Illustration: Stockholms stad

Nolltolerans mot kränkande behandling och diskriminering

Både du och dina kollegor på skolan ska arbeta systematiskt och förebyggande mot kränkande behandling och diskriminering. I Stockholms stads skolor råder det nolltolerans.

Sidans innehåll i korthet:

 • Du anmäler till rektor
 • Rektor anmäler till huvudmannen inom en vecka
 • Utbildningsförvaltningen följer upp och ger stöd

Alla barn och elever har rätt att lära och utvecklas i en trygg miljö och att bemötas med respekt. Därför är det viktigt att du och dina kollegor arbetar systematiskt och förebyggande mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering.

Det här förväntas du göra

När du får kännedom om eller uppmärksammar att en elev anser sig ha blivit eller faktiskt blir utsatt för kränkande behandling anmäler du det genast till rektorn. Det gäller också annan personal på skolan.

Du och skolan ska inte göra någon värdering av hur allvarlig en händelse är innan den anmäls. Rektorn ansvarar för att händelsen utreds.

Skolan ska ha rutiner för hur

 • barn, elever och deras vårdnadshavare kan rapportera kränkande behandling
 • personalen respektive förskolechefen och rektorn anmäler kränkningar
 • kränkande behandling mellan barn eller elever ska utredas, åtgärdas och dokumenteras
 • kränkande behandling av personal mot barn eller elever ska utredas, åtgärdas och dokumenteras.

Rektor anmäler händelsen till huvudmannen inom en vecka. Huvudmannen har det yttersta ansvaret för arbetet mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Utbildningsförvaltningen har särskilda blanketter för denna anmälan på intranätet.

Utbildningsförvaltningen följer särskilt upp ärenden som rör kränkningar mellan personal-elev, upprepade kränkningar mot en elev och kränkningar av sexuell karaktär.

Hur skolan arbetar mot kränkningar

Att skolan ska arbeta mot kränkande behandling och diskriminering regleras i två olika lagar, skollagen och diskrimineringslagen.

Det är lämpligt att skolan ser detta arbete som en helhet. Det finns inga hinder för att dokumentera arbetet, enligt båda regelverken, i skolans plan mot kränkande behandling.

I Stockholms stad är detta arbete delegerat till rektorn. Rektor bestämmer i sin tur hur och vem på skolan som ska utföra dessa arbetsuppgifter.

Arbetet görs i fem steg

 1. Kartlägg risker för kränkningar.
 2. Analysera orsaker till riskerna.
 3. Sätt upp mål och bestäm åtgärder.
 4. Upprätta en plan mot kränkande behandling, där skolans rutiner beskrivs.
 5. Följ upp och utvärdera arbetet årligen.

Utbildningsförvaltningen har tagit fram stöd till skolorna för upprättandet av planen mot kränkande behandling.

Skolan ska också ta fram riktlinjer och rutiner mot trakasserier och sexuella trakasserier enligt diskrimineringslagen.

Information om regelverket

Kränkande behandling, mobbning och diskriminering, Skolverkets webbplats

Förskolan och skolan ansvarar för aktiva åtgärder, Diskrimineringsombudsmannens webbplats