Foto: Folio

Kommunal samverkan för bästa skola

Samverkan för bästa skola är ett nationellt projekt som riktar sig till skolor som har låga kunskapsresultat eller har en hög andel elever som inte fullföljer sina studier. Kommunal samverkan för bästa skola är en lokal variant anpassad för Stockholms stads skolor. Under tre år får utvalda skolor stöd i arbetet med att förbättra elevernas resultat.

Sidans innehåll i korthet:

  • Stöd till skolor som har låga kunskapsresultat.
  • Stöd till skolor som bedöms ha svåra förutsättningar att på egen hand förbättra elevernas resultat.
  • Stödet består av riktade insatser i arbetet med att planera, följa upp och utveckla utbildningen efter skolans specifika mål och behov.

Sju skolor inom stadens grund- respektive gymnasieskolor har deltagit eller deltar i Skolverkets insats Samverkan för bästa skola. Utifrån arbetssättet har utbildningsförvaltningen utarbetat en Kommunal Samverkan för bästa skola (KSBS).

Samverkan för bästa skola, Skolverkets webbplats

Syftet med arbetet är dels att identifiera och prioritera utvecklingsområden som förväntas kunna ha effekt på kunskapsresultaten och dels att utveckla deltagande skolors förbättringskapacitet och systematiska kvalitetsarbete.

KSBS-processen består av tre delar, Nulägesanalys, Åtgärdsplan för insatser och Uppföljning. Hela processen tar tre år.

Nulägesanalys

Arbetet med nulägesanalysen leds i början av processen av processtödjare och analytiker från avdelningen för utveckling och samordning (US). Vid sex tillfällen träffar de en arbetsgrupp som består av skolledningen och nyckelpersoner på skolan. Gruppen leder i sin tur sina kollegor, så att all pedagogisk personal deltar i processen.

Åtgärdsplan

Åtgärdsplanen syftar till att identifiera mål och synliga tecken på utveckling i de utvecklingsområden som identifierats och prioriterats under nulägesanalysen. När det behövs genomförs eventuella insatser med stöd från förvaltningens stödavdelningar och/eller externa aktörer. 

Uppföljning

I uppföljningen finns processtödjare och analytiker med som fortsatt stöd.

Det är grundskolechef/områdeschef som tillsammans med rektor beslutar om skolan ska genomgå Kommunal Samverkan för bästa skola (KSBS).