Neuropsykiatriska funktionsvariationer och särskilda behov

Hur kan du ge stöd och anpassa vardagen i skolan till de behov eleven har? Anpassningarna behöver utformas både specifikt och generellt. Skolan ska främja utveckling och lärande hos barn med annorlunda kognition.

Seminariet erbjuds hösten 2020

Vem kan delta?

Seminarieledare är Susanne Weiner Ahlström och Linda Hallberg, specialpedagoger från lärarfortbildning AB

Lärarfortbildnings beskrivning av fortbildare

Agenda

  • Vilka svårigheter i skolmiljön kan uppstå för elever med NPF-diagnoser?
  • Hur skiljer sig symptomen åt för olika diagnoser?
  • Hur kartlägger vi elevens behov av anpassningar? VAD behöver eleven?
  • Hur identifierar vi vilka verksamhetsmoment som skapar svårigheter för eleven? NÄR uppstår svårigheter?
  • Hur minskar vi glappet mellan elevens funktionsnivå och fritidshemmets krav? HUR stödjer vi eleven?
  • Hur skapar vi tydliga strukturer och anpassningar på individ-, grupp-, och organisationsnivå?

Så anmäler du dig

Du anmäler dig i Utbildningsplattformen