Två medelålders män sitter vid ett konferensbord. Framför dem ligger tecknade bilder av människor.
Foto: Robert Blombäck

Ökad kunskap om hedersbegreppet

På Hagsätraskolan arbetar lärare och annan personal tillsammans med eleverna för att öka medvetenheten om normer och tänkesätt som är kopplade till hedersbegreppet.

Sidans innehåll i korthet:

  • Det är viktigt att både lärare och elever får lära sig mer om hedersbegreppet.
  • Tvångsgiftermål, ”uppfostringsresor” och barnäktenskap oroar inför sommarlovet.
  • På Hagsätraskolan arbetar alla tillsammans för att öka medvetenheten om hedersförtryck.
  • Skolan har använt programmet "Mentorer i våldsprevention" i sitt arbete.

– ”Vad ska folk säga?”. Det är den frågan som ligger bakom hela hedersproblematiken, säger läraren Dan Hedman.

Han undervisar i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 7 och 8. Tillsammans med bland andra kuratorn Jonas Danielsson arbetar han med att förebygga och diskutera hedersrelaterat våld och förtryck med skolans elever. En viktig del i det arbetet är att vidga hedersbegreppet.

– Det handlar inte bara om flickor som förs utomlands för att giftas bort utan också om hur det kan vara att till exempel växa upp som bög i en icke-accepterande miljö. Vad är det för normer som styr i vårt samhälle? Hur har de skapats och hur tar de sig uttryck? Och hur kan de förändras? Normer och värderingar är ju inte något statiskt, säger Dan Hedman.

”Hade problem med kränkningar”

Hagsätraskolan har 750 elever i årskurserna F–9.

– För några år sedan hade vi problem med kränkningar och våld, berättar Jonas Danielsson som är en av skolans två kuratorer. Vi kände att vi behövde göra skolan tryggare. När vi sökte efter något som våra diskussioner om värdegrunden kunde ta avstamp i, hittade vi Mentorer i våldsprevention (MVP), ett program som går ut på att förebygga mäns och pojkars våld.

Från stadens sida görs flera insatser riktade till lärare och elever för att öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck.

– Sådant som tvångsgiftermål, ”uppfostringsresor”, könsstympning och barnäktenskap oroar inte minst inför det stundande sommarlovet, säger Susanne Tidestrand på utbildningsförvaltningens grundskoleavdelning. Samtidigt finns det tydliga rutiner ute på skolorna om man misstänker något. I första hand ska man göra en orosanmälan till socialtjänsten eller vända sig till resurscentret Origo. Är det akut kontaktar man 112. Och rektor ska alltid kontakta sin närmaste chef för att få råd och stöd om det finns misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck.

– Primärt har vi inte varit så oroliga för att våra elever ska åka till hemländer för att bli bortgifta eller så. Vi oroar oss mer för hur de kommer att ha det här hemma hela långa sommarlovet, berättar Jonas Danielsson.

Fjorton tematiska lektioner

Hedersbegreppet har fått två särskilda lektioner som påbyggnad i MVP-arbetet, som i övrigt har följande inriktning: ”Att skapa en gemensam förståelse av vad våld är. Att se att kön spelar roll i hur våldet tar sig uttryck och påverkar. Att aktivera oss alla till att bli aktiva åskådare.”

– Att vara aktiv betyder inte att man ska spela hjälte och gripa in om det innebär en risk, utan att man ska signalera. Kanske berätta för en vuxen vad man sett eller säga till den som blivit utsatt att ”jag såg vad som hände” så att den vet och känner att den inte är ensam, säger Dan Hedman.

MVP kommer från USA och har översatts och omarbetats till svenska förhållanden. Programmet består av 14 tematiska lektioner.

– Materialet är manualbaserat och nästan varje minut är beskriven, vilka frågor som ska ställas, hur de ska ställas och hur lång tid man ska samtala om varje enskild fråga. I början följde vi manualen nästan slaviskt men i dag har vi blivit lite friare i tanken och har en större flexibilitet, berättar Dan Hedman som liksom kollegerna är nöjd med programmet.

– Det stora flertalet elever är också nöjda, säger Jonas Danielsson.

En roman om hederskultur

Förutom lektionerna med MVP har Dan Hedman tillsammans med läraren Helena Berndtsdotter Rocksén ägnat lektionerna i både svenska och svenska som andraspråk åt läsning av Arkan Asaads roman ”Stjärnlösa nätter”. Genom boken får läsarna ta del av en hederskultur från den 18-årige pojken Amàrs perspektiv.

– Asaads bok är bra. Vi har läst den tillsammans och samtalat, haft ”heta stolen” och spelat upp scener utifrån alla de tankar som boken väcker. Sättet att arbeta har uppskattats av eleverna och det överensstämmer väl med kunskapskraven, säger Dan Hedman.

För mellanstadiet finns utbildningsmaterialet ”Agera tillsammans” som är inriktat på att förebygga kränkande behandling och trakasserier.

– Men för de yngsta eleverna är det lite mer torftigt med material, konstaterar Jonas Danielsson. Då har vi haft stor nytta av att träffas i den utvecklingsgrupp som vi tillsammans med sex andra skolor i området ingår i och där Susanne Tidestrand fungerar som samordnare. Vi letar och tipsar varandra om material som hjälper oss att tala om sådant som normer och genus.

”Är det bara män som mekar?”

Tillsammans har gruppen också tagit fram ett bildmaterial. Det är illustratören Jonna Hallberg som skapat ett material med bilder på människor med olika utseenden, åldrar, funktionsvariationer och i olika situationer.

– Med kortens hjälp kan vi samtala om till exempel olika familjekonstellationer. Kan ett barn ha två mammor? Eller kan en pappa sitta i rullstol? Är det bara män som mekar med bilar? Måste det vara kvinnor som arbetar i förskolan?

– Vi vill visa att bara för att det har varit på ett visst sätt tidigare behöver det inte fortsätta så. Vi har så fina elever. Vi vill att de ska se sina möjligheter och jag tycker vi är på god väg framåt. Det känns bra, säger Jonas Danielsson.

Origo hjälper till unga

Resurscentret Origo ger stöd, hjälp och vägledning till unga i länet som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Du som jobbar med unga kan ringa 08-508 251 20 för råd och stöd.

Origos webbplats

Helene Lumholdt

Skribent

Originalpublicering i LÄRA 2/2021