Förskolesummit 2022 – föreläsare och moderatorer

Förskolesummit 2022 leds av Fredrik Lindström och Susanne Kjällander. Träffa dem och årets föreläsare här!

Programledare och moderator

Fredrik Lindström

Fredrik Lindström har blivit en av landets mest populära personer tack vare sitt sätt att blanda underhållning med folkbildning i sina böcker, föreställningar, TV-program och sommarprat. Fredriks utläggningar om språket, vårt land, vart resorna går i "På Spåret" och om allt annat mellan himmel och jord är alltid lika träffande, engagerande och alltid med en stor nypa humor.

Fredrik startade sin humorkarriär som busringare i "Hassan" men för den allra bredaste publiken är han mest känd för sin roll som domare i SVT:s omåttligt populära långkörare "På Spåret".

Susanne Kjällander

Susanne Kjällander är grundskollärare och arbetar som förskollärarutbildare på Stockholms universitet där hon är kursansvarig för språkterminen. Hon är nybliven docent i förskoledidaktik och har i 15 år forskat och skrivit böcker om lärande och undervisning med digitala verktyg. Hon har varit med och tagit fram Sveriges nya läroplaner och digitaliseringsstrategier och hon är grundare av det Nationella forskarnavet digitalisering i förskolan.

Susanne är en väl anlitad föreläsare i Sverige och utomlands och har föreläst på Förskolesummit flera gånger tidigare. Hon tycker att Förskolesummit är ett strålande exempel på när akademi och förskolepraktik möts och tillsammans skapar något nytt. Hennes forskning har givit upphov till olika TV-program samt till UR:s app Tripp trapp träd.

Föreläsare

Jim Cummins

Professor på Ontario Institute for Studies in Education på University of Toronto

Dr. Jim Cummins är professor vid Ontario Institute for Studies in Education vid University of Toronto. Hans forskning fokuserar på språk- och läskunnighetsutveckling i utbildningssammanhang som kännetecknas av språklig mångfald och har haft inflytande i utvecklingen av politik och undervisningspraxis för att främja effektiv utbildning för flerspråkiga barn. Hans teoretiska arbete har betonat skärningspunkterna mellan samhälleliga maktrelationer, identitetsförhandlingar mellan lärare och studenter och läs- och skrivkunnighet i flerspråkiga klassrum. Hans publikationer inkluderar Flerspråkiga elever: Effektiv undervisning i en utmanande tid (Natur & Kultur, 2017) och Rethinking the education of multilingual learners: A critical analysis of theoretical concepts (Multilingual Matters, 2021).

Ann-Christine Vallberg-Roth

Professor i pedagogik vid Malmö universitet och förskollärare

Ann-Christine Vallberg-Roth är professor i pedagogik vid Malmö universitet och förskollärare. Hennes forskningsintresse rör läroplansfrågor, undervisning och didaktik med fokus på förskola. Hon är engagerad i forsknings- och utvecklingsprogram, nätverk, lärarutbildning, forskarutbildning och forskarskola. Under de senaste åren har hon bedrivit samverkansforskning och har bland annat varit vetenskaplig ledare för två FoU-program (Ifous) om undervisning och sambedömning i förskolan som inkluderat 20 kommuner, bland annat Stockholms stad. Begreppet ”flerstämmig didaktisk modellering” flätar samman hennes forskningsinriktning med pågående samverkansforskning i förskolan.

Polly Björk-Willén

Professor emerita Linköpings universitet

Polly Björk-Willén är docent i pedagogiskt arbete och biträdande professor emerita vid Linköpings universitet. Hon har en bakgrund som förskollärare och har i många år undervisat på förskollärarprogrammet. Hennes forskningsintresse är interaktionsstudier med i huvudsak förskolan som arena, något som innefattar berättande, barns språkanvändning, etnicitet, flerspråkighet, lekspråk, och språkpolicy i förskola och hem.

2021 tog hon i samarbete med Ifous och nio skolhuvudmän, fram forskningssamanställningen Språkutvecklande förskola – en kunskapsöversikt om språkutvecklande arbete i förskolan.

Signe Tonér

Lektor vid Stockholms universitet

Signe Tonér är doktor i lingvistik och arbetar som universitetslektor vid förskollärarutbildningen på Stockholms universitet. Hon har tidigare arbetat som logoped i drygt 10 år. Hennes forskningsområde är sambanden mellan äldre förskolebarns språkliga förmåga och deras exekutiva funktioner, det vill säga förmågor som inhibering, arbetsminne och kognitiv flexibilitet. Ett annat stort intresse är kommunikativ tillgänglighet och språkutvecklande arbetssätt i förskolan.

Henrik Andershed

Henrik Andershed, professor på Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete på Örebro universitet

Henrik är vetenskapligt ansvarig för SOFIA-studien – en longitudinell vetenskaplig studie om behovet av tidiga insatser. En studie av barns sociala, beteendemässiga och fysiska utveckling. 2000 barn i Karlstads kommun följs från 3–5 år. Studien handlar om hur barnen tänker, vad de känner och vad de gör och hur det påverkar deras livsval, samt vilken roll förskolan kan spela.

Louise Bringselius

Lektor, docent och Fil dr vid Företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet

Louise Bringselius är docent och lektor i organisation och ledning (företagsekonomi) vid Lunds universitet med särskilt fokus i sin forskning på tillit, professioner, organisationskultur, styrning, tillsyn och utvärdering. Skriver även om New Public Management, byråkrati och andra breda trender i organisationer i allmänhet och offentliga sektor i synnerhet. 2017–2019 var hon forskningsledare i den statliga utredningen Tillitsdelegationen med ansvar för 12 forskarledda projekt kring tillitsbaserad styrning och ledning.

Bim Riddersporre

Lektor i psykologi vid Institutionen för skolutveckling och ledarskap vid Malmö universitet

Bim Riddersporre är leg psykolog, leg logoped och fil dr i psykologi. Hon har tidigare arbetat som barnpsykolog, universitetslektor och haft flera chefsuppdrag. Bim forskar, skriver, handleder och undervisar inom ledarskapsområdet – och oftast handlar det om förskolan.

Bim genomförde tillsammans med Sven Persson, (2020–2021) en forskningsstudie i Stockholm om Villkor och organisering för ett närvarande och pedagogiskt ledarskap i förskolan.