Foto: Folio bildbyrå

Pedagogiska karriärvägar för lärare

I Stockholms stad kan du göra karriär som lärare. Du kan bli utvecklingslärare, förstelärare, lektor och forskare.

Sidans innehåll i korthet:

 • Karriärtjänsterna syftar till att säkra god undervisning.
 • Kvalifikationer för förstelärare och lärare med lektorat.
 • Kvalifikationer för utvecklingslärare.
 • Titeln lektor och lektorat.

Karriärtjänsterna ska ta tillvara yrkesskickliga lärares kompetenser och bidra till att alla elever får en god undervisning. Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Du som är lärare med karriärtjänst ska huvudsakligen arbeta med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.

Tjänsterna som förstelärare, lärare med lektorat och utvecklingslärare utlyses i första hand på skolan som söker tjänsterna, men kan också finnas anmälda på Lediga jobb i Stockholms stad. Det är rektorn på skolan som beslutar och utser tjänsterna.

Kvalifikationer för förstelärare och lärare med lektorat

För att få en tjänst som förstelärare eller ett lektorat behöver du uppfylla en rad kvalifikationer. Det är både nationella krav och särskilda för Stockholms stad. Ett minimikrav är att du har en lärarlegitimation och att du med dokumentation kan intyga att du har genomfört minst fyra år av väl vitsordad undervisning från en eller flera anställningar.

Med dokumentation avses någon av följande punkter

 • att du har arbetat mer än fyra år på den skola där du söker tjänsten och att din yrkesskicklighet har dokumenterats vid medarbetarsamtal, eller
 • att du har ett skriftligt vitsord från tidigare rektor(er) från tidigare anställningar, eller
 • att du har en pedagogisk portfölj som omfattar minst fyra år, eller att du är meriterad genom ett meriteringsprogram.

Med minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning menas att

 • du ska ha visat en särskilt god förmåga att förbättra dina elevers studieresultat och ha ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
 • du av huvudmannen, även i övrigt, kan bedömas som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen
 • att du aktivt arbetat med barn och elever i undervisningen enligt skollagens definition av undervisning
 • du ska ha arbetat minst halvtid och undervisat i årskurserna som du är behörig för enligt din legitimation.

Du får endast tillgodoräkna dig undervisning som du genomfört efter att du fått din lärarbehörighet.

Särskilt kvalificerande för förstelärare och lektorat

Har du annan erfarenhet kan det vara särskilt kvalificerande, som

 • magister eller masterexamen inom ämnesdidaktiskt eller utbildningsvetenskapligt område (förstelärare)
 • erfarenhet av att arbeta med skolutveckling eller leda professionsutveckling för lärare (förstelärare och lektorat)
 • meritering genom ett meriteringsprogram
 • VFU-handledarutbildning, mentorsutbildning eller annan coach eller handledarutbildning (förstelärare och lektorat)
 • erfarenhet från olika skolformer.

Titeln lektor och lektorat

För ett lektorat krävs, utöver vad som tidigare nämnts, att du av utbildningsförvaltningen, annan huvudman eller av Skolverket har utnämnts till lektor. Om du är legitimerad lärare med minst licentiatexamen, eller motsvarande utländsk examen, kan du ansöka om titeln lektor under förutsättning att du uppfyller kvalifikationskraven. Titel lektor garanterar inte anställning på lektorat.

Skicka din ansökan till registrator.utbildning@edu.stockholm.se. Det är sedan avdelningen för utveckling och samordning som hanterar din ansökan. Beslut om lektorstitels tas av grund- eller gymnasiedirektör.

Det finns flera forskarskolor för lärare med en licentiatexamen som slutmål. Det finns även möjlighet att ansöka om tjänst som forskarstuderande för att kunna studera på betald arbetstid.

Sök forskarskola (SharePointyta, edu-inloggning krävs).

Ansök om titeln lektor

Bifoga din lärarlegitimation och ett forskarexamensbevis med kopia eller länk till din licentiatuppsats eller avhandling. Du behöver även bifoga ett särskilt yttrande från din rektor där det framgår att du uppfyller kvalifikationerna för pedagogisk skicklighet.

Underlag

Ansökan om titeln lektor i Stockholms stad (pdf)

Kvalifikationskrav för att få titeln lektor och kunna söka lektorat (pdf)

Rektors yttrande över pedagogisk skicklighet för titeln lektor i Stockholms stad (pdf)

Adressera din ansökan till "Avdelningen för utveckling och samordning" och skicka till registrator på utbildningsförvaltningen.

e-post: registrator.utbildning@edu.stockholm.se

Roll och ansvar för förstelärare och lärare med lektorat

Du som är förstelärare eller har ett lektorat har en roll- och ansvarsbeskrivning som är bestämd av förvaltningen. Du har dessutom en roll och ett ansvarsbeskrivning som beskriver ditt uppdrag på skolan du är anställd av.
Den gemensamma roll- och ansvarsbeskrivningen innebär att du utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet systematiskt och strukturerat bidra till

 • att utveckla och synliggöra undervisningen och elevernas lärande och studieresultat
 • att arbeta för hela skolans och alla elevers utveckling
 • en trygg lärandemiljö och en tro på alla elevers förmåga att lära
 • kunskapsutveckling för egen del, kollegors samt för professionen som helhet.

För att din skola ska få statsbidrag krävs att dina arbetsuppgifter huvudsakligen består av undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Med huvudsakligen menas minst 50 procent av din arbetstid.

Kvalifikationer för utvecklingslärare

Utbildningsnämndens definition av utvecklingslärare

Lärare som har särskilt uppdrag som inte omfattas av kriterier för förstelärare och lektorat men innebär mer kvalificerade uppgifter än ordinarie läraruppdrag som syftar till att utveckla den pedagogiska verksamheten. Det ska vara uppdrag som rektor/chef bedömer är av strategisk betydelse för skolan eller förvaltningen och kan vara av olika karaktär och komplexitet. Kvalifikationer formuleras utifrån uppdragets karaktär men minst enligt definition för erfaren lärare.

Tillsättningen av en utvecklingslärare sker utifrån ett identifierat behov i det systematiska kvalitetsarbetet. Du som är intresserad av en utvecklingslärartjänst behöver minst uppfylla utbildningsnämndens beslutade kompetenstrappa för erfaren lärare:

Har minst fyra års erfarenhet av undervisning i de ämnen som läraren är legitimerad för och av rektor bedöms som pedagogiskt skicklig. Läraren kan även ha byggt på sin formella akademiska kompetens utöver grundutbildning genom till exempel, VFU- handledarutbildning, mentorsutbildning, ledarskapsutbildning, magister-/masterexamen, ämnesbreddning, ämnesfördjupning eller specialpedagog/-lärarutbildning.

Roll och ansvar för utvecklingslärare

Du som är utvecklingslärare ska ha en roll och ansvarsbeskrivning som tydligt definierar ditt uppdrag på skolan du är anställd på. Huvudregeln är att uppdragen är tidsbegränsade. Om uppdraget omfattar heltid och avser en period av mer än två år, ska anställningen i normalfallet vara tillsvidare.
Fullständiga riktlinjer finner du här:

Om utvecklingslärare på intranätet 

Uppdaterad