Tre skrattande förskolebarn i vinterkläder sitter på rad.

HBTQ, genus och normmedvetenhet i förskolan

Normer kan vara nödvändiga för det mellanmänskliga umgänget, men de kan även begränsa. Vilka normer bär du med dig? Ta del av filmade föreläsningar om normkritik och HBTQ i förskolan.

Genom att bli medveten om dina egna normer kan du agera och tänka på ett mer inkluderande sätt i barngruppen.

Under läsåret 2015/16 fick pedagoger och chefer från förskolor i Stockholms stad fördjupa sig i HBTQ, genus och normmedvetenhet genom ett antal föreläsningar. Föreläsningarna ingick i Stockholms stads satsning för att öka kunskap och medvetenhet om normkritisk pedagogik. Föreläsningarna spelades in och du kan ta del av dem här.

Normkritisk likabehandling i förskolan

Aisha Lundgren, interkulturell genuspedagog, föreläste om sitt arbete, processer och utveckling i förskolan utifrån pedagogperspektivet (1 timme, 6 minuter).

Normer, normkritik och normkritisk pedagogik

Helena Hill, programsamordnare med ansvar för förskollärarutbildning med interkulturell profil på Södertörns högskola, föreläste om begreppet normkritik och vad det innebär att vara normkritisk i praktiken (1 timme, 17 minuter).

Bångstyriga barn

Klara Dolk, universitetslektor vid Stockholms universitet, föreläste om makt och normer under rubriken Bångstyriga barn, makt och normer i förskolan (1 timme, 13 minuter).

Närhet, omsorg och övergrepp

Christian Eidevald, universitetslektor vid Stockholms universitet, föreläste om normer kring kvinnligt och manligt i förskolan under rubriken Närhet, omsorg och övergrepp (1 timme, 13 minuter).

Mångfald + genus = normkritik

Anna Olausson, universitetslektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap på Umeå universitet, föreläste under rubriken Att göra sig gällande – Mångfald i förskolebarns kamratkulturer (59 minuter).

Att leda normmedvetna processer

Lotta Rajalin, förskolechef i Stockholms stad, föreläste om normmedvetna processer ur ett ledarskapsperspektiv (44 minuter).