Nätverk för elevhälsans professioner

Stockholms stads utbildningsförvaltning erbjuder nätverk för alla som arbetar med elevhälsofrågor i stadens skolor. Syftet med nätverken är att stärka respektive yrkesprofession och det tvärprofessionella elevhälsoarbetet.

Elevhälsans professioner är inbjudna att delta i elevhälsans nätverk. Nätverken är indelade utifrån respektive profession och träffas i regionala nätverk som leds av en nätverksledare.

För vem?

Skolkuratorer, skolpsykologer, skolläkare, skolsköterskor, specialpedagoger, speciallärare, studie- och yrkesvägledare.

Vilket stöd ger Nätverk för elevhälsoprofessioner?

Syftet med nätverken är att stärka respektive yrkesprofession och det tvärprofessionella elevhälsoarbetet i Stockholms stads skolor.

Att främja skolnärvaro - tema 2020 till 2022

Temat för elevhälsans nätverk 2020 till 2022 är att främja skolnärvaro. Ambitionen är att alla som deltar i nätverksträffarna ska komma tillbaka till sina skolors elevhälsoteam med inspiration och nya tankar kring hur de kan arbeta vidare med att främja närvaro.

Nätverken för gymnasieskolan hanterar temat skolnärvaro, såväl som andra teman parallellt.

Datum för elevhälsans nätverksträffar

Datum för nätverksträffar för grundskolornas elevhälsoprofessioner våren 2021:

Torsdag 4 februari 13.00 - 16.00.
Tisdag 13 april 13.00 - 16.00

För nätverksträffar för gymnasieskolan eller frågor kring grundskolans träffar är du välkommen att kontakta ansvarig inom respektive professionsgrupp för mer information.

Kontaktpersoner elevhälsans nätverk

Specialpedagogiskt nätverk: Eva Zefvrius Vrethammar, Gunilla Lothigius, Karin Källander
Kuratorsnätverk: Sara Ronningstam Millberg
Psykolognätverk: Britta Hansen och Lars Berlin
Skolläkarnätverk: Åsa Chaikiat
Skolsköterskenätverk: Louise Wrede

Har du frågor?

Maria Rudling enhetschef enheten för elevhälsa Avdelningen för stöd kring lärande och elevhälsa E-post: E-post maria.rudling@edu.stockholm.se