Skolpersonal som sitter och diskuterar.
Specialpedagog Anna Emtfors Nilsson (till vänster), kurator Charlotte Weintraub och rektor Jenny Rångeby är nyckelpersoner i arbetet med att förebygga psykisk ohälsa på Kungsholmens gymnasium. Foto: Robert Blombäck

”Man måste inte vara på topp”

Att inte räcka till, att ständigt jämföra sig med andra. Det är vardagen för många gymnasieelever. På Kungsholmens gymnasium arbetar skolan och elevkåren tillsammans för att minska prestationsångesten.

Sidans innehåll i korthet:

  • Betygspressen på gymnasiet kan leda till att eleverna drabbas av stress och psykiska problem.
  • På Kungsholmens gymnasium arbetar skolan och elevkåren tillsammans för att minska prestationsångesten.
  • Stödjande samtal med kuratorn är ett av verktygen, föreläsningar om studieteknik ett annat.

Kungsholmens gymnasium är en skola med många högpresterande elever. Intagningspoängen är höga och eleverna kommer ofta från resursstarka familjer, ibland med förväntningar på toppbetyg. Betygsstress handlar också om jämförelsens förbannelse. Att alltid mäta sig med klasskamrater och vänner i en ständig tävlan leder till en ond spiral.

Kurator Charlotte Weintraub möter drabbade elever och stödjande samtal är ett av verktygen. Föreläsningar om studieteknik är ett annat. Det sker redan vid skolstarten första gymnasieåret där mentor har en nyckelroll för att skapa trygghet.

– Det är en myt att man måste vara på topp hela tiden. Det är viktigt att förstå att det är normalt med perioder av motgångar och lägre energi. Eleverna får resonera om hur man kan skapa balans i livet, säger Charlotte Weintraub.

Större press på gymnasiet

Hon berättar att skolan har genomfört ett forskningsprojekt med bidrag från utbildningsförvaltningen för att tillsammans med forskare arbeta för ett hållbart lärande. Alla skolans lärare deltog, och elevhälsan arbetade specifikt med detta tillsammans med ett av arbetslagen.

För att vårdnadshavarna ska förstå vilken viktig roll de spelar, får de ett brev vid skolstarten med information om vad gymnasiestudier innebär och hur de ska kunna stötta sin nyblivna gymnasist.

”Project mental health” är ett samarbete mellan elevkårerna och skoltidningarna på Kungsholmens gymnasium, Södra Latins gymnasium och Norra Reals gymnasium. I år är temat prestationsångest och elevkårerna har gjort en enkät där totalt 1 000 elever på de tre skolorna deltog.

På frågan om vilken typ av prestationsångest som är störst svarade omkring två tredjedelar att det handlar om betygen, medan bara ungefär tio procent upplever stor press från sociala medier. Ungefär 30 procent känner ingen sådan press alls. Men undersökningen visar också att social status är något eftersträvansvärt som orsakar stress.

”Övergången blir en chock”

Enkätresultaten visar även att nästan hälften av eleverna känner en större betygspress på gymnasiet jämfört med tidigare. Eleverna anser att lärarna påverkar graden av betygsstress. Cirka 40 procent på Kungsholmens gymnasium anser att lärarna påverkar negativt, medan knappt en tredjedel tycker att lärarna bidrar till att minska betygsstressen.

Anna Emtfors Nilsson är specialpedagog och ser symptomen när något har gått snett. Eleverna får inte saker gjorda för att det blir för många saker på en gång, de går inte på provet.

– Övergången från grundskola till gymnasium blir ofta en chock och vi arbetar med att förbereda eleverna för andra arbetssätt än tidigare.

Specialpedagogerna föreläser om studieteknik för alla elever i årskurs 1 och uppmanar elever att testa sig fram till vad som fungerar eller inte när det gäller studietekniken. Viktigt är också att kommunikationen mellan lärare och elever fungerar, till exempel att eleverna verkligen förstår givna instruktioner.

”Tufft att vara ung i dag”

Jenny Rångeby är rektor på Kungsholmens gymnasium och har arbetat med hållbart lärande sedan 2017 då hon började. Hon menar att det handlar om att förändra arbetssätt på djupet.

– En jämn arbetsbelastning är målet. Det handlar också om att allt inte behöver bedömas i varje situation. Eleven ska våga räcka upp handen och svara fel utan att riskera sitt betyg.

Hon tror också att ämnesbetygen som införs i gymnasieskolan den 1 juli 2025 (och ersätter kursbetygen) kommer att bidra till få bort ett alltför stort bedömningsfokus.

– Det är tufft att vara ung i dag och det är viktigt att vi försöker ge eleverna verktyg att hantera stressen. Skolan ska också bidra genom förändrade och anpassade arbetssätt, säger Jenny Rångeby.

Marianne Hühne von Seth

Skribent

Originalpublicering i LÄRA 2/2023