Grafik: Pedagog Stockholm

Förskolesummit 2022 – höstens fördjupnings­program

Förskolesummit 2022 har två angelägna teman: undervisning med ett språkutvecklande arbetssätt i fokus och ledarskapets villkor i förskolan med fokus på arbetslaget som en tillgång. Du får ta del av den senaste forskningen inom temana, får möjlighet till fördjupning och inspireras av goda exempel.

Förskolesummit 2022 är ett helt digitalt evenemang, uppdelat på fem program. Förskolesummit inleddes den 15 juni med en heldag som direktsändes över webben. Vi fick lyssna till sju forskare som höll föredrag och samtalade utifrån våra teman.

Förskolesummit 2022 fortsätter nu under hösten med fyra fördjupningsprogram som återknyter till innehållet och temat från den 15 juni; undervisning i förskolan med ett språkutvecklande arbetssätt i fokus samt ledarskapets villkor i förskolan.

De fyra fördjupningsprogrammen innehåller inspirerande exempel på utvecklingsarbeten i några av Stockholms förskolor samt samtal mellan forskare och medarbetare i förskolan. Varje program ger även ytterligare forskningsperspektiv på respektive tema. Det finns också möjlighet att återse relaterade delar från den 15 juni.

Varje program är cirka 90 minuter långt och uppdelat i ”klickbara” avsnitt, en huvuddel om 40 minuter och ett par kortare fristående delar. Du kan använda programmen som kompetensutvecklande delar under förskolans planeringstillfällen och varje program bjuder in till diskussion utifrån en specifik frågeställning. Det sänds ett program i månaden

 • 26 augusti
 • 23 september
 • 21 oktober
 • 25 november

Varje program finns tillgängligt att se under sju dagar efter sändning.

Vem kan delta?

Du som har anmält dig till Förskolesummit 2022.

Agenda

Program 1: Undervisning och didaktik i förskolan

När: Programmet sänds fredag 26 augusti och finns tillgängligt till och med fredag 2 september.

Övergripande innehåll

Hur kan undervisning genomföras i relation till läroplansmål. Olika teoretiska infallsvinklar kan påverka undervisning i förskola och hur förskollärare tolkar undervisning och vilka förutsättningar för varje barns lärande som undervisning kan leda till.

 1. Susanne Kjällander och Ann-Christine Vallberg-Roth samtalar med biträdande avdelningschef och rektorer i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, om förskolornas medverkan i det treåriga Ifous-programmet ”Flerstämmig undervisning i förskolan”. Vi får möta arbetslag och höra om hur deltagandet i programmet har påverkat undervisningen i förskolorna och hur det lett till fortsatt arbete med praktiknära forskning.
 2. Ann S. Pihlgren fil.dr. och forskningsledare vid Ignite Research Institute ger perspektiv på undervisning och didaktik i förskolan med fokus på uppföljning.
 3. Ester Catucci, fil. dr. Mälardalens högskola, om Undervisningsuppdraget i förskolan ur ett didaktiskt perspektiv.
 4. Möjlighet att återse Ann-Christine Vallberg-Roths medverkan den 15 juni. Om förskola i takt med tiden – Flerstämmig undervisning i förskolan. Didaktik i förskola och begreppet ”flerstämmig didaktisk modellering".

Program 2: Språkutvecklande arbete i förskolan med fokus på det svenska språket

När: Programmet sänds fredag den 23 september och finns tillgängligt till och med fredag 30 september.

Övergripande innehåll

Programmet tar avstamp i Ifous kunskapsöversikt ”Språkutvecklande förskola”. Om förskolans behov av övergripande tolkning/språkpolicy för en metodologisk och didaktisk samsyn på det språkutvecklande arbetet. Hur kan den språkutvecklande undervisningen följas upp?

Ifous fokuserar: Språkutvecklande förskola (Ifous webbplats)

 1. Susanne Kjällander samtalar med Karolina Larsson, logoped och författare, om vikten av språkliga förebilder i förskolan. Vi får möta representanter från språkförskolan Bamse i Södermalms stadsdelsförvaltning och arbetslag från förskolan i Hässelby/Vällingby stadsdelsförvaltning som beskriver hur de arbetar systematiskt med språkundervisning.
 2. Fredrik Lindström, språkvetare, underhållare, historiker och programledare för Förskolesummit 2022 ger en inblick i varför vi är som vi är och varför vi pratar som vi gör. Och framför allt: vart är vi på väg med utvecklingen av det svenska språket?
 3. Tünde Puskas, professor vid Linköpings universitet, om förskolans behov av språkpolicy på samhällsnivå och i praktiken samt behovet av tolkningsstöd för läroplansuppdraget.
 4. Möjlighet att återse Signe Tonérs medverkan den 15 juni.
  Om sambandet mellan små barns språkutveckling och deras exekutiva förmågor som uppmärksamhet och problemlösning med en koppling till uppväxtvillkorens betydelse.
 5. Möjlighet att återse Polly Björk-Willéns medverkan den 15 juni.
  Om kunskapsöversikten Språkutvecklande förskola som sammanfattar framgångsrika arbetssätt för barns språkutveckling samt förskolans behov av övergripande tolkning för en didaktisk samsyn på det språkutvecklande arbetet.

Program 3: Språkutvecklande arbete i förskolan med fokus på flerspråkighet

När: Programmet sänds fredag den 21 oktober och ligger tillgängligt till och med fredag 28 oktober.

Övergripande innehåll

Programmet tar avstamp i Ifous kunskapsöversikt ”Språkutvecklande förskola”. Om förskolans behov av övergripande tolkning/språkpolicy för en metodologisk och didaktisk samsyn på det språkutvecklande arbetet. Programmet fokuserar förskolans dubbla språkliga uppdrag och språkutvecklande undervisning i flerspråkiga barngrupper.

 1. Susanne Kjällander samtalar med Karolina Larsson samtalar med strateg, rektor och förskollärare från Hägersten/Älvsjös och Rinkeby/Kistas stadsdelsförvaltningar om förskolans flerspråkiga uppdrag. Vi får i inslag möta rektorer och arbetslag från Rinkeby/Kista och Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltningar som deltar i nätverket Flerspråkighet i förskolan.
 2. Signe Tonér, universitetslektor som undervisar i förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet, samtalar med Susanne Kjällander om hur utbildningen förbereder förskollärarstudenterna för det språkutvecklande uppdraget i förskolan.
 3. Karolina Larsson berättar om delresultaten i Halmstadsprojektet Förskolan som arena för barns språkutveckling.
 4. Möjlighet att återse Henrik Andersheds medverkan den 15 juni. Om SOFIA-studien och behovet av tidiga insatser för barn, och om vad förskolan kan göra för att stärka barns sociala, beteendemässiga och fysiska utveckling.
 5. Möjlighet att återse Jim Cummins medverkan den 15 juni. Ett internationellt perspektiv på effektiv flerspråkig undervisning.

Program 4: Förskolans arbetslag som en tillgång

När: Programmet sänds fredag 25 november och finns tillgängligt till och med fredag 2 december.

Övergripande innehåll

Om ledarskap för en god arbetsplatskultur, allas delaktighet och förskollärarens pedagogiska ledarskap för att se arbetslaget som en tillgång i förskolan.

 1. Susanne Kjällander, Bim Riddersporre och Magnus Erlandsson samtalar med rektorer, förskollärare och barnskötare från Skärholmens och Norrmalms stadsdelsförvaltningar om betydelsen av allas delaktighet och om förskolans arbetslag som en tillgång för en god arbetslagskultur.
 2. Christian Eidevald, Göteborgs universitet, om varför långsiktig planering i förskolan är viktig och hur schemaläggning och andra viktiga verktyg kan användas för att se till att rätt kompetens är på rätt plats i rätt tid och gör rätt saker.
 3. Östermalms stadsdelsförvaltnings fyra rektorer för förskolan, Helen Andersson, Kari Flodman, Mira Bjerner Malmeling, Carolina Carlsson, enhetschef Catharina Frank och avdelningschef Åsa Strand berättar om det utvecklingsarbete de bedriver och som har utgångspunkten i Lena Göthes (Göteborg) arbete om kollegialt lärande och ledarskap. Hur en strävan efter likvärdighet i stadsdelens förskolor förenat rektorerna i ett konkreta arbete om förskolans undervisning som utgångsläge i sitt pedagogiska ledarskap.
 4. Möjlighet att återse Louise Bringselius medverkan den 15 juni.
  Om tillitsbaserat arbete och ledarskap för en god arbetsplatskultur med tonvikten vid tillitsbaserat samarbete som en fråga för både chefer och medarbetare inom förskolan.
 5. Möjlighet att återse Bim Riddersporres medverkan den 15 juni.
  Om förskollärarens och barnskötarens roller i en nyare arbetslagskultur och rektors ansvar för förskollärarens pedagogiska ledarskap.

Så anmäler du dig

Fördjupningsprogrammen ingår i Förskolesummit 2022.