Skicka ett abstract till LFK 2021

För tionde året i rad anordnas nu Lärarnas forskningskonferens (LFK). LFK är ett forum för undervisningsutvecklande och lärardriven skolforskning. Syftet med konferensen är att bidra till lärarprofessionens vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet.

Här möts lärare för att presentera, diskutera och ta del av forsknings- och utvecklingsprojekt med utgångspunkt i frågor som rör undervisning och ämnesdidaktik.

Årets konferens anordnas tisdagen den 2 november på Nacka gymnasium. Konferensen är kostnadsfri och lunch och kaffe ingår. Konferensen är ett bra tillfälle att få diskutera forsknings- och utvecklingsprojekt med lärare och forskare inom fältet.

Det är i skrivande stund inte beslutat om årets konferens kommer att genomföras på Nacka gymnasium, digitalt via länk, eller som en form av ”hybridkonferens”. Till förra årets konferens, som genomfördes helt digitalt, anmälde sig 570 personer.

Forskningskonferensen arrangeras av Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS). STLS är en samverkansplattform mellan Stockholms stad, Botkyrka kommun, Nacka kommun, Fryshusets gymnasium, Kunskapsskolan, Södertälje kommun och Stockholms universitet med syfte att leda och samordna undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning – för, med och av lärare.

Vi öppnar redan nu call for papers - ta chansen att skicka in ett abstract för att få presentera och diskutera ämnesdidaktiska projekt!

Anmälan för deltagare öppnar i början av juni.

Call for papers för er som vill presentera på LFK 2021

Vi välkomnar nu ansökningar för att presentera och diskutera planerade, pågående eller avslutade ämnesdidaktiska forsknings- och utvecklingsprojekt på konferensen. Det finns två olika typer av sessioner: presentation och symposium.

  • Presentation: Ett planerat, pågående eller avslutat projekt presenteras följt av diskussion. En presentation är 20 minuter som följs av 10 minuter diskussion med åhörare.
  • Symposium: Flera projekt med samma syfte eller tema presenteras under samma session, med gemensam inledning och diskussion. Fokus ska ligga på det övergripande syftet och de olika delprojektens bidrag presenteras kortfattat. Ett symposium är 70 minuter.

Ansök och skicka in ett abstract

Om ni vill presentera eller hålla i ett symposium skickar ni in ett abstract. Fokus för innehållet i abstract ska vara projektets ämnesdidaktiska relevans för lärarprofessionen och undervisningen. 

Innehåll i ert abstract

Ert abstract ska bestå av en text på 400–600 ord i löpande text, inklusive referenser. Följande delar ska ingå (se exempelabstract nedan):

Bakgrund: Redogör för projektets förankring i undervisning och ämnesdidaktisk forskning.

Syfte och frågeställningar: Vad är syftet med studien eller projektet? Forskningsfrågor?

Metod: Redogör för tillvägagångssätt, exempelvis intervention, klassrumsobservation, intervjuer, enkäter. Använde ni någon speciell forskningsansats eller teori? Lyft också fram för- och nackdelar med er metod.

Resultat: Redogör för era resultat, eller förväntade resultat om det handlar om planerat eller pågående projekt. Besvara era frågeställningar så långt det är möjligt. På vilket sätt bidrar er studie till att utveckla undervisningen i ert ämne?

Referenser: Lista de referenser ni använt.

Exempelabstract 1

Exempelabstract 2

Skicka in abstract

Abstract skriver du i ett worddokument och laddar upp här senast 16 maj: http://px.nu/otjvc

Du får besked om ditt abstract är antaget senast 1 juni. Därefter öppnar anmälan till konferensen.

Frågor om call for papers och presentation mejlas till LFK21@nacka.se.

Lärarnas forskningskonferens

Har du frågor?

STLS Hör av dig till oss om du har frågor om call for papers och presentation. Mejla oss! E-post: E-post LFK21@nacka.se