Kollegialt lärande med projekt BLIVA

Ett 30-tal av våra grund- och gymnasieskolor deltar i projektet BLIVA för att utforska potentialen i digitaliseringen utifrån undervisningsrelaterade frågor. På så vis kan vi bidra till professionsutveckling och undervisningsutveckling.

Utbildningsförvaltningen genomför 2019–2022 ett EU-finansierat projekt, kallat BLIVA. Ett 30-tal grund- och gymnasieskolor deltar för att under två läsår utforska potentialen i digitaliseringen utifrån undervisningsrelaterade frågor. BLIVA står för Behovsdrivet lärande med innovativa verktyg och arbetssätt.

Övergripande syfte

Det övergripande syftet är att projektet ska bidra till professionsutveckling för lärare och därmed till undervisningsutveckling genom att lärare ges möjlighet att systematiskt utforska sin undervisning, det som kan fungera bättre och det mervärde digitalisering kan innebära, inte minst för de elevgrupper skolan har svårast att nå. För att uppfylla detta syfte, krävs insatser på flera nivåer:

Egenformulerade verksamhetsbehov

Skolornas utvecklingsorganisation ska stärkas, rektors och utvecklingsgruppers förmåga att leda förändring ska stärkas, liksom det kollegiala och systematiska arbetet inom och mellan skolor (dela-kulturen). Här ska digitala verktyg, processer, system användas som svar på egenformulerade verksamhetsbehov på alla nivåer. Nätverkstanken eller olika former av innovativa möten är viktiga sätt att sprida erfarenheterna.

Fokus på undervisningsutveckling

Central förvaltning ska förbättra sin kapacitet att samordna, paketera och kommunicera sina erbjudanden om stöd så att de bättre motsvarar behov och identifierade utvecklingsområden på skolorna, med särskilt fokus på undervisningsutveckling.

Projektet ska tillsammans med utvalda skolor utifrån deras behov formulera, utveckla och paketera modeller, erfarenheter, strategier som i nästa steg kan komma andra skolor till gagn. Projektet ska därför skapa strukturerade möjligheter för lärare på projektskolorna att i sin praktik och utifrån egenformulerade problemställningar, utforska potentialen i digitala verktyg, arbetssätt och system för att förbättra undervisningen och i vissa fall andra delar av verksamheten. Genom ökad digital kompetens kan lärare och skolledare förbättra såväl undervisningens kvalitet, som organiseringen av skolan, arbetssätt och processer.

Erfarenheterna – såväl innehåll som form – tillvaratas av central förvaltning och paketeras till ändamålsenliga format för andra skolor att ta del av. Förbättringskapaciteten förväntas därmed öka på alla nivåer.

Samarbetsyta

Alla inblandade i projektet samarbetar på en Sharpointyta.

Sharpointytan BLIVA

Tidplan

  • Projektstart: Augusti 2019
  • Planeringsfas: Augusti 2019 – 1 maj 2020
  • Utvecklingsarbete på skolorna i två läsår: Start höstterminen 2020
  • Avslut: Juni 2022

Framtaget stödmaterial för kollegialt lärande

BLIVA har producerat färdiga paket med innehåll och förslag inom områden som skolor uttryckt behov inom.

Moduler för kollegialt lärande

Finansiering

Medlen till dessa insatser kommer från Europeiska Socialfonden genom ESF-rådet.

ESF-rådets webbplats

Europeiska unionens flagga
Foto: EU