Svenska och svenska som andraspråk 1 för barnskötare och elevassistent

Saknar du gymnasial behörighet i svenska och svenska som andraspråk? Kursen vänder sig till dig som är barnskötare eller elevassistent inom grundskola och fritidsverksamhet. Efter avslutad kurs ska du ska känna dig språkligt trygg i alla situationer som uppkommer inom skola, förskoleklass och fritidshem.

Illustration av en låda med en lampa och kugghjul ovanför sig

Vad innehåller svenska och svenska som andraspråk 1?

Utbildningens syfte

Syftet med kursen är att du ska känna dig språkligt trygg i alla situationer som uppkommer inom skola, förskoleklass och fritidshem.

Utbildningens upplägg

Under utbildningen kommer de studerande utmanas på varierande sätt, för att reflektera och söka kunskaper. De studerande bearbetar och problematiserar innehållet i kursen både i undervisningen och ute på den egna arbetsplatsen. Lärandet på arbetsplatsen blir en viktig del av utbildningen.

Utbildningens innehåll

Muntliga presentationer och muntligt berättande

Du får

 • träna dig i att presentera ett innehåll muntligt och att berätta för olika mottagare
 • utveckla strategier för att förstå och göra dig förstådd i samtal och diskussioner
 • delta i samtal och diskussioner där språk, innehåll och disposition anpassas till ämne, syfte, situation och mottagare
 • öva dig i att formulera argument som du använder för att tydliggöra dina egna åsikter och bemöta andras argument.

Skriftlig framställning

Du får

 • träna dig i skriftlig framställning av texter för kommunikation och reflektion
 • utveckla strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare.
 • en grund i textuppbyggnad, textmönster och språkliga drag i framför allt berättande, beskrivande och argumenterande texter.
 • en grund i teknik för referat- och citat och hur du hänvisar till olika källor.

Ordförråd och struktur

Du lär dig om svenska språkets ordförråd och struktur i olika kommunikationssituationer.

Läsning och samtal om texter

Du läser och samtalar om texter som används i vardagsliv, samhällsliv, studie- och arbetsliv.

Läsning av och samtal om skönlitteratur

Du läser och samtalar om modern skönlitteratur av kvinnliga och manliga författare. Det ger dig inblick i olika kulturer, allmänmänskliga teman och svenska referensramar.

Språklig variation i svenska språket

Du studerar språkliga variationer i Sverige och i det svenska språket. Bland annat om hur variationer i språk hänger samman med till exempel

 • ursprung och bostadsort
 • ålder
 • kön och
 • social bakgrund.

Du får reflektera över attityder till språklig variation och skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt talat och skrivet språk.

Språklig jämförelse

Du får göra jämförelser mellan svenska språket och ditt modersmål.

Reflektion över språkinlärning

Du reflekterar över språkinlärning bland annat om hur du i muntligt och med texter kan bygga upp ditt ordförråd och utveckla ditt språk.

Uppgifter i utbildningen

I uppgifterna har du möjlighet att praktiskt testa, dokumentera och utveckla din egen språkliga förmåga och din pedagogiska kompetens.

Vem kan delta?

I första hand antas du som idag har en tillsvidareanställning (fast anställning) som barnskötare eller elevassistent och som saknar behörighet i svenska på gymnasienivå, SVA 1. Du ska ha godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk från grundskolan. Sökande från grundskolor som tillhör kvartil 4 kommer att prioriteras vid antagningen. Viktig att du bifogar dokument som styrker din behörighet.

Kursplan och kunskapskrav

Kursen följer det centrala innehållet i kursplanen för Svenska som andraspråk 1 och ger betyg enligt Skolverkets kunskapskrav.
Utbildningen innehåller litteratur och fördjupningar i skolans arbetssätt som är relevanta för yrket barnskötare. 

Anmälan

Du anmäler dig i ett webbformulär. Anmälan är öppen fram tills platserna är fyllda.

Fyll i din anmälan

Till anmälan skickar du kopior på betyg och anställningsbevis. Adressen är angiven i ansökningsformuläret.

Chef eller rektor godkänner ansökan

Observera att din chef eller rektor måste godkänna din ansökan.

Har du frågor?

Kerstin Hjelm E-post: E-post kerstin.hjelm@edu.stockholm.se