Lärarna Sandra och Emelie vid vita tavlan.

Anpassa undervisningen efter dina elever

Lärarna Emelie Sköld och Sandra Aadalen på ESS gymnasiet på Södermalm brinner för klassrum där alla elever får komma till sin rätt. För att nå dit vill de göra upp med myten om den genomsnittliga eleven som präglar mycket undervisning.

Sidans innehåll i korthet:

  • Diskutera din syn på elever med dina kollegor.
  • Förändringar i undervisningen och en större variation kan höja allas resultat.
  • Fokusera på här och nu i undervisningen.

Texten i sin helhet:

– Elever gör rätt om de får rätt förutsättningar. Man bli ganska passiv som lärare om man säger att eleven skulle kunna om hen vill. Elever vill, som alla människor, lyckas. Den synen borde vägleda hur vi agerar med eleven i klassrummet, säger Sandra.

Planera undervisning för alla elever

Emelie och Sandra tycker det är viktigt att lärare diskuterar elevsyn med sina kollegor. De menar att många lärare har en massa förställningar i mötet med elever. Att de har en grundmotivation. Att de följer instruktioner som läraren ger utan att ifrågasätta.

– Vi behöver fundera över vilka förväntningar vi har på eleven och se till att dessa står i relation till elevens förmåga, säger Sandra.

– Många lärare har en idé om att eleverna ska formas för att passa in i skolans mall. Men alla elever kan vi inte forma. Då behöver vi röja undan hindren som står i vägen för lärandet, fyller Emelie i.

– Ofta planerar vi undervisningen utifrån en normalkurva där vi fokuserar på puckeln i mitten. I Universal design for Learning fokuserar man på marginalerna. Det handlar om att se vilka hinder som finns i olika situationer. Det är inte bara fokus på elever i behov av särskilt stöd. Det handlar om den naturliga variation som finns i alla klassrum, förklarar Sandra.

– Som vi ser det är det enda eleverna i ett klassrum har gemensamt är ålder. Resten är individuellt, säger Emelie.

Eleverna lär sig att lära

På ESS gymnasiet får eleverna chans att utveckla strategier för att lära sig på bäst sätt.

– Elever som kommer till ESS gymnasiet har ofta en negativ bild av skolan och sin egen studieidentitet. De ser sig inte som kompetenta, lärande individer, berättar Emelie.

– Eleverna ändrar ofta självbild efter att de får verktyg att klara skolan, fyller Sandra i med ett leende.

Planera för variation

Problem uppstår när det inte finns alternativ eller valmöjligheter, eller när att skolans normer och förväntningar inte stämmer överens med elevens förmågor. Detta leder till att eleven agerar på ett annat sätt än vad läraren avsett.

– Om alla elever gör samma sak, på samma sätt, under samma tid och ska bli färdiga samtidigt tycker jag det är bekymmersamt för då har man inte tänkt in variationen i hur olika personer lär sig. Idag vet vi att lärande är lika individuellt som ett fingeravtryck, säger Sandra.

Emelie påpekar att en undervisningsnorm blir synlig först när man bryter mot den.

– Anpassa situationen efter eleven, inte tvärtom. Annars gör du eleven till bäraren av en problematik för att denne inte kan tillgodogöra sig undervisningen.

Förändringar i undervisningen och en större variation i hur eleverna visar sina kunskaper kan höja allas resultat.

– Lyckas vi väcka intresse och motivation för undervisningen kommer alla elever att lära sig mer, även de som är följsamma och som gör som läraren säger.

Ett vanligt argument för att alla ska följa samma mall är att eleverna ska klara av olika typer av utmaningar och situationer inför framtida studier och arbetsliv.

– Skolans miljö är mycket traditionell och dessutom unik. På vilken arbetsplats sitter alla på stolar bakom små bord på rad? På ett kontor har man höj och sänkbara bord. Man rör sig och tar paus när man behöver det, menar Emelie.

Undervisning sker i nuet

– Det här har du nytta av senare är en dålig motivator. Det borde vara fokus på här och nu. Vad lär du dig nu, hur lär du dig bäst just nu.

Lyssna på Sandra Ådalen, Emelie Sköld och Caroline Blids podd

UDL-podden, med variation som norm