Systematiskt arbete mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering

Du och medarbetare på din skola arbetar för likabehandling av elever. Arbetet är främjande och förebyggande mot diskriminering och kränkande behandling.

Texten i sin helhet:

Din skola upprättar årligen en plan mot kränkande behandling, enligt skollagen. Dokumentera arbetet med åtgärder.  Alla sju diskrimineringsgrunderna omfattas i arbetet. Inget hindrar att planen fortfarande kallas likabehandlingsplan, så länge hänsyn tas till de förändrade reglerna om trakasserier och diskriminering.

Förtydliga och förenkla

Det huvudsakliga syftet med lagändringarna är att förtydliga och förenkla skyldigheten att bedriva ett aktivt arbete med att främja lika rättigheter och möjligheter. Processen för det förebyggande och främjande likabehandlingsarbetet i skolan genom aktiva åtgärder har tidigare funnits i de allmänna råden. Nu har processen lyfts in i diskrimineringslagen.

Arbete med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen

Det främjande och förebyggande arbetet mot diskriminering ska ske löpande i fyra steg

  1. Undersöka om det finns risker för diskriminering – inklusive trakasserier och sexuella trakasserier – eller repressalier (bestraffning) eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter. Undersökningen ska göras utifrån samtliga diskrimineringsgrunder.
  2. Analysera orsakerna till de risker och hinder som har upptäckts.
  3. Åtgärda – genomföra de åtgärder som skäligen kan krävas för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter (tidsplanera och genomföra åtgärderna så snart som möjligt)
  4. Följa upp och utvärdera arbetet. När det är klart ska de erfarenheter som arbetet har gett gå att använda i steg ett (undersökningen) i nästa cykel av arbetet med aktiva åtgärder.

Upprätta en plan mot kränkande behandling

Din skola ska årligen upprätta en plan mot kränkande behandling. Planen ska innehålla en översikt över de åtgärder som ni behöver för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever samt en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som ni avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts tar ni in i efterföljande års plan.

Ha riktlinjer och rutiner

Din skola ska ha riktlinjer som markerar att sexuella trakasserier och trakasserier som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna inte accepteras.

Din skola ska också ha rutiner som dels klargör hur din verksamhet ska agera om trakasserier påstås ha inträffat, dels anger vem den som anser sig trakasserad ska vända sig till och vem som ansvarar för att händelsen eller påståendena utreds.

Riktlinjerna och rutinerna bör även omfatta kränkande behandling, och integreras i planen mot kränkande behandling.

Elever och personal ska vara delaktiga

Elever och personal ska vara delaktiga i det främjande och förebyggande arbetet mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Det gäller både arbetet med aktiva åtgärder och framtagande av riktlinjer och rutiner enligt diskrimineringslagen samt vid framtagandet av planen mot kränkande behandling.

Dokumentera

Din skola ska dokumentera alla de fyra stegen i arbetet med aktiva åtgärder, det vill säga undersökning, analys, åtgärder (inklusive tidsplanering) samt uppföljning och utvärdering.

Dokumentationen ska också innehålla en redovisning av de riktlinjer och rutiner som finns och planeras i syfte att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier, liksom den uppföljning och utvärdering av vidtagna åtgärder som gjorts. Dokumentationen ska också innehålla en redogörelse för hur skolan eller förskolan har arbetat med att samverka med elever och personal.

Dokumentationen av aktiva åtgärder, riktlinjer och rutiner samt redogörelse för samverkan ska ske årligen.

Det förebyggande arbetet mot kränkande behandling ska dokumenteras i planen mot kränkande behandling, som ska upprättas årligen.

Utbildningsförvaltningen ser inte att det finns något hinder mot att dokumentera planen mot kränkande behandling tillsammans med den dokumentationen som krävs enligt nya 3 kap. i diskrimineringslagen. Din skola får själv bedöma om det är lämpligt/praktiskt att hålla dokumentationen samlad. Det viktiga är att kraven på dokumentation, enligt diskrimineringslagen och enligt skollagen, efterlevs.

Information om regelverket

Information om din skolas ansvar enligt de nya bestämmelserna finns på Diskrimineringsombudsmannens webbplats

Förskolan och skolan ansvarar för aktiva åtgärder (Diskrimineringsombudsmannens webbplats)

Den 15 juni 2017 upphörde Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling.