Flicka sitter vid ett bord och skriver med penna i ett block.
Foto: Folio bildbyrå

Exit Ticket - att utvärdera undervisningen

Hur vet man att man har lyckats med sin undervisning? Helena Bergsmark på Eiraskolan funderar återkommande över frågan. Med utgångspunkt i den publicerade artikeln om metoden Exit Ticket från 2018, reflekterar Helena vidare.

Sidans innehåll i korthet:

  • Eleven utvärderar undervisningens syfte och mål
  • Anpassningar i undervisningen för alla elevers behov

– För att möta alla elevers behov är det av stor vikt att vi lärare differentierar undervisningen. Detta gäller även formativa metoder så som Exit Ticket. Att designa lektioner och differentiera undervisningen är ett av våra fokusområden på Eiraskolan som vi arbetar med kollegialt. Elever har behov av särskilt professionella pedagoger. Det säger Helena Bergsmark som har arbetat med metoden Exit Ticket sedan 2014.

Formativa metoder och formativ bedömning

En Exit Ticket är en fråga som eleverna svarar på innan de lämnar lektionen. Svaret är lärarens kvitto på hur denne nått fram med sin undervisning.

I de klasser Helena undervisar erbjuds olika metoder för Exit Ticket. Vissa väljer fortfarande papper och penna men det går lika bra att göra det digitalt till exempel i Teams på Skolplattformen. En annan metod är att låta eleven prata in via talsyntes, mejla eller reflektera muntligt. Det är förstås innehållet och elevernas reflektioner som är värdefullt, inte hur det förmedlas.

Helena har NO-lektion med klass 4. Målet med lektionen är att förstå vad nedbrytning innebär och kunna ge exempel på nedbrytare i vår natur.

– Jag har alltid ett tydligt mål med lektionen som jag skriver på tavlan så alla kan se vad vi ska arbeta med. Om det står på tavlan kan eleverna påminna sig om målet under lektionen. Det är lätt att drömma sig bort ett tag på en åttiominuters lektion.

Helena formulerar lektionens Exit Ticket utifrån lektionens mål. 

– När jag använder Exit Tickets är de oftast anonyma. Jag vill få syn på gruppens lärande för att se att jag har lyckats med min undervisning. Om det är många som inte förstår har jag inte nått fram och vi måste repetera och prata om innehållet på ett annat sätt.

Efter den här lektionen fick eleverna fem minuter på sig att skriva sin Exit Ticket. Helena tycker att man måste testa sig fram till hur lång tid eleverna behöver för att skriva. Vissa grupper är snabbare än andra och vissa ämnen kräver mer tankemöda. För att eleverna inte ska bli stressade får klasskamrater som skrivit färdigt plocka upp sin läsa-tyst-bok medan de väntar.

Individanpassa och differentiera

En stor utmaning är, menar Helena, att entusiasmera de elever som har förmågan att lära sig nytt innehåll, nya begrepp och metoder snabbt. För dessa elever kan repetition många gånger vara positivt men också helt förödande.

– Att differentiera metoder för att bibehålla lust och nyfikenhet upplever jag som avgörande för många men också komplext. Att bygga relationer och prata med individen (eleven) är a och o. Om läraren visar att man vill möta elevens behov och har byggt upp en relation får man oftast de viktigaste nycklarna från eleven själv. Jag använder gärna goda elevexempel. Ibland har eleverna lättare att förstå om man använder deras egna ord. 

Ibland resonerar eleverna  två och två kring deras respektive svar på Exit Ticket. Här blir det viktigt att skapa positiva lärpar eller grupper av eleverna. Ett par utvecklar svaret tillsammans och tränar på att formulera ett gemensamt svar de båda blir nöjda med. Ett annat lärpar kanske får i uppgift att dra paralleller eller se likheter och skillnader med tidigare laborationer. Ett tredje lärpar kanske själva kommer på något i innehållet de vill fördjupa sig i. 

Alla svar bidrar till allas lärande

Helena berättar att eleverna ofta frågar om de får skriva en Exit Ticket. Hon tror att det beror på att de är vetgiriga och tycker om att visa vad de kan.

– Med den här metoden blir alla elevers lärande lika viktigt och det tycker jag är en stor vinst i undervisningen.

En annan metod Helena använder sig av är "No hands up". Hon använder glasspinnar med varje elevs namn och drar slumpmässigt vem som ska svara på frågan. Syftet är att skapa en lärandemiljö där alla får chansen att svara.

– Det ska inte vara pinsamt att svara fel, vi är här för att lära och allas svar bidrar till gruppens lärande.

Eftersom Helena även undervisar i svenska brukar eleverna anstränga sig för att skriva genomarbetade svar, men skrivandet är inte alltid i fokus.

– Ibland frågar de om de måste skriva fullständiga meningar och då kan jag säga nej, ibland räcker det att de skriver en lista eller rabblar några begrepp. Ibland är jag ute efter fakta, ibland får de resonera fritt eller reflektera kring materialet.

– Att jag läser vad varje elev skrivit skapar känslan av att varje individs bidrag är viktigt. Det syns i klassrummet genom att jag lyfter goda exempel, återkopplar och lyfter deras Exit Ticket i undervisningen. Ibland kan jag uppmärksamma en enskild elev som har kämpat för att förstå. Det ska inte bara vara det välskrivna, utan även de som använder egna ord eller drar paralleller till det de själva sett. Jag hittar olika saker som är givande för hela klassen.

Eleverna har inga problem att förstår vad metoden ska leda till och många vill förklara vad en exit ticket är.

– Jag tror det är för att hon ska se vad vi kan och vad vi inte kan. Och så får vi jobba vidare med det vi inte är så bra på, förklarar eleven Ferdinand.

– Det är inte så svårt, men man måste lyssna på lektionen, säger klasskamraten Tine.

Helena tycker att eleverna blivit mer uppmärksamma.

– De vet att alla kommer att få svara på frågan så alla är mer uppmärksamma på lektionen.