Tre barn tittar på en Ipad som ligger på bordet.
Foto: Folio Bildbyrå

Nya Språkpaketet

Språkpaketet är ett omfattande kompetensutvecklingspaket med fokus på den första språk-, läs- och skrivutvecklingen.

Tre pojkar tittar på en ipad

Vad innehåller Nya Språkpaketet?

Upplever du och dina kollegor utmaningar i att få med alla elever i den tidiga språk-, läs- och skrivundervisningen? Finns det behov av ökad samsyn kring undervisningen de första skolåren? Funderar ni över hur de nya kursplanerna i svenska och svenska som andraspråk påverkar undervisningen? Behöver ni få fördjupad kunskap och nya metoder för att stötta och utmana elever på alla nivåer? Behöver ni få arbetsmetoder för användandet av digitala resurser i läs- och skrivinlärningen?

Då är Nya språkpaketet något för er skola. Att kunna förstå och producera texter är grundläggande för elevernas språk- och kunskapsutveckling. Utbildningen innehåller metoder och arbetssätt som gynnar alla elever men som är särskilt viktiga för skolans flerspråkiga elevers möjligheter att lära. Genom Nya språkpaketet får deltagarna med sig teorier och metoder för att arbeta genrepedagogiskt med digitalt skrivande som bas. Nya språkpaketet leds av Karin Pettersson och Richard Hultén och vänder sig till skolor som vill utveckla arbetet med språk-, läs- och skrivundervisningen. Skolor som tidigare deltagit i Språkpaketet är välkomna att delta igen. Gärna med ett helt arbetslag.

Innehåll:

 • Teorier kring den tidiga läs-, skriv, och språkutvecklingen
 • Hur du använder digitalt skrivande som bas redan från förskoleklass
 • Hur du får med sva-perspektivet i undervisningen
 • Hur du genom genrepedagogisk undervisning kan stötta och utmana elever på alla nivåer i alla ämnen
 • Vad det innebär att lära tillsammans med kollegor för att skapa ett långsiktigt lärande
 • Handledning och stöd under utbildningens gång
 • Föreläsningar och workshops
 • Studiebesök på skola som har lång erfarenhet av digitalt skrivande i den tidiga läs- och skrivinlärningen
 • Ett bokpaket med barnlitteratur i olika genrer presenteras av en av Mediotekets bibliotekarier. Bokpaketet är kostnadsfritt och används under utbildningen. Böckerna kan sedan användas på skolan.
 • Arbete med litteratur i samarbete med skolbiblioteket för att skapa läs- och skrivlust

Utbildningen har tre övergripande syften:

 • Att skapa förutsättningar för alla elever att lära sig läsa och skriva så tidigt som möjligt.
 • Att skapa förutsättningar för ett långsiktigt utvecklingsarbete på den egna skolan genom att rikta den mot hela F–3 och därmed möjliggöra att arbetssättet kring den tidiga språk-, läs och skrivutvecklingen lever vidare efter utbildningens slut.
 • Att tydliggöra en röd tråd från förskoleklass till år 3, vilket blir extra viktigt inför en eventuell tioårig grundskola.

Avslutningsvis deltar kursdeltagarna i ett erfarenhetsutbyte där de berättar om vad de lärt sig, hur de utvecklat och förändrat sin undervisning och vad utvecklingsarbetet betytt för elevernas språk-, läs- och skrivutveckling. De kommer även få presentera hur arbetet ska leva vidare på skolan.

Vill du delta i Nya Språkpaketet?

Då behöver din rektor ansöka om att få delta.​

​Förutsättningar för att delta:​

 • Att nödvändig teknik för eleverna (Ipads med tangentbord och hörlurar) finns på plats inför kursstart
 • Att kurslitteratur till lärarna är inköpt till kursstart. (Två böcker per deltagare)
 • Att tid avsätts för inläsning av litteratur och reflektion under kursens gång
 • Att deltagarna kan delta aktuella eftermiddagar klockan 14.00–17.00 på Medioteket
 • Att skolledare kan delta vid introduktion, avslutning och något tillfälle under kursens gång

Vem kan delta?

Undervisande personal i förskoleklass–årskurs 3, fritids och skolbibliotekarier i Stockholms kommunala skolor. Skolor där samtliga arbetslag anmäls har förtur.

Så anmäler du dig

Fyll i webbformuläret. Sista anmälningsdag är 18 mars.

Har du frågor?

Karin Pettersson Medioteket E-post: E-post karin.4.pettersson@edu.stockholm.se