En utrymningsskylt som det står Exit på.

Exit Tickets synliggör gruppens lärande

Hur vet man att man har lyckats med sin undervisning? Exit tickets är en metod för formativ bedömning som används för att stämma av en grupps lärande. För att få veta hur den används i praktiken och hur den påverkar elevresultatet besökte vi läraren Helena Bergsmark på Eiraskolan på Kungsholmen.

Sidans innehåll i korthet:

  • En metod för formativ bedömning.
  • Är en fråga som eleverna svarar på innan de lämnar lektionen.
  • Repetition befäster kunskapen.

En exit ticket är en fråga som eleverna svarar på innan de lämnar lektionen och går ut på rast. Svaret är lärarens kvitto på hur denne nåt fram med sin undervisning. I Helenas klass skriver de ner svaret på ett papper, men det går lika bra att göra det digitalt.

Helena har NO-lektion med klass 4:1 när vi är på besök. Målet med lektionen är: Vad innebär nedbrytning? Ge exempel på nedbrytare i vår natur.

– Jag har alltid ett tydligt mål med lektionen som jag skriver på tavlan så alla kan se vad vi ska arbeta med. Om det står på tavlan kan eleverna påminna sig om målet under lektionen. Det är lätt att drömma sig bort ett tag på en åttiominuters lektion.

Helena kopplar sina exit tickets till lektionens mål för att se ifall eleverna förstått innehållet eller om de måste repetera. Hon läser igenom biljetterna och nivågrupperar dem samma dag. Det ger henne en överblick hur eleverna tagit till sig undervisningen.

– När jag använder exit tickets är de oftast anonyma. Jag vill få syn på gruppens lärande för att se om jag har lyckats med min undervisning. Om det är många som inte förstår har jag inte nått fram och vi måste repetera och prata om innehållet på ett annat sätt.

Helena tycker inte det är ett problem att elever som redan förstått får arbeta med materialet igen. Repetition befäster kunskapen och dessutom testar hon nya sätt att förmedla innehållet och det gör att eleverna får en chans att fördjupa sin förståelse.

– Vi repeterar på andra sätt, med andra bilder och böcker eller pratar med varandra. Jag använder gärna goda elevexempel. Ibland har eleverna lättare att förstå om man använder deras egna ord.

Alla svar bidrar till gruppens lärande

Helena berättar att eleverna ofta frågar om de får skriva en exit ticket. Hon tror att det beror på att de är vetgiriga och tycker om att visa vad de kan.

– Jag tycker exit tickets är ett effektivt sätt att synliggöra lärandet, både för den enskilda eleven och på gruppnivå. Med den här metoden blir alla elevers lärande lika viktigt och det tycker jag är en stor vinst i undervisningen.

En annan metod Helena använder sig av är No hands up. Hon har skrivit varje elevs namn på glasspinnar och drar slumpmässigt vem som ska svara på frågan. Syftet är att skapa en lärandemiljö där alla får chansen att svara.

– Det ska inte vara pinsamt att svara fel, vi är här för att lära och allas svar bidrar till gruppens lärande.

Se filmen om metoden No hands up vi gjorde med Anna Lindqvist på Södermalmsskolan.

Eftersom Helena även undervisar i svenska brukar eleverna anstränga sig för att skriva genomarbetade svar, men skrivandet är inte alltid i fokus.

– Ibland frågar de om de måste skriva fullständiga meningar och då kan jag säga nej, ibland räcker det att de skriver en lista eller rabblar några begrepp. Ibland är jag ute efter fakta, ibland får de resonera fritt eller reflektera kring materialet.

Helena har arbetat med exit tickets i ungefär två år i olika klasser. I 4:1 har de arbetat med exit tickets under höstterminen och eleverna är redan inkörda. Så här kan en exit ticket som besvarar frågorna ”Vad innebär nedbrytning? Ge exempel på nedbrytare i vår natur” se ut:

En elevs handskrivna anteckningar på ett linjerat papper.

Viktigt med tydliga mål

Helenas råd för den som vill arbeta med exit tickets är att synliggöra mål och syfte med lektionen för eleverna. Hon tycker också det är viktigt att det inte bli för mycket press på den individuella prestationen.

– Eleverna ska känna att det är ett underlag till när jag planerar nästa lektion när de lämnar in sin exit ticket.

När vi pratar med eleverna har de inga problem att förstår vad metoden ska leda till och många vill förklara vad en exit ticket är för oss.

– Jag tror det är för att hon ska se vad vi kan och vad vi inte kan. Och så får vi jobba vidare med det vi inte är så bra på, förklarar eleven Ferdinand.

– Det är inte så svårt, men man måste lyssna på lektionen, säger klasskamraten Tine.

Helena tycker att eleverna blivit mer uppmärksamma efter att hon introducerat exit tickets.

– De vet att alla kommer att få svara på frågan så alla är mer uppmärksamma på lektionen.

Den här lektionen fick eleverna fem minuter på sig att skriva sin exit ticket. Helena tycker att man måste testa sig fram till hur lång tid eleverna behöver för att skriva sin exit ticket. Vissa grupper är snabbare än andra och vissa ämnen kräver mer tankemöda. För att eleverna inte ska bli stressade får klasskamrater som skrivit färdigt plocka upp sin läsa-tyst-bok medan de väntar.

– Att jag läser vad varje elev skrivit skapar känslan av att varje individs bidrag är viktigt. Det syns i klassrummet genom att jag lyfter goda exempel, återkopplar och lyfter deras exit ticket i undervisningen. Ibland kan jag uppmärksamma en enskild elev som har kämpat för att förstå. Det ska inte bara vara det välskrivna, utan även de som använder egna ord eller drar paralleller till det de själva sett. Jag hittar olika saker som är givande för hela klassen.

Artikeln har tidigare publicerats på Pedagog Stockholm 2018.