Ung man talar i mikrofon

Kompetensnav för hörsel- och synpedagogik

Hörsel- och synpedagogiska navets syfte är att ge stöd till gymnasieskolorna så att elevernas möjligheter till högre måluppfyllelse ökar.

Kompetensnavet är en pedagogisk resurs för att utveckla undervisningen.

För vem?

Resursen finns för dig som är undervisande lärare och för alla professioner i elevhälsoteamet till exempel

 • specialpedagog
 • speciallärare
 • studie- och yrkesvägledare
 • skolledare

Vilket stöd ger kompetensnav för hörsel- och synpedagogik?

När du tar emot en elev med hörsel eller synnedsättning kontaktar du kompetensnavet. Du får hjälp att informera alla berörda i personalgruppen att en elev med hörsel- eller synnedsättning börjar på skolan.

Du kan också få

 • workshop till skolans pedagogiska personal med diskussion om anpassningar och utbildningar
 • handledning i enskilda ärenden
 • klassrums- och undervisningsobservationer för att stödja elevens lärande och delaktighet
 • workshop med elevgrupper och klasser om olika funktionsnedsättningar

Andra uppgifter för kompetensnavet

Kompetensnavet har också ett samordnande ansvar. Bland annat för att

 • ta fram information till vårdnadshavare och elever i årskurs 9
 • delta i möten med elever och vårdnadshavare i årskurs 9
 • erbjuda studiebesök på gymnasieskolor som tillgänglighetsanpassat lärmiljön

Så här får du tillgång

Hörsel- och synhabilitering

Habiliteringen inom regionerna arbetar för att barn och unga med funktionsnedsättningar ska kunna leva så självständigt som möjligt i alla situationer i vardagen. Stadens kompetensnav för gymnasieskolan är inriktat på stöd som eleven kan behöva i skolan och undervisningen.

Har du frågor?

Hörsel- och synpedagogiska navet Gymnasieavdelningen Telefon: Telefon 08-508 33060 E-post: E-post horselochsynnav.gymnasieskolan@edu.stockholm.se