Ämnesdidaktiskt ramprojekt i svenska och svenska som andraspråk

Budskap bortom raderna - läsa och tolka skönlitteratur.

Ramprojektet inom nätverket för svenska och svenska som andraspråk har namnet ”Budskap bortom raderna – läsa och tolka skönlitteratur” och vänder sig till såväl grundskolan som gymnasiet. Vi vill samla ett antal delprojekt som undersöker hur förmågan att läsa och analysera texter (Lgr11) kan utvecklas genom undervisning och hur kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag (Gy11) kan bidra till detta.

Vi fokuserar budskap, tematik och motiv i texter i olika modaliteter, som skriven text, film eller spel, och hur undervisningen kan skapa förutsättningar för ökad förståelse för fiktion. Har du tankar om vad det innebär att kunna se dolda budskap och hur man i undervisningen kan utveckla denna förmåga, så är du välkommen att ingå i ramprojektet.

Budskap, tematik och motiv är begrepp som tolkats på olika sätt och ibland även ifrågasatts. En för delprojekten gemensam och fördjupad diskussion om vad förmågan att se texters budskap kan innebära ingår därför som en del i ramprojektet ”Budskap bortom raderna – läsa och tolka skönlitteratur”.

Vill du vara med?

Anmäl intresse och ansök om medel för ämnesdidaktiska projekt inom STLS

Nästa möjlighet att anmäla intresse till ramprojekt i svenska och svenska som andraspråk är 15 april.

Pågående delprojekt

 1. Lågstadiet: Linda Sörensson, Blackebergsskolan och Anna Osipova, Språkcentrum, Botkyrka.
 2. Mellan- och högstadiet: Annika Lööw och Anna Norlin, Grimstaskolan och Camilla Öhman, Sundbyskolan.
 3. Gymnasiet: Elisabeth Kullberg och Helena Berglund, Thorildsplans gymnasium.

Avslutade delprojekt

Läsåret 2018/2019 deltog följande delprojekt:

 1. Högstadiet: Jesper Kans, Vera Alfredsson, Mika Nyman, Annika Lööw och Anna Norlin, Grimstaskolan och Nina Halmkrona, Rinkebyskolan.
 2. Yngre åldrar (förberedelseklass och F-6): Jessica Fidani, Alviksskolan, Lana Dervisic, Bandhagens skola och Linda Sörensson, Blackebergsskolan.

Läsåret 2016/17 deltog följande delprojekt:

 1. Skönlitteratur som medel för demokratisk fostran. Äppelviksskolan, högstadiet. Delprojektets syfte: Att undersöka hur högstadieelevers förmåga att växla perspektiv kan påverkas av att läsa och diskutera skönlitteratur.
 2. Öppna samtal som medel att öka elevernas förståelse av faktatexter. Ronnaskolan och Brunnsängsskolan, Södertälje, Tunaskolan, Botkyrka. Projektets syfte är att undersöka hur man genom öppna samtal kan öka elevernas förståelse av NO-texter.
 3. Att utveckla förmågan att läsa kritiskt. SIFA (Vuxenutbildning) och S:t Botvidsgymnasiet (SPRINT). Delprojektets syfte: Att designa undervisning inom grundläggande vuxenutbildning och språkintroduktion för att utveckla sva-studerandes förmåga att utveckla kritisk och analytisk läsförmåga.
 4. Att lära sig läsa juridiska texter utifrån en juridisk litteracitetspraktik. Östra reals gymnasium. Delprojektets syfte: Att undersöka hur man kan göra eleverna medvetna om det sammanhang i vilket juridiska rättsfallsbeskrivningar används för att på så sätt öka elevernas förmåga att läsa detta slags texter.

Läsåret 2015/16 deltog följande delprojekt:

 1. Skönlitteratur som medel för demokratisk fostran. Äppelviksskolan, högstadiet.Projektets syfte: Att undersöka hur högstadieelevers förmåga att växla perspektiv påverkas av att läsa och diskutera skönlitteratur.
 2. Att undervisa för att utveckla elevers förståelse av faktatexter. Södra Ängby skola och Adolf Fredriks skola, låg- och mellanstadiet. Projektets syfte: Att undersöka hur undervisning kan förbättra lågstadie- respektive mellanstadieelevers förståelse av innehållet i faktatexter.