Utvecklas som lärande organisation

En skola som en lärande organisation och ett stärkt kollegialt samarbete kan varaktigt höja elevens kunskapsresultat. Det visar aktuell skolforskning. Du och din skola utvecklar nya arbetssätt och metoder med stöd från förändringsledare, PRIO Stockholm.

Planering, resultat, initiativ och organisation, det är PRIO. Ett förändringsarbete som leder till nytt arbetssätt, till exempel för gemensam planering och mötesstrukturer. Du använder din yrkesskicklighet, din nyfikenhet och ditt engagemang för att nå förändring. Rektor och grundskolechef kommer tillsammans överens om PRIO Stockholm som stöd.

För vem?

Rektor, arbetslagsledare, pedagogisk personal (skola och fritidshem)

Vilket stöd ger förändringsledare från PRIO Stockholm?

Två förändringsledare knyts till din skola. Förändringsarbetet är indelat i fyra faser.

Kartläggning 

Kartläggningen pågår under cirka sex veckor. Syftet är att förstå vilken organisation din skola har för att kunna föreslå utvecklingsområden.

  • Förändringsledare intervjuar dig och dina arbetskamrater (pedagogisk personal och skolledare).
  • Förändringsledare gör mötesobservationer.
  • Du och dina kollegor på hela skolan besvarar frågor i en enkät.
  • Förändringsledare läser din skolas planer och resultat.
  • Förändringsledare presenterar bilden av skolan för skolledning och personal.

Förankring av utvecklingsområden, lokal anpassning

Skolledningen och förändringsledare kommer överens om hur valt utvecklingsområde ska förankras i personalgruppen.  Du fångar också upp, tillsammans med dina kollegor, idéer om nya metoder och arbetssätt. Förändringsledaren leder och ger stöd i arbetet. 

Genomförande

Genomförandet pågår under cirka tio veckor. Lärare i skola och fritidshem använder de nya arbetssätten i planering, undervisning och administration. Förändringsledare ger stöd när arbetssätten behöver justeras. 

Institutionalisering

Under de två följande terminerna tar ni på skolan över ansvaret att förvalta det nya arbetssättet. Förändringsledare finns fortfarande med till viss del som stöd.

När du och skolans personal vill förtydliga nya arbetssätt

Har din skola genomfört ett utvecklingsarbete med förändringsledare från PRIO Stockholm och ni har behov av vissa förtydliganden? För ert behov finns en anpassad process, PRIO Plus.

PRIO i Stockholms stad

PRIO är från början framtaget av McKinsey & Co och baseras på deras två stora undersökningar

  • "How the World´s Best-Performing School Systems Come Out on Top" (2007)
  • "How the World´s Most Improved School Systems Keep Getting Better" (2010)


Idag är PRIO Stockholm fristående från McKinsey & Co. Stockholm stad äger denna verksamhet.
Parallellt med PRIO Stockholm förekommer PRIO-arbete i ett femtiotal kommuner i landet. Dessa kommuner arbetar med Sveriges kommuner och landsting (SKL) som paraplyorganisation. PRIO Stockholm följer utvecklingen i dessa kommuner genom utbyte med SKL.

Om PRIO, Sveriges kommuner och landstings webbplats

Har du frågor?

PRIO Stockholm Enheten för forskning och utveckling, FOU prio@edu.stockholm.se