Ämnesdidaktiskt ramprojekt i svenska och svenska som andraspråk

I ett ramprojekt arbetar du tillsammans med forskare och lärare från andra skolor för att med hjälp av vetenskapliga metoder utforska något som är svårt och viktigt i klassrummet. Varje projekt organiseras som flera delprojekt, exempelvis utifrån stadium eller på olika aspekter av den övergripande frågan.

Vårt pågående ramprojekt Budskap bortom raderna – läsa och tolka skönlitteratur är inne på det tredje läsåret.

Nästa läsår (2021/2022) utvecklar vi vårt ramprojekt om tolkande läsning av skönlitteratur:

Skönlitterära textuniversum

Ramprojektet inom nätverket för svenska och svenska som andraspråk har namnet Skönlitterära textuniversum och vänder sig till både grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. Vi söker lärare som vill undersöka hur förmågan att tolka och analysera skönlitteratur kan utvecklas i en undervisning där elever bearbetar skönlitteratur genom olika multimodala uttryckssätt.

Elevernas egna bearbetningar och kreativa produktion i olika uttrycksformer är i fokus och projektet undersöker hur en litteraturundervisning som utgår från tolkning av skönlitteratur som ett görande kan bidra till elevers förmåga att tolka och analysera fiktion.

Låter detta intressant? Har du egna tankar och erfarenheter om hur elever genom kreativt skapande kan utveckla sina tolkningar av skönlitterära texters budskap, tema, motiv och symbolik. Det kan röra förmågan att läsa och analysera skönlitteratur (Lgr 11), att utveckla elevernas kunskap om genrer och berättartekniska och stilistiska drag (Gy 11) eller förmågan att läsa och reflektera över skönlitteratur i skilda former och från olika delar av världen (Vux)? Välkommen att söka till ramprojektet Skönlitterära textuniversum!

Vill du vara med?

Anmäl intresse och ansök om medel för ämnesdidaktiska projekt inom STLS

Nästa möjlighet att anmäla intresse till ramprojekt i svenska och svenska som andraspråk är 15 april.

Pågående delprojekt

Budskap bortom raderna - läsa och tolka skönlitteratur

Ramprojektet inom nätverket för svenska och svenska som andraspråk har namnet ”Budskap bortom raderna – läsa och tolka skönlitteratur” och vänder sig till såväl grundskolan som gymnasiet. Vi vill samla ett antal delprojekt som undersöker hur förmågan att läsa och analysera texter (Lgr11) kan utvecklas genom undervisning och hur kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag (Gy11) kan bidra till detta.

Vi fokuserar budskap, tematik och motiv i texter i olika modaliteter, som skriven text, film eller spel, och hur undervisningen kan skapa förutsättningar för ökad förståelse för fiktion. Har du tankar om vad det innebär att kunna se dolda budskap och hur man i undervisningen kan utveckla denna förmåga, så är du välkommen att ingå i ramprojektet.
Budskap, tematik och motiv är begrepp som tolkats på olika sätt och ibland även ifrågasatts. En för delprojekten gemensam och fördjupad diskussion om vad förmågan att se texters budskap kan innebära ingår därför som en del i ramprojektet ”Budskap bortom raderna – läsa och tolka skönlitteratur”.

Pågående delprojekt: Budskap bortom raderna - läsa och tolka skönlitteratur.

 1. Lågstadiet: Anna Hjalmarsson, Språkcentrum, Botkyrka och Janina Skeppström, Blackebergsskolan.
 2. Mellan- och högstadiet: Pethra Ekholm och Ann-Charlotte Hedegärd, Skarpnäckskolan och Rebecca Redmansdotter, Lugnets skola
 3. Gymnasiet: Elisabeth Kullberg, Thorildsplans gymnasium och Lusia Maurer, Språkcentrum, Stockholms stad.
 4. Vuxenutbildningen: Anna Rönqvist, Åsö vuxengymnasium och Hilde Staaf, SIFA.

Avslutade delprojekt: Budskap bortom raderna – läsa och tolka skönlitteratur

Läsåret 2019/2020 deltog följande delprojekt:

 1. Lågstadiet: Linda Sörensson, Blackebergsskolan och Anna Osipova, Språkcentrum, Botkyrka.
 2. Mellan- och högstadiet: Annika Lööw och Anna Norlin, Grimstaskolan och Camilla Öhman, Sundbyskolan.
 3. Gymnasiet: Elisabeth Kullberg och Helena Berglund, Thorildsplans gymnasium.

Läsåret 2018/2019 deltog följande delprojekt:

 1. Högstadiet: Jesper Kans, Vera Alfredsson, Mika Nyman, Annika Lööw och Anna Norlin, Grimstaskolan och Nina Halmkrona, Rinkebyskolan.
 2. Yngre åldrar (förberedelseklass och F-6): Jessica Fidani, Alviksskolan, Lana Dervisic, Bandhagens skola och Linda Sörensson, Blackebergsskolan.

Läsåret 2016/17 deltog följande delprojekt:

 1. Skönlitteratur som medel för demokratisk fostran. Äppelviksskolan, högstadiet. Delprojektets syfte: Att undersöka hur högstadieelevers förmåga att växla perspektiv kan påverkas av att läsa och diskutera skönlitteratur.
 2. Öppna samtal som medel att öka elevernas förståelse av faktatexter. Ronnaskolan och Brunnsängsskolan, Södertälje, Tunaskolan, Botkyrka. Projektets syfte är att undersöka hur man genom öppna samtal kan öka elevernas förståelse av NO-texter.
 3. Att utveckla förmågan att läsa kritiskt. SIFA (Vuxenutbildning) och S:t Botvidsgymnasiet (SPRINT). Delprojektets syfte: Att designa undervisning inom grundläggande vuxenutbildning och språkintroduktion för att utveckla sva-studerandes förmåga att utveckla kritisk och analytisk läsförmåga.
 4. Att lära sig läsa juridiska texter utifrån en juridisk litteracitetspraktik. Östra reals gymnasium. Delprojektets syfte: Att undersöka hur man kan göra eleverna medvetna om det sammanhang i vilket juridiska rättsfallsbeskrivningar används för att på så sätt öka elevernas förmåga att läsa detta slags texter.

Läsåret 2015/16 deltog följande delprojekt:

 1. Skönlitteratur som medel för demokratisk fostran. Äppelviksskolan, högstadiet. Projektets syfte: Att undersöka hur högstadieelevers förmåga att växla perspektiv påverkas av att läsa och diskutera skönlitteratur.
 2. Att undervisa för att utveckla elevers förståelse av faktatexter. Södra Ängby skola och Adolf Fredriks skola, låg- och mellanstadiet. Projektets syfte: Att undersöka hur undervisning kan förbättra lågstadie- respektive mellanstadieelevers förståelse av innehållet i faktatexter.