Lärare håller lektion för klass.
Foto: Folio images

AI i undervisningen

Den tekniska utvecklingen inom AI går snabbt. Här kan du läsa mer om vad du som lärare kan tänka på om du vill använda AI i undervisningen.

Att förstå vad AI är och hur olika AI-verktyg fungerar är viktigt för alla i vårt samhälle. Vi behöver vara medvetna och förhålla oss till både risker och möjligheter. Där har skolan en viktig roll.

Det är viktigt att skilja på undervisningsinnehåll om AI och att eventuellt använda AI som verktyg i ditt arbete. Undervisningsinnehåll kan kopplas till läroplanen. Till exempel om samhället i förhållande till teknikutvecklingen, olika sätt att bearbeta texter samt viktiga frågor som rör upphovsrätt och etiska dilemman.

I gymnasiet införs AI som ämne från 1 juli 2024 och erbjuds i programstrukturen för natur- och teknikprogrammen eller som individuellt val.

Chattbottar och andra generativa AI-verktyg

Generativa AI-verktyg skapar nytt innehåll i form av till exempel text och bild och du kan ta hjälp av dessa verktyg i din undervisning. Som lärare kan du exempelvis använda dessa verktyg som bollplank och för att få idéer och inspiration.

Forskning om att använda generativa AI-verktyg i undervisningen pågår på flera håll men ännu saknas långtgående beprövade erfarenheter. Därför bör du använda AI-verktyg med eftertänksamhet och gärna dela erfarenheter med kollegor.

Vilka AI-verktyg får jag använda?

Som medarbetare inom Stadens Pedagogiska Verksamheter har du tillgång till det generativa chattbotsverktyget Copilot med kommersiellt dataskydd. Denna version ger dig, till skillnad från andra versioner av Copilot, både ett visst dataskydd samt tillgång till funktioner som till exempel bildgenerering.
 
Använd AI-chatten Copilot för idéer och inspiration i din undervisning 
 
Utbildningsförvaltningens bedömning är att du även kan använda andra generativa AI-verktyg om du kan använda det i helt oinloggat läge. Det får alltså inte kräva att du loggar in med någon form av användarkonto eftersom det innebär personuppgiftsbehandling.

Viktigt att tänka på

Även om du använder en tjänst i helt oinloggat läge får inga texter, material eller frågor som innehåller personuppgifter eller annan intern eller skyddsvärd information hanteras i tjänsten.

En bra riktlinje

Om du inte skulle publicera samma uppgifter helt öppet på nätet så ska du inte heller skriva det till en chattbot. Chattbotten tränas och utvecklas med hjälp av det man som användare skriver in.

Utbildningsförvaltningens rekommendationer om AI-verktyg, Digitala lärresursers webbplats

Råd från Skolverket

På Skolverkets webbplats finns råd och rekommendationer om hur du kan förhålla dig till AI i din yrkesroll. Där finns också generella råd om hur du kan tänka när du ska använda generativa AI-verktyg.

Råd om AI, Chat GPT och liknande verktyg, Skolverkets webbplats

Hur kan jag använda AI-verktyg i mitt arbete?

Stockholms stad har i nuläget inga specifika riktlinjer för AI men du är som alltid skyldig att följa lagar, regler, riktlinjer och styrdokument som redan finns för din yrkesutövning samt för användande eller utlämnande av personuppgifter. Rådgör med din IT kontaktperson/IT-pedagog eller rektor om du är osäker.  

Det är viktigt att du inte betraktar en chattbot som ett verktyg som ger dig fakta. Alla svar du får baseras på språkmodeller som tränats på enorma mängder text på internet i syfte att ge dig sannolika svar och svar som låter bra. Texterna kan därmed innehålla felaktigheter, fördomar eller vinklade budskap. Du måste ha ett kritiskt förhållningssätt till all information som genereras. Detta kan du även visa för dina elever genom att till exempel använda ett generativt AI-verktyg på storbild i klassrummet och arbeta tillsammans. 

AI-verktyg bör ses som ett komplement snarare än en ersättning för din expertis. 

Exempel på användningsområden

Be en chattbot att ge dig:

 • idéer till lektionsplaneringar, uppgifter och instuderingsfrågor
 • individ- eller gruppanpassning av lektioner eller uppgifter
 • sammanfattningar, analyser och jämförelser av texter
 • generera bilder att diskutera
 • förslag på hur du kan förbättra en programmeringskod.

Tips för ett skriva bättre instruktioner till en chattbot

Instruktionen eller frågan du lägger in i chattbotten kallas också för prompt. Ju mer detaljerad prompt du ger en generativ chattbot desto mer träffsäkert svar får du.

 • Använd verb som tydliggör vad du vill att AI-verktyget ska göra (förklara för mig, berätta, ge mig förslag på, sammanfatta…)
 • Arbeta i dialogform och bygg vidare på dina instruktioner, som i ett samtal
 • Instruera verktyget att inta en viss roll eller använda en viss tonalitet. Exempelvis: ”Förklara för mig som om jag vore x år gammal”, ”Ge mig inte färdiga svar utan hjälp mig istället med följdfrågor” eller ”Var uppmuntrande när jag lyckas”.

På detta sätt kan en chattbot även vara ett bollplank för elever som behöver hjälp i skolarbetet utan att få färdiga svar.

Samarbeta och lär dig mer om AI

”AI i Stockholms stads skolor” är en samlingsplats för aktuell information och relevanta resurser för dig som arbetar i stadens kommunala grund- och gymnasieskolor.

Via Sharepointwebbplatsen kan du:

 • lära dig grunderna inom AI
 • ta del av information och aktuellt material från Skolverket och andra aktörer om AI i skolan
 • ta del av vad som gäller för dig som arbetar i Stockholms stads skolor och vilka verktyg du kan använda.

I det tillhörande teamet kan du ställa frågor, inspirera andra och tänka klokt tillsammans med kollegor i staden.

Sharepointwebbplatsen är offentlig för alla som arbetar i stadens kommunala grund- och gymnasieskolor. Teamet behöver du ansöka till.

Sharepointwebbplatsen och teamet är ett samarbete mellan Medioteket, IKT-enheten, FoU-enheten, grundskoleavdelningen och gymnasieavdelningen. I samarbetet ingår även en grupp verksamma lärare och IT-samordnare i staden.

Samarbeta och lär dig mer om AI i Stockholms stads skolor