En lärare står i ett klassrum fyllt med elever som räcker upp sina händer.
Foto: Ulrica Zwenger

Rösträtten i fokus för temaarbete

Eleverna i årskurs 3 på Södra Latins gymnasium fick en rivstart på terminen tack vare ett ämnesintegrerat temaarbete om demokrati och den allmänna rösträttens 100-årsjubileum.

Sidans innehåll i korthet:

  • På Södra Latins gymnasium arbetar eleverna med demokratins 100-årsjubileum i Sverige.
  • Undervisningen sker ämnesintegrerat och temat väcker stort engagemang hos eleverna.
  • Pedagogerna har haft mycket material att ösa ur, bland annat Stockholmskällans nyproducerade tidskrift.

– De här frågorna engagerar eleverna på djupet. Bättre start på terminens historieundervisning hade jag inte kunnat tänka mig, säger läraren Ulrika Gurestam.

Det är höstterminens tredje blocklektion som utgår ifrån 100-årsjubileet för demokratin och den allmänna rösträtten i Sverige. Under eftermiddagen har ett 20-tal elever på Södra Latin hunnit med både en svensk- och en samhällskunskapslektion på temat och nu återstår ämnet historia i dagens block.

– Ni kommer att få argumentera om rösträtten – för och emot. Under ett rollspel får ni sedan djupdyka i era olika roller och redovisa era argument, förklarar Ulrika Gurestam och ger eleverna lite bakgrund till 1800-talets samhällsförändringar och rådande normer.

”Oerhört givande att jobba så här”

Pedagogerna har haft mycket inspirationsmaterial att ösa ur, däribland Stockholmskällans nyproducerade tidskrift. Ulrika Gurestam har lett temaarbetet i sitt lärarlag.

– Det är oerhört givande att kunna jobba ämnesintegrerat och ha blocklektioner på flera timmar med samma tema. Det ger eleverna så mycket mera, de får ett bredare perspektiv och ser sammanhangen tydligare. Demokratitemat pågår i sex veckor och ska redovisas i ett ämnesgemensamt pm. På så sätt minskar vi elevernas provtillfällen och arbetsbörda.

Redan i slutet av förra terminen började hon tillsammans med kolleger på skolan att diskutera upplägget för temat demokrati och allmän rösträtt. Även en inspirationsgrupp för SO-lärare, på Globala gymnasiet, där hon deltagit, var en bra ingång inför höstens arbete.

– Planeringen inför höstterminen hade vi klar redan i juni, så nu känns det kul att vara i gång, säger Ulrika Gurestam och delar in eleverna i två grupper inför dagens diskussionsövning.

– Backa i tanken tillbaka till tiden för demokratins genombrott, men använd även nutida erfarenheter. Det senare kan ju vara bra att ha i bakhuvudet när ni ska argumentera för hur det skulle kunna bli, säger hon och understryker att de hela tiden ska tänka i termer av då, nu och framtid.

Två personer tittar på en trycksak där ordet rösträtt syns i en rubrik.
Läraren Ulrika Gurestam och sistaårseleven Vigo Roth pratar om den första motionen som skrevs om kvinnlig rösträtt. Foto: Ulrica Zwenger

Utrymme för argumentation

Engagemanget är påtagligt och Ulrika Gurestam menar att frågan om demokrati och allmän rösträtt ger eleverna stort utrymme för diskussioner och att slipa på sin argumentationsteknik, men även att lära sig byta perspektiv och lyssna på varandra.

– Vi kan bocka av många av läroplanens målområden i det här temat. Det har många fördelar att jobba ämnesintegrerat. Våra respektive lektioner länkar hela tiden in i varandra. I svenskan läser eleverna till exempel boken ”Nortullsligan” av Elin Wägner, som var en nyckelperson när det gäller den allmänna rösträttens införande. Utifrån den kan vi sedan diskutera historiska skeenden.

Ulrika Gurestam betonar att det här arbetssättet även ger henne som pedagog möjlighet att förkovra sig.

– Tack vare att jag tar del av den kunskap och det material som eleverna använder i de andra två ämnena, får jag också lära mig och se saker ur olika perspektiv.

”Stockholmskällans material ovärderligt”

En pedagogisk, ämnesgemensam övning som används på lektionerna är en tidslinje, en övning som finns i Stockholmskällans material, där eleverna får fylla i olika händelser i utvecklingen fram till den allmänna rösträtten och demokratins genombrott. Det kan handla om såväl historiska händelser som viktiga skeenden i samhällsutvecklingen som tidsbestäms.

– Som historielärare har jag oerhört mycket material att tillgå, och att få färdigt källgranskat material som Stockholmskällan erbjuder är ovärderligt. Det är en stor fördel att kunna få del av primärkällor, säger hon.

Men nu är det dags för återsamling och några avslutande minuter med eleverna. Ulrika Gurestam tar upp läroboken ”På lika villkor” och visar vilka sidor eleverna ska läsa som läxa till nästa lektionstillfälle.

– Där hittar ni ännu fler argument för och emot, säger hon och berättar att nästa del i temat om demokrati och allmän rösträtt kommer att handla om uppbyggnaden av folkhemmet.

– Och längre fram kommer ni att få välja och fördjupa er i någon aktör som var central för demokratins genombrott.

Ulrika Gurestam framhåller att det är en stor fördel att arbeta med demokratitemat just i årskurs 3.

– Elevernas egna erfarenheter och mognad kommer väl till pass här. Men självfallet kan man åldersanpassa undervisningen och lyfta fram det här viktiga 100-årsjubileumet även i de lägre årskurserna.

Agneta Berghamre Heins

Skribent

Originalpublicering i LÄRA 3/2021