivs de istället som störiga underpresterare och kan i enstaka fall diagnosticeras med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Långvarig underprestation kan i enstaka fall även leda till att eleven blir hemmasittare.

Seminarier för ökad kunskap

Attila Szabo är forskare och har doktorerat i ämnet särskilt begåvade elever. Han är sakkunnig på utbildningsförvaltningen och är författare till handlingsplanen.

– Med tanke på deras relativt utsatta situation i skolan är det viktigt att identifiera de särskilt begåvade barnen. Vi vill förmedla en inkluderande syn på särskild begåvning, där elever som lätt når kunskapsmålen i ett skolämne och dessutom uppvisar ett starkt intresse för ämnet, erbjuds genomtänkta utvecklingsmöjligheter, säger Attila Szabo.

Lärare och skolpersonal som deltar i utbildningsinsatserna får en grundläggande kunskapsnivå om vad särskild begåvning innebär.
– Det är svårt att implementera storskaliga identifieringsprogram när det gäller särskilt begåvade elever, eftersom det inte finns välfungerande identifieringsmetoder som man kan applicera generellt. Storskaliga program missar ofta att identifiera begåvade elever som tillhör socioekonomiskt underprivilegierade grupper, alltså bör varje elev bemötas individuellt. Särskilt begåvade elever brukar utmärkas genom sitt brinnande intresse för de skolämnen de är särskilt begåvade i. Det finns heller ingen enskild åtgärd – varken pedagogiskt eller organisatoriskt – som passar för varje särskilt begåvad elev. Vi måste också komma ihåg att dessa elever finns i såväl välbärgade områden som i utsatta områden.

Kompetensnav för särskilt begåvade elever

Inom grundskolans verksamhet har det etablerats ett så kallat kompetensnav vid Lugnet skola som stödjer stadens skolor i frågor som handlar om särskilt begåvade elever. Till exempel erbjuder kompetensnavet stöd för enskilda skolor i samband med implementeringen av stadens handlingsplan eller kompetensutveckling för lärare, skolledare och elevhälsoteam om hur man bör bemöta särskilt begåvade elever i skolan. Kompetensnavet vid Lugnet skola sprider även erfarenheter om arbete med särskilt begåvade elever. Stödet ges endast till Stockholm stads kommunala grundskolor. Se nedan hur du kontaktar kompetensnavet.

Fyra åtgärder från forskningen

Handlingsplanen lyfter fyra forskningsbaserade åtgärder som skolan kan erbjuda för att möta den särskilt begåvade elevens behov:

 • Differentierad undervisning i det ordinarie klassrummet. Eleven studerar i sin vanliga klass men får kvalitativt differentierade uppgifter som fördjupar och utmanar i de ämnen där eleven visar tecken på särskild begåvning.
 • Acceleration i form av studier i högre årskurser. Till exempel kan en elev i årskurs 2 läsa engelska eller matematik med årskurs 5 medan övriga ämnen läses tillsammans med klasskamraterna i årskurs 2.
 • Undervisning i grupper utanför den ordinarie klassrummet. Till exempel kan elever i årskurs 1–3 träffas torsdag eftermiddagar för att lösa matematiska problem under ledning av en lärare som är insatt i de utmaningar som undervisning för begåvade elever kan medföra. Det ska ge fördjupning och leda till att eleven knyter sociala band till och utmanas av kamraterna i denna grupp. Det här ska inte förväxlas med nivågruppering som kan ha direkt ogynnsamma effekter på särskilt begåvat barns prestationer i skolan.
 • En meningsfull kontakt med mentorer – som kan vägleda, utmana och agera som förebild – kan ha stor betydelse för särskilt begåvade elevers lärande och trivsel i skolan samt för deras framtida prestationer. Mentorerna bör vara väl insatta i begåvade elevers situation i skolan och ha djupare kunskaper i det ämne som eleven har ett starkt intresse för.

Handlingsplanen är ett första steg av utbildningsförvaltningens strategiska arbete för att möta särskilt begåvade elever, och är anpassad till den rådande situationen i svenska skolsystemet.

Utbildningsnämndens handlingsplan för att möta särskilt begåvade elevers behov 2019 (pdf, 315 kb)

Samarbete i matematik med lärosäten

På grund av det stora intresset för elever som är särskilt begåvade i matematik, har utbildningsförvaltningen inlett diskussioner om samarbete med Vetenskapens Hus, Stockholms matematikcentrum och den ideella föreningen Intize vid Chalmers i Göteborg, om ett mentorsprogram för särskild begåvade elever. Målsättningen är att etablera ett mentorsnätverk där studenter vid Stockholms universitet och KTH agerar som mentorer och förebilder för särskilt begåvade elever i stadens skolor.

Länkar till externa sidor

Elever med särskild begåvning och npf, SPSM:s webbplats
Mattetalanger, ett samarbete mellan Blekinge tekniska högskola och Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM:s webbplats
Matteklubben, Stockholms matematikcentrum (SMC) i samarbete med KTH och Stockholms universitet, Stockholms matematikcentrums webbplats

När du kontaktar kompetensnavet:

 • Ange Lugnets skola i ämnesraden.
 • Beskriv ditt stödbehov.
 • Ange om det gäller en generell fråga och om det gäller elev som redan går på skolan eller elev som ska börja.
 • Se till att dina kontaktuppgifter finns med.