Illustration: Stockholms stad

Utvecklas som lärande organisation

En skola som en lärande organisation och ett stärkt kollegialt samarbete kan varaktigt höja elevens kunskapsresultat. Det visar aktuell skolforskning. Du och din skola utvecklar nya arbetssätt och metoder med stöd från förändringsledare, PRIO Stockholm.

Planering, resultat, initiativ och organisation, det är PRIO. Ett förändringsarbete som leder till nya arbetssätt, till exempel för gemensam planering och mötesstrukturer. Du använder din yrkesskicklighet, din nyfikenhet och ditt engagemang för att nå förändring. Rektor och grundskolechef kommer tillsammans överens om PRIO Stockholm som stöd.

Vilket stöd ger förändringsledare från PRIO Stockholm?

Två förändringsledare knyts till din skola. Förändringsarbetet är indelat i fyra faser.

Kartläggning 

Kartläggningen pågår under cirka sex veckor. Syftet är att förstå vilken organisation din skola har för att kunna föreslå utvecklingsområden.

  • Förändringsledarna intervjuar dig och dina arbetskamrater (pedagogisk personal och skolledare).
  • Förändringsledarna gör mötesobservationer.
  • Du och dina kollegor på hela skolan besvarar frågor i en enkät.
  • Förändringsledarna läser din skolas planer och resultat.
  • Förändringsledarna presenterar bilden av skolan för skolledning och personal.

Förankring av utvecklingsområden, lokal anpassning

Skolledningen och förändringsledarna kommer överens om hur valt utvecklingsområde ska förankras i personalgruppen.  Du fångar också upp, tillsammans med dina kollegor, idéer om nya metoder och arbetssätt. Förändringsledarna leder och ger stöd i arbetet. 

Genomförande

Genomförandet pågår under cirka tio veckor. Lärare och personal i skola och fritidshem använder de nya arbetssätten i planering, undervisning och administration. Förändringsledarna ger stöd när arbetssätten behöver justeras. 

Institutionalisering

Under de två följande terminerna tar ni på skolan över ansvaret att förvalta det nya arbetssättet. Förändringsledarna finns fortfarande med till viss del som stöd.

När du och skolans personal vill förtydliga nya arbetssätt

Förtydliga med PRIO Plus

Har din skola genomfört ett utvecklingsarbete med förändringsledare från PRIO Stockholm och ni har behov av vissa förtydliganden? För ert behov finns en anpassad process, PRIO Plus.

Bakgrund till PRIO i Stockholms stad

Prio är ursprungligen framtaget av McKinsey & Co och baseras på deras två stora undersökningar ”How the World´s Best-Performing School Systems Come Out on Top” (2007) och ”How the World´s Most Improved School Systems Keep Getting Better” (2010).

I dag är Prio Stockholm fristående från McKinsey & Co, staden äger själv denna verksamhet.

Parallellt med Prio Stockholm förekommer Prio-arbete i ett femtiotal kommuner i landet. Dessa kommuner arbetar med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som paraplyorganisation. Prio Stockholm följer utvecklingen i dessa kommuner genom utbyte med SKR.

För vem?

Rektor, arbetslagsledare, pedagogisk personal (skola och fritidshem)

Uppdaterad